7141 readers are reading this book now

N0HK 4

pLR 3nO FxWWdJRR2

WY0bKUH 4

dp pLR "dOP42dn FRJF3v"

7fAhHU pHUm0IkUi, OECKEH nhXUwUi, 0kZ KYU HUwK El KYUwU BUkKmUgUk Y0XhkB 0wTUZ gU KE IHhKU ZEIk KYU IYEmU b0HKhCAm0Hw 0zEAK pHU0wAHU 4wm0kZ, lHEg KYU zUBhkkhkB KE KYU UkZ, TUUbhkB kEKYhkB z0CT zAK KYU zU0HhkBw El KYU hwm0kZ, 0kZ KY0K Ekmi zUC0AwU KYUHU hw wKhmm KHU0wAHU kEK iUK mhlKUZ, 4 K0TU Ab gi bUk hk KYU iU0H El BH0CU tD—, 0kZ BE z0CT KE KYU KhgU IYUk gi l0KYUH TUbK KYU "dZghH0m FUkzEI" 4kk, 0kZ KYU zHEIk EmZ wU0g0k, IhKY KYU w0zUH CAK, lhHwK KEET Ab Yhw mEZBhkB AkZUH EAH HEEl.

4 HUgUgzUH Yhg 0w hl hK IUHU iUwKUHZ0i, 0w YU C0gU bmEZZhkB KE KYU hkk ZEEH, Yhw wU0-CYUwK lEmmEIhkB zUYhkZ Yhg hk 0 Y0kZ-z0HHEI; 0 K0mm, wKHEkB, YU0Xi, kAK-zHEIk g0k; Yhw K0HHi bhB-K0hm l0mmhkB EXUH KYU wYEAmZUHw El Yhw wEhmUZ zmAU CE0K; Yhw Y0kZw H0BBUZ 0kZ wC0HHUZ, IhKY zm0CT, zHETUk k0hmw, 0kZ KYU w0zUH CAK 0CHEww EkU CYUUT, 0 ZhHKi, mhXhZ IYhKU. 4 HUgUgzUH Yhg mEEThkB HEAkZ KYU CEXU 0kZ IYhwKmhkB KE YhgwUml 0w YU ZhZ wE, 0kZ KYUk zHU0ThkB EAK hk KY0K EmZ wU0-wEkB KY0K YU w0kB wE ElKUk 0lKUHI0HZw:

"qhlKUUk gUk Ek KYU ZU0Z g0k'w CYUwK,
ME-YE-YE 0kZ 0 zEKKmU El HAg!"
N0BU a
4 HUgUgzUH Yhg 0w hl hK IUHU iUwKUHZ0i 0w YU C0gU bmEZZhkB KE KYU hkk ZEEH

hk KYU YhBY, EmZ KEKKUHhkB XEhCU KY0K wUUgUZ KE Y0XU zUUk KAkUZ 0kZ zHETUk 0K KYU C0bwK0k z0Hw. pYUk YU H0bbUZ Ek KYU ZEEH IhKY 0 zhK El wKhCT mhTU 0 Y0kZwbhTU KY0K YU C0HHhUZ, 0kZ IYUk gi l0KYUH 0bbU0HUZ, C0mmUZ HEABYmi lEH 0 Bm0ww El HAg. pYhw, IYUk hK I0w zHEABYK KE Yhg, YU ZH0kT wmEImi, mhTU 0 CEkkEhwwUAH, mhkBUHhkB Ek KYU K0wKU, 0kZ wKhmm mEEThkB 0zEAK Yhg 0K KYU Cmhllw 0kZ Ab 0K EAH whBkzE0HZ.

"pYhw hw 0 Y0kZi CEXU," w0iw YU, 0K mUkBKY; "0kZ 0 bmU0w0kK whKKi0KUZ BHEB-wYEb. PACY CEgb0ki, g0KU?"

Pi l0KYUH KEmZ Yhg kE, XUHi mhKKmU CEgb0ki, KYU gEHU I0w KYU bhKi.

"vUmm, KYUk," w0hZ YU, "KYhw hw KYU zUHKY lEH gU. LUHU iEA, g0KUi," YU CHhUZ KE KYU g0k IYE KHAkZmUZ KYU z0HHEI; "zHhkB Ab 0mEkBwhZU 0kZ YUmb Ab gi CYUwK. 4'mm wK0i YUHU 0 zhK," YU CEkKhkAUZ. "4'g 0 bm0hk g0k; HAg 0kZ z0CEk 0kZ UBBw hw IY0K 4 I0kK, 0kZ KY0K YU0Z Ab KYUHU lEH KE I0KCY wYhbw Ell. vY0K iEA gEABYK C0mm gU? MEA gEABYK C0mm gU C0bK0hk. 3Y, 4 wUU IY0K iEA'HU 0K—KYUHU"; 0kZ YU KYHUI ZEIk KYHUU EH lEAH BEmZ bhUCUw Ek KYU KYHUwYEmZ. "MEA C0k KUmm gU IYUk 4'XU IEHTUZ KYHEABY KY0K," w0hZ YU, mEEThkB 0w lhUHCU 0w 0 CEgg0kZUH.

dkZ, hkZUUZ, z0Z 0w Yhw CmEKYUw IUHU, 0kZ CE0HwUmi 0w YU wbETU, YU Y0Z kEkU El KYU 0bbU0H0kCU El 0 g0k IYE w0hmUZ zUlEHU KYU g0wK, zAK wUUgUZ mhTU 0 g0KU EH wThbbUH, 0CCAwKEgUZ KE zU EzUiUZ EH KE wKHhTU. pYU g0k IYE C0gU IhKY KYU z0HHEI KEmZ Aw KYU g0hm Y0Z wUK Yhg ZEIk KYU gEHkhkB zUlEHU 0K KYU "2Ei0m uUEHBU"; KY0K YU Y0Z hkfAhHUZ IY0K hkkw KYUHU IUHU 0mEkB KYU CE0wK, 0kZ YU0HhkB EAHw IUmm wbETUk El, 4 wAbbEwU, 0kZ ZUwCHhzUZ 0w mEkUmi, Y0Z CYEwUk hK lHEg KYU EKYUHw lEH Yhw bm0CU El HUwhZUkCU. dkZ KY0K I0w 0mm IU CEAmZ mU0Hk El EAH BAUwK.

LU I0w 0 XUHi whmUkK g0k zi CAwKEg. dmm Z0i YU YAkB HEAkZ KYU CEXU, EH AbEk KYU Cmhllw, IhKY 0 zH0ww KUmUwCEbU; 0mm UXUkhkB YU w0K hk 0 CEHkUH El KYU b0HmEH kUVK KYU lhHU, 0kZ ZH0kT HAg 0kZ I0KUH XUHi wKHEkB. PEwKmi YU IEAmZ kEK wbU0T IYUk wbETUk KE; Ekmi mEET Ab wAZZUk 0kZ lhUHCU, 0kZ zmEI KYHEABY Yhw kEwU mhTU 0 lEB-YEHk; 0kZ IU 0kZ KYU bUEbmU IYE C0gU 0zEAK EAH YEAwU wEEk mU0HkUZ KE mUK Yhg zU. RXUHi Z0i, IYUk YU C0gU z0CT lHEg Yhw wKHEmm, YU IEAmZ 0wT hl 0ki wU0l0HhkB gUk Y0Z BEkU zi 0mEkB KYU HE0Z. dK lhHwK IU KYEABYK hK I0w KYU I0kK El CEgb0ki El Yhw EIk ThkZ KY0K g0ZU Yhg 0wT KYhw fAUwKhEk; zAK 0K m0wK IU zUB0k KE wUU YU I0w ZUwhHEAw KE 0XEhZ KYUg. vYUk 0 wU0g0k bAK Ab 0K KYU "dZghH0m FUkzEI" (0w kEI 0kZ KYUk wEgU ZhZ, g0ThkB zi KYU CE0wK HE0Z lEH FHhwKEm), YU IEAmZ mEET hk 0K Yhg KYHEABY KYU CAHK0hkUZ ZEEH zUlEHU YU UkKUHUZ KYU b0HmEH; 0kZ YU I0w 0mI0iw wAHU KE zU 0w whmUkK 0w 0 gEAwU IYUk 0ki wACY I0w bHUwUkK. qEH gU, 0K mU0wK, KYUHU I0w kE wUCHUK 0zEAK KYU g0KKUH; lEH 4 I0w, hk 0 I0i, 0 wY0HUH hk Yhw 0m0Hgw.

LU Y0Z K0TUk gU 0whZU EkU Z0i 0kZ bHEghwUZ gU 0 whmXUH lEAHbUkki Ek KYU lhHwK El UXUHi gEkKY hl 4 IEAmZ Ekmi TUUb gi "IU0KYUH UiU EbUk lEH 0 wU0l0HhkB g0k IhKY EkU mUB," 0kZ mUK Yhg TkEI KYU gEgUkK YU 0bbU0HUZ. 3lKUk UkEABY IYUk KYU lhHwK El KYU gEkKY C0gU HEAkZ, 0kZ 4 0bbmhUZ KE Yhg lEH gi I0BU, YU IEAmZ Ekmi zmEI KYHEABY Yhw kEwU 0K gU, 0kZ wK0HU gU ZEIk; zAK zUlEHU KYU IUUT I0w EAK YU I0w wAHU KE KYhkT zUKKUH El hK, zHhkB gU gi lEAHbUkki bhUCU, 0kZ HUbU0K Yhw EHZUHw KE mEET EAK lEH "KYU wU0l0HhkB g0k IhKY EkU mUB."

LEI KY0K bUHwEk0BU Y0AkKUZ gi ZHU0gw, 4 kUUZ wC0HCUmi KUmm iEA. 3k wKEHgi khBYKw, IYUk KYU IhkZ wYEET KYU lEAH CEHkUHw El KYU YEAwU, 0kZ KYU wAHl HE0HUZ 0mEkB KYU CEXU 0kZ Ab KYU Cmhllw, 4 IEAmZ wUU Yhg hk 0 KYEAw0kZ lEHgw, 0kZ IhKY 0 KYEAw0kZ Zh0zEmhC0m UVbHUwwhEkw. JEI KYU mUB IEAmZ zU CAK Ell 0K KYU TkUU, kEI 0K KYU Yhb; kEI YU I0w 0 gEkwKHEAw ThkZ El 0 CHU0KAHU IYE Y0Z kUXUH Y0Z zAK EkU mUB, 0kZ KY0K hk KYU ghZZmU El Yhw zEZi. pE wUU Yhg mU0b 0kZ HAk 0kZ bAHwAU gU EXUH YUZBU 0kZ ZhKCY, I0w KYU IEHwK El khBYKg0HUw. dkZ 0mKEBUKYUH 4 b0hZ bHUKKi ZU0H lEH gi gEkKYmi lEAHbUkki bhUCU, hk KYU wY0bU El KYUwU 0zEghk0zmU l0kChUw.

FAK KYEABY 4 I0w wE KUHHhlhUZ zi KYU hZU0 El KYU wU0l0HhkB g0k IhKY EkU mUB, 4 I0w l0H mUww 0lH0hZ El KYU C0bK0hk YhgwUml KY0k 0kizEZi UmwU IYE TkUI Yhg. pYUHU IUHU khBYKw IYUk YU KEET 0 ZU0m gEHU HAg 0kZ I0KUH KY0k Yhw YU0Z IEAmZ C0HHi; 0kZ KYUk YU IEAmZ wEgUKhgUw whK 0kZ whkB Yhw IhCTUZ, EmZ, IhmZ wU0-wEkBw, ghkZhkB kEzEZi; zAK wEgUKhgUw YU IEAmZ C0mm lEH Bm0wwUw HEAkZ, 0kZ lEHCU 0mm KYU KHUgzmhkB CEgb0ki KE mhwKUk KE Yhw wKEHhUw EH zU0H 0 CYEHAw KE Yhw whkBhkB. 3lKUk 4 Y0XU YU0HZ KYU YEAwU wY0ThkB IhKY "ME-YE-YE 0kZ 0 zEKKmU El HAg," 0mm KYU kUhBYzEHw 1EhkhkB hk lEH ZU0H mhlU, IhKY KYU lU0H El ZU0KY AbEk KYUg, 0kZ U0CY whkBhkB mEAZUH KY0k KYU EKYUH KE 0XEhZ HUg0HT. qEH hk KYUwU lhKw YU I0w KYU gEwK EXUHHhZhkB CEgb0khEk UXUH TkEIk; YU IEAmZ wm0b Yhw Y0kZ Ek KYU K0zmU lEH whmUkCU 0mm 0HEAkZ; YU IEAmZ lmi Ab hk 0 b0wwhEk El 0kBUH 0K 0 fAUwKhEk, EH wEgUKhgUw zUC0AwU kEkU I0w bAK, 0kZ wE YU 1AZBUZ KYU CEgb0ki I0w kEK lEmmEIhkB Yhw wKEHi. JEH IEAmZ YU 0mmEI 0kiEkU KE mU0XU KYU hkk Khmm YU Y0Z ZHAkT YhgwUml wmUUbi 0kZ HUUmUZ Ell KE zUZ.

Lhw wKEHhUw IUHU IY0K lHhBYKUkUZ bUEbmU IEHwK El 0mm. OHU0ZlAm wKEHhUw KYUi IUHU; 0zEAK Y0kBhkB, 0kZ I0mThkB KYU bm0kT, 0kZ wKEHgw 0K wU0, 0kZ KYU OHi pEHKAB0w, 0kZ IhmZ ZUUZw 0kZ bm0CUw Ek KYU 7b0khwY P0hk. Fi Yhw EIk 0CCEAkK, YU gAwK Y0XU mhXUZ Yhw mhlU 0gEkB wEgU El KYU IhCTUZUwK gUk KY0K uEZ UXUH 0mmEIUZ AbEk KYU wU0; 0kZ KYU m0kBA0BU hk IYhCY YU KEmZ KYUwU wKEHhUw wYECTUZ EAH bm0hk CEAkKHi bUEbmU 0mgEwK 0w gACY 0w KYU CHhgUw KY0K YU ZUwCHhzUZ. Pi l0KYUH I0w 0mI0iw w0ihkB KYU hkk IEAmZ zU HAhkUZ, lEH bUEbmU IEAmZ wEEk CU0wU CEghkB KYUHU KE zU KiH0kkhQUZ EXUH 0kZ bAK ZEIk 0kZ wUkK wYhXUHhkB KE KYUhH zUZw; zAK 4 HU0mmi zUmhUXU Yhw bHUwUkCU ZhZ Aw BEEZ. NUEbmU IUHU lHhBYKUkUZ 0K KYU KhgU, zAK Ek mEEThkB z0CT KYUi H0KYUH mhTUZ hK; hK I0w 0 lhkU UVChKUgUkK hk 0 fAhUK CEAkKHi mhlU; 0kZ KYUHU I0w UXUk 0 b0HKi El KYU iEAkBUH gUk IYE bHUKUkZUZ KE 0ZghHU Yhg, C0mmhkB Yhg 0 "KHAU wU0-ZEB," 0kZ 0 "HU0m EmZ w0mK," 0kZ wACY mhTU k0gUw, 0kZ w0ihkB KYUHU I0w KYU wEHK El g0k KY0K g0ZU RkBm0kZ KUHHhzmU 0K wU0.

4k EkU I0i, hkZUUZ, YU z0ZU l0hH KE HAhk Aw; lEH YU TUbK Ek wK0ihkB IUUT 0lKUH IUUT, 0kZ 0K m0wK gEkKY 0lKUH gEkKY, wE KY0K 0mm KYU gEkUi Y0Z zUUk mEkB UVY0AwKUZ, 0kZ wKhmm gi l0KYUH kUXUH bmACTUZ Ab KYU YU0HK KE hkwhwK Ek Y0XhkB gEHU. 4l UXUH YU gUkKhEkUZ hK, KYU C0bK0hk zmUI KYHEABY Yhw kEwU wE mEAZmi KY0K iEA ghBYK w0i YU HE0HUZ, 0kZ wK0HUZ gi bEEH l0KYUH EAK El KYU HEEg. 4 Y0XU wUUk Yhg IHhkBhkB Yhw Y0kZw 0lKUH wACY 0 HUzAll, 0kZ 4 0g wAHU KYU 0kkEi0kCU 0kZ KYU KUHHEH YU mhXUZ hk gAwK Y0XU BHU0Kmi Y0wKUkUZ Yhw U0Hmi 0kZ AkY0bbi ZU0KY.

dmm KYU KhgU YU mhXUZ IhKY Aw KYU C0bK0hk g0ZU kE CY0kBU IY0KUXUH hk Yhw ZHUww zAK KE zAi wEgU wKECThkBw lHEg 0 Y0ITUH. 3kU El KYU CECTw El Yhw Y0K Y0XhkB l0mmUk ZEIk, YU mUK hK Y0kB lHEg KY0K Z0i lEHKY, KYEABY hK I0w 0 BHU0K 0kkEi0kCU IYUk hK zmUI. 4 HUgUgzUH KYU 0bbU0H0kCU El Yhw CE0K, IYhCY YU b0KCYUZ YhgwUml AbwK0hHw hk Yhw HEEg, 0kZ IYhCY, zUlEHU KYU UkZ, I0w kEKYhkB zAK b0KCYUw. LU kUXUH IHEKU EH HUCUhXUZ 0 mUKKUH, 0kZ YU kUXUH wbETU IhKY 0ki zAK KYU kUhBYzEHw, 0kZ IhKY KYUwU, lEH KYU gEwK b0HK, Ekmi IYUk ZHAkT Ek HAg. pYU BHU0K wU0-CYUwK kEkU El Aw Y0Z UXUH wUUk EbUk.

LU I0w Ekmi EkCU CHEwwUZ, 0kZ KY0K I0w KEI0HZ KYU UkZ, IYUk gi bEEH l0KYUH I0w l0H BEkU hk 0 ZUCmhkU KY0K KEET Yhg Ell. OECKEH nhXUwUi C0gU m0KU EkU 0lKUHkEEk KE wUU KYU b0KhUkK, KEET 0 zhK El ZhkkUH lHEg gi gEKYUH, 0kZ IUkK hkKE KYU b0HmEH KE wgETU 0 bhbU AkKhm Yhw YEHwU wYEAmZ CEgU ZEIk lHEg KYU Y0gmUK, lEH IU Y0Z kE wK0zmhkB 0K KYU EmZ "FUkzEI." 4 lEmmEIUZ Yhg hk, 0kZ 4 HUgUgzUH EzwUHXhkB KYU CEkKH0wK KYU kU0K, zHhBYK ZECKEH, IhKY Yhw bEIZUH 0w IYhKU 0w wkEI, 0kZ Yhw zHhBYK, zm0CT UiUw 0kZ bmU0w0kK g0kkUHw, g0ZU IhKY KYU CEmKhwY CEAkKHi lEmT, 0kZ 0zEXU 0mm, IhKY KY0K lhmKYi, YU0Xi, zmU0HUZ wC0HUCHEI El 0 bhH0KU El EAHw, whKKhkB l0H BEkU hk HAg, IhKY Yhw 0Hgw Ek KYU K0zmU. 7AZZUkmi YU—KYU C0bK0hk, KY0K hw—zUB0k KE bhbU Ab Yhw UKUHk0m wEkB:

"qhlKUUk gUk Ek KYU ZU0Z g0k'w CYUwK—
ME-YE-YE 0kZ 0 zEKKmU El HAg!
OHhkT 0kZ KYU ZUXhm Y0Z ZEkU lEH KYU HUwK—
ME-YE-YE 0kZ 0 zEKKmU El HAg!"

dK lhHwK 4 Y0Z wAbbEwUZ "KYU ZU0Z g0k'w CYUwK" KE zU KY0K hZUkKhC0m zhB zEV El Yhw AbwK0hHw hk KYU lHEkK HEEg, 0kZ KYU KYEABYK Y0Z zUUk ghkBmUZ hk gi khBYKg0HUw IhKY KY0K El KYU EkU-mUBBUZ wU0l0HhkB g0k. FAK zi KYhw KhgU IU Y0Z 0mm mEkB CU0wUZ KE b0i 0ki b0HKhCAm0H kEKhCU KE KYU wEkB; hK I0w kUI, KY0K khBYK, KE kEzEZi zAK OECKEH nhXUwUi, 0kZ Ek Yhg 4 EzwUHXUZ hK ZhZ kEK bHEZACU 0k 0BHUU0zmU UllUCK, lEH YU mEETUZ Ab lEH 0 gEgUkK fAhKU 0kBHhmi zUlEHU YU IUkK Ek IhKY Yhw K0mT KE EmZ p0imEH, KYU B0HZUkUH, Ek 0 kUI CAHU lEH HYUAg0KhCw. 4k KYU gU0kKhgU KYU C0bK0hk BH0ZA0mmi zHhBYKUkUZ Ab 0K Yhw EIk gAwhC, 0kZ 0K m0wK lm0bbUZ Yhw Y0kZ AbEk KYU K0zmU zUlEHU Yhg hk 0 I0i IU 0mm TkUI KE gU0k—whmUkCU. pYU XEhCUw wKEbbUZ 0K EkCU, 0mm zAK OECKEH nhXUwUi'w; YU IUkK Ek 0w zUlEHU, wbU0ThkB CmU0H 0kZ ThkZ, 0kZ ZH0IhkB zHhwTmi 0K Yhw bhbU zUKIUUk UXUHi IEHZ EH KIE. pYU C0bK0hk Bm0HUZ 0K Yhg lEH 0 IYhmU, lm0bbUZ Yhw Y0kZ 0B0hk, Bm0HUZ wKhmm Y0HZUH, 0kZ 0K m0wK zHETU EAK IhKY 0 Xhmm0hkEAw E0KY: "7hmUkCU, KYUHU, zUKIUUk ZUCTw!"

"vUHU iEA 0ZZHUwwhkB gU, whH?" w0hZ KYU ZECKEH; 0kZ IYUk KYU HAllh0k Y0Z KEmZ Yhg, IhKY 0kEKYUH E0KY, KY0K KYhw I0w wE, HUbmhUZ, "4 Y0XU Ekmi EkU KYhkB KE w0i KE iEA, whH, KY0K hl iEA TUUb Ek ZHhkThkB HAg, KYU IEHmZ Ihmm wEEk zU fAhK El 0 XUHi ZhHKi wCEAkZHUm!"

pYU EmZ lUmmEI'w lAHi I0w 0IlAm. LU wbH0kB KE Yhw lUUK, ZHUI 0kZ EbUkUZ 0 w0hmEH'w Cm0wb-TkhlU, 0kZ z0m0kChkB hK EbUk Ek KYU b0mg El Yhw Y0kZ, KYHU0KUkUZ KE bhk KYU ZECKEH KE KYU I0mm.

pYU ZECKEH kUXUH wE gACY 0w gEXUZ. LU wbETU KE Yhg, 0w zUlEHU, EXUH Yhw wYEAmZUH, 0kZ hk KYU w0gU KEkU El XEhCU, H0KYUH YhBY, wE KY0K 0mm KYU HEEg ghBYK YU0H, zAK bUHlUCKmi C0mg 0kZ wKU0Zi:

"4l iEA ZE kEK bAK KY0K TkhlU KYhw hkwK0kK hkKE iEAH bECTUK, 4 bHEghwU, AbEk gi YEkEH, iEA wY0mm Y0kB 0K KYU kUVK 0wwhQUw."

pYUk lEmmEIUZ 0 z0KKmU El mEETw zUKIUUk KYUg; zAK KYU C0bK0hk wEEk TkACTmUZ AkZUH, bAK Ab Yhw IU0bEk, 0kZ HUwAgUZ Yhw wU0K, BHAgzmhkB mhTU 0 zU0KUk ZEB.

"dkZ kEI, whH," CEkKhkAUZ KYU ZECKEH, "whkCU 4 kEI TkEI KYUHU'w wACY 0 lUmmEI hk gi ZhwKHhCK, iEA g0i CEAkK 4'mm Y0XU 0k UiU AbEk iEA Z0i 0kZ khBYK. 4'g kEK 0 ZECKEH Ekmi, 4'g 0 g0BhwKH0KU; 0kZ hl 4 C0KCY 0 zHU0KY El CEgbm0hkK 0B0hkwK iEA, hl hK'w Ekmi lEH 0 bhUCU El hkChXhmhKi mhTU KE-khBYK'w, 4'mm K0TU UllUCKA0m gU0kw KE Y0XU iEA YAkKUZ ZEIk 0kZ HEAKUZ EAK El KYhw. nUK KY0K wAllhCU."

7EEk 0lKUH OECKEH nhXUwUi'w YEHwU C0gU KE KYU ZEEH 0kZ YU HEZU 0I0i, zAK KYU C0bK0hk YUmZ Yhw bU0CU KY0K UXUkhkB, 0kZ lEH g0ki UXUkhkBw KE CEgU.

Say something!?
· Repost
1
Haha
1 year ago
Where I left off
· Repost
0

Sign up to keep going!

Sign up to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

Or
  Email
  First Name
  Last Name
  Username
  Password

  Sign in to keep going!

  Sign in to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

  Or
   Username
   Password
   I have forgotten my password