3TdzL5CDz e

3 fJ3Yp39 eY SvnIRe3


e.


8H f7zDEHXU nHEuzO O7z KO sEVscO 57z VHusL. e 7sdz OzETHu 7zsDT 7Ku uzL5KHL 7zD CLTzD sLc H57zD Lsuz. eL 7KO zczO O7z zXEK6OzO sLT 6DzTHuKLs5zO 57z V7HEz Ho 7zD Ozg. e5 VsO LH5 57s5 7z ozE5 sLc zuH5KHL sUKL 5H EHdz oHD eDzLz 3TEzD. 3EE zuH5KHLO, sLT 57s5 HLz 6sD5KXCEsDEc, VzDz sr7HDDzL5 5H 7KO XHET, 6DzXKOz rC5 sTuKDsrEc rsEsLXzT uKLT. nz VsO, e 5sUz K5, 57z uHO5 6zDozX5 DzsOHLKLl sLT HrOzDdKLl usX7KLz 57s5 57z VHDET 7sO OzzL, rC5 sO s EHdzD 7z VHCET 7sdz 6EsXzT 7KuOzEo KL s osEOz 6HOK5KHL. nz LzdzD O6HUz Ho 57z OHo5zD 6sOOKHLO, Osdz VK57 s lKrz sLT s OLzzD. 87zc VzDz sTuKDsrEz 57KLlO oHD 57z HrOzDdzD—zgXzEEzL5 oHD TDsVKLl 57z dzKE oDHu uzL’O uH5KdzO sLT sX5KHLO. SC5 oHD 57z 5DsKLzT DzsOHLzD 5H sTuK5 OCX7 KL5DCOKHLO KL5H 7KO HVL TzEKXs5z sLT oKLzEc sTFCO5zT 5zu6zDsuzL5 VsO 5H KL5DHTCXz s TKO5DsX5KLl osX5HD V7KX7 uKl75 57DHV s THCr5 C6HL sEE 7KO uzL5sE DzOCE5O. aDK5 KL s OzLOK5Kdz KLO5DCuzL5, HD s XDsXU KL HLz Ho 7KO HVL 7Kl7-6HVzD EzLOzO, VHCET LH5 rz uHDz TKO5CDrKLl 57sL s O5DHLl zuH5KHL KL s Ls5CDz OCX7 sO 7KO. 3LT cz5 57zDz VsO rC5 HLz VHusL 5H 7Ku, sLT 57s5 VHusL VsO 57z Es5z eDzLz 3TEzD, Ho TCrKHCO sLT 1CzO5KHLsrEz uzuHDc.

e 7sT OzzL EK55Ez Ho nHEuzO Es5zEc. Rc usDDKslz 7sT TDKo5zT CO sVsc oDHu zsX7 H57zD. Rc HVL XHu6Ez5z 7s66KLzOO, sLT 57z 7Huz-XzL5DzT KL5zDzO5O V7KX7 DKOz C6 sDHCLT 57z usL V7H oKDO5 oKLTO 7KuOzEo usO5zD Ho 7KO HVL zO5srEKO7uzL5, VzDz OCooKXKzL5 5H srOHDr sEE uc s55zL5KHL, V7KEz nHEuzO, V7H EHs57zT zdzDc oHDu Ho OHXKz5c VK57 7KO V7HEz SH7zuKsL OHCE, DzusKLzT KL HCD EHTlKLlO KL SsUzD f5Dzz5, rCDKzT suHLl 7KO HET rHHUO, sLT sE5zDLs5KLl oDHu VzzU 5H VzzU rz5VzzL XHXsKLz sLT surK5KHL, 57z TDHVOKLzOO Ho 57z TDCl, sLT 57z oKzDXz zLzDlc Ho 7KO HVL UzzL Ls5CDz. nz VsO O5KEE, sO zdzD, Tzz6Ec s55DsX5zT rc 57z O5CTc Ho XDKuz, sLT HXXC6KzT 7KO KuuzLOz osXCE5KzO sLT zg5DsHDTKLsDc 6HVzDO Ho HrOzDds5KHL KL oHEEHVKLl HC5 57HOz XECzO, sLT XEzsDKLl C6 57HOz ucO5zDKzO V7KX7 7sT rzzL srsLTHLzT sO 7H6zEzOO rc 57z HooKXKsE 6HEKXz. WDHu 5Kuz 5H 5Kuz e 7zsDT OHuz dslCz sXXHCL5 Ho 7KO THKLlO: Ho 7KO OCuuHLO 5H vTzOOs KL 57z XsOz Ho 57z 8Dz6Hoo uCDTzD, Ho 7KO XEzsDKLl C6 Ho 57z OKLlCEsD 5DslzTc Ho 57z 35UKLOHL rDH57zDO s5 8DKLXHusEzz, sLT oKLsEEc Ho 57z uKOOKHL V7KX7 7z 7sT sXXHu6EKO7zT OH TzEKXs5zEc sLT OCXXzOOoCEEc oHD 57z DzKlLKLl osuKEc Ho nHEEsLT. SzcHLT 57zOz OKlLO Ho 7KO sX5KdK5c, 7HVzdzD, V7KX7 e uzDzEc O7sDzT VK57 sEE 57z DzsTzDO Ho 57z TsKEc 6DzOO, e ULzV EK55Ez Ho uc oHDuzD oDKzLT sLT XHu6sLKHL.

vLz LKl75—K5 VsO HL 57z 5VzL5Kz57 Ho RsDX7, q444—e VsO Dz5CDLKLl oDHu s FHCDLzc 5H s 6s5KzL5 (oHD e 7sT LHV Dz5CDLzT 5H XKdKE 6DsX5KXz), V7zL uc Vsc EzT uz 57DHCl7 SsUzD f5Dzz5. 3O e 6sOOzT 57z VzEE-DzuzurzDzT THHD, V7KX7 uCO5 sEVscO rz sOOHXKs5zT KL uc uKLT VK57 uc VHHKLl, sLT VK57 57z TsDU KLXKTzL5O Ho 57z f5CTc KL fXsDEz5, e VsO OzKMzT VK57 s UzzL TzOKDz 5H Ozz nHEuzO slsKL, sLT 5H ULHV 7HV 7z VsO zu6EHcKLl 7KO zg5DsHDTKLsDc 6HVzDO. nKO DHHuO VzDz rDKEEKsL5Ec EK5, sLT, zdzL sO e EHHUzT C6, e OsV 7KO 5sEE, O6sDz oKlCDz 6sOO 5VKXz KL s TsDU OKE7HCz55z slsKLO5 57z rEKLT. nz VsO 6sXKLl 57z DHHu OVKo5Ec, zslzDEc, VK57 7KO 7zsT OCLU C6HL 7KO X7zO5 sLT 7KO 7sLTO XEsO6zT rz7KLT 7Ku. 8H uz, V7H ULzV 7KO zdzDc uHHT sLT 7srK5, 7KO s55K5CTz sLT usLLzD 5HET 57zKD HVL O5HDc. nz VsO s5 VHDU slsKL. nz 7sT DKOzL HC5 Ho 7KO TDCl-XDzs5zT TDzsuO sLT VsO 7H5 C6HL 57z OXzL5 Ho OHuz LzV 6DHrEzu. e DsLl 57z rzEE sLT VsO O7HVL C6 5H 57z X7surzD V7KX7 7sT oHDuzDEc rzzL KL 6sD5 uc HVL.

nKO usLLzD VsO LH5 zooCOKdz. e5 OzETHu VsO; rC5 7z VsO lEsT, e 57KLU, 5H Ozz uz. BK57 7sDTEc s VHDT O6HUzL, rC5 VK57 s UKLTEc zcz, 7z VsdzT uz 5H sL sDuX7sKD, 57DzV sXDHOO 7KO XsOz Ho XKlsDO, sLT KLTKXs5zT s O6KDK5 XsOz sLT s lsOHlzLz KL 57z XHDLzD. 87zL 7z O5HHT rzoHDz 57z oKDz sLT EHHUzT uz HdzD KL 7KO OKLlCEsD KL5DHO6zX5Kdz osO7KHL.

“BzTEHXU OCK5O cHC,” 7z DzusDUzT. “e 57KLU, Bs5OHL, 57s5 cHC 7sdz 6C5 HL OzdzL sLT s 7sEo 6HCLTO OKLXz e OsV cHC.”

“fzdzL!” e sLOVzDzT.

“eLTzzT, e O7HCET 7sdz 57HCl75 s EK55Ez uHDz. ZCO5 s 5DKoEz uHDz, e osLXc, Bs5OHL. 3LT KL 6DsX5KXz slsKL, e HrOzDdz. 0HC TKT LH5 5zEE uz 57s5 cHC KL5zLTzT 5H lH KL5H 7sDLzOO.”

“87zL, 7HV TH cHC ULHV?”

“e Ozz K5, e TzTCXz K5. nHV TH e ULHV 57s5 cHC 7sdz rzzL lz55KLl cHCDOzEo dzDc Vz5 Es5zEc, sLT 57s5 cHC 7sdz s uHO5 XECuOc sLT XsDzEzOO OzDdsL5 lKDE?”

“Rc TzsD nHEuzO,” OsKT e, “57KO KO 5HH uCX7. 0HC VHCET XzD5sKLEc 7sdz rzzL rCDLzT, 7sT cHC EKdzT s ozV XzL5CDKzO slH. e5 KO 5DCz 57s5 e 7sT s XHCL5Dc VsEU HL 87CDOTsc sLT Xsuz 7Huz KL s TDzsToCE uzOO, rC5 sO e 7sdz X7sLlzT uc XEH57zO e XsL’5 KuslKLz 7HV cHC TzTCXz K5. 3O 5H RsDc ZsLz, O7z KO KLXHDDKlKrEz, sLT uc VKoz 7sO lKdzL 7zD LH5KXz, rC5 57zDz, slsKL, e osKE 5H Ozz 7HV cHC VHDU K5 HC5.”

nz X7CXUEzT 5H 7KuOzEo sLT DCrrzT 7KO EHLl, LzDdHCO 7sLTO 5Hlz57zD.

“e5 KO OKu6EKXK5c K5OzEo,” OsKT 7z; “uc zczO 5zEE uz 57s5 HL 57z KLOKTz Ho cHCD Ezo5 O7Hz, FCO5 V7zDz 57z oKDzEKl75 O5DKUzO K5, 57z Ezs57zD KO OXHDzT rc OKg sEuHO5 6sDsEEzE XC5O. vrdKHCOEc 57zc 7sdz rzzL XsCOzT rc OHuzHLz V7H 7sO dzDc XsDzEzOOEc OXDs6zT DHCLT 57z zTlzO Ho 57z OHEz KL HDTzD 5H DzuHdz XDCO5zT uCT oDHu K5. nzLXz, cHC Ozz, uc THCrEz TzTCX5KHL 57s5 cHC 7sT rzzL HC5 KL dKEz Vzs57zD, sLT 57s5 cHC 7sT s 6sD5KXCEsDEc usEKlLsL5 rHH5-OEK55KLl O6zXKuzL Ho 57z 9HLTHL OEsdzc. 3O 5H cHCD 6DsX5KXz, Ko s lzL5EzusL VsEUO KL5H uc DHHuO OuzEEKLl Ho KHTHoHDu, VK57 s rEsXU usDU Ho LK5Ds5z Ho OKEdzD C6HL 7KO DKl75 oHDzoKLlzD, sLT s rCElz HL 57z DKl75 OKTz Ho 7KO 5H6-7s5 5H O7HV V7zDz 7z 7sO OzXDz5zT 7KO O5z57HOXH6z, e uCO5 rz TCEE, KLTzzT, Ko e TH LH5 6DHLHCLXz 7Ku 5H rz sL sX5Kdz uzurzD Ho 57z uzTKXsE 6DHozOOKHL.”

e XHCET LH5 7zE6 EsCl7KLl s5 57z zsOz VK57 V7KX7 7z zg6EsKLzT 7KO 6DHXzOO Ho TzTCX5KHL. “B7zL e 7zsD cHC lKdz cHCD DzsOHLO,” e DzusDUzT, “57z 57KLl sEVscO s66zsDO 5H uz 5H rz OH DKTKXCEHCOEc OKu6Ez 57s5 e XHCET zsOKEc TH K5 ucOzEo, 57HCl7 s5 zsX7 OCXXzOOKdz KLO5sLXz Ho cHCD DzsOHLKLl e su rsooEzT CL5KE cHC zg6EsKL cHCD 6DHXzOO. 3LT cz5 e rzEKzdz 57s5 uc zczO sDz sO lHHT sO cHCDO.”

“tCK5z OH,” 7z sLOVzDzT, EKl75KLl s XKlsDz55z, sLT 57DHVKLl 7KuOzEo THVL KL5H sL sDuX7sKD. “0HC Ozz, rC5 cHC TH LH5 HrOzDdz. 87z TKO5KLX5KHL KO XEzsD. WHD zgsu6Ez, cHC 7sdz oDz1CzL5Ec OzzL 57z O5z6O V7KX7 EzsT C6 oDHu 57z 7sEE 5H 57KO DHHu.”

“WDz1CzL5Ec.”

“nHV Ho5zL?”

“BzEE, OHuz 7CLTDzTO Ho 5KuzO.”

“87zL 7HV usLc sDz 57zDz?”

“nHV usLc? e THL’5 ULHV.”

“tCK5z OH! 0HC 7sdz LH5 HrOzDdzT. 3LT cz5 cHC 7sdz OzzL. 87s5 KO FCO5 uc 6HKL5. YHV, e ULHV 57s5 57zDz sDz OzdzL5zzL O5z6O, rzXsCOz e 7sdz rH57 OzzL sLT HrOzDdzT. Sc 57z Vsc, OKLXz cHC sDz KL5zDzO5zT KL 57zOz EK55Ez 6DHrEzuO, sLT OKLXz cHC sDz lHHT zLHCl7 5H X7DHLKXEz HLz HD 5VH Ho uc 5DKoEKLl zg6zDKzLXzO, cHC usc rz KL5zDzO5zT KL 57KO.” nz 57DzV HdzD s O7zz5 Ho 57KXU, 6KLU-5KL5zT LH5z6s6zD V7KX7 7sT rzzL EcKLl H6zL C6HL 57z 5srEz. “e5 Xsuz rc 57z EsO5 6HO5,” OsKT 7z. “yzsT K5 sEHCT.”

87z LH5z VsO CLTs5zT, sLT VK57HC5 zK57zD OKlLs5CDz HD sTTDzOO.

“87zDz VKEE XsEE C6HL cHC 5H-LKl75, s5 s 1CsD5zD 5H zKl75 H’XEHXU,” K5 OsKT, “s lzL5EzusL V7H TzOKDzO 5H XHLOCE5 cHC C6HL s us55zD Ho 57z dzDc Tzz6zO5 uHuzL5. 0HCD DzXzL5 OzDdKXzO 5H HLz Ho 57z DHcsE 7HCOzO Ho ICDH6z 7sdz O7HVL 57s5 cHC sDz HLz V7H usc OsozEc rz 5DCO5zT VK57 us55zDO V7KX7 sDz Ho sL Ku6HD5sLXz V7KX7 XsL 7sDTEc rz zgsllzDs5zT. 87KO sXXHCL5 Ho cHC Vz 7sdz oDHu sEE 1CsD5zDO DzXzKdzT. Sz KL cHCD X7surzD 57zL s5 57s5 7HCD, sLT TH LH5 5sUz K5 suKOO Ko cHCD dKOK5HD VzsD s usOU.”

“87KO KO KLTzzT s ucO5zDc,” e DzusDUzT. “B7s5 TH cHC KuslKLz 57s5 K5 uzsLO?”

“e 7sdz LH Ts5s cz5. e5 KO s Xs6K5sE uKO5sUz 5H 57zHDKOz rzoHDz HLz 7sO Ts5s. eLOzLOKrEc HLz rzlKLO 5H 5VKO5 osX5O 5H OCK5 57zHDKzO, KLO5zsT Ho 57zHDKzO 5H OCK5 osX5O. SC5 57z LH5z K5OzEo. B7s5 TH cHC TzTCXz oDHu K5?”

e XsDzoCEEc zgsuKLzT 57z VDK5KLl, sLT 57z 6s6zD C6HL V7KX7 K5 VsO VDK55zL.

“87z usL V7H VDH5z K5 VsO 6DzOCusrEc VzEE 5H TH,” e DzusDUzT, zLTzsdHCDKLl 5H KuK5s5z uc XHu6sLKHL’O 6DHXzOOzO. “fCX7 6s6zD XHCET LH5 rz rHCl75 CLTzD 7sEo s XDHVL s 6sXUz5. e5 KO 6zXCEKsDEc O5DHLl sLT O5Koo.”

“2zXCEKsD—57s5 KO 57z dzDc VHDT,” OsKT nHEuzO. “e5 KO LH5 sL ILlEKO7 6s6zD s5 sEE. nHET K5 C6 5H 57z EKl75.”

e TKT OH, sLT OsV s EsDlz “I” VK57 s OusEE “l,” s “2,” sLT s EsDlz “a” VK57 s OusEE “5” VHdzL KL5H 57z 5zg5CDz Ho 57z 6s6zD.

“B7s5 TH cHC usUz Ho 57s5?” sOUzT nHEuzO.

“87z Lsuz Ho 57z usUzD, LH THCr5; HD 7KO uHLHlDsu, Ds57zD.”

“YH5 s5 sEE. 87z ‘a’ VK57 57z OusEE ‘5’ O5sLTO oHD ‘azOzEEOX7so5,’ V7KX7 KO 57z azDusL oHD ‘JHu6sLc.’ e5 KO s XCO5HusDc XHL5DsX5KHL EKUz HCD ‘JH.’ ‘2,’ Ho XHCDOz, O5sLTO oHD ‘2s6KzD.’ YHV oHD 57z ‘Il.’ 9z5 CO lEsLXz s5 HCD JHL5KLzL5sE asMz55zzD.” nz 5HHU THVL s 7zsdc rDHVL dHECuz oDHu 7KO O7zEdzO. “IlEHV, IlEHLK5M—7zDz Vz sDz, IlDKs. e5 KO KL s azDusL-O6zsUKLl XHCL5Dc—KL SH7zuKs, LH5 osD oDHu JsDEOrsT. ‘yzusDUsrEz sO rzKLl 57z OXzLz Ho 57z Tzs57 Ho BsEEzLO5zKL, sLT oHD K5O LCuzDHCO lEsOO-osX5HDKzO sLT 6s6zD-uKEEO.’ ns, 7s, uc rHc, V7s5 TH cHC usUz Ho 57s5?” nKO zczO O6sDUEzT, sLT 7z OzL5 C6 s lDzs5 rECz 5DKCu67sL5 XEHCT oDHu 7KO XKlsDz55z.

“87z 6s6zD VsO usTz KL SH7zuKs,” e OsKT.

“2DzXKOzEc. 3LT 57z usL V7H VDH5z 57z LH5z KO s azDusL. pH cHC LH5z 57z 6zXCEKsD XHLO5DCX5KHL Ho 57z OzL5zLXz—‘87KO sXXHCL5 Ho cHC Vz 7sdz oDHu sEE 1CsD5zDO DzXzKdzT.’ 3 WDzLX7usL HD yCOOKsL XHCET LH5 7sdz VDK55zL 57s5. e5 KO 57z azDusL V7H KO OH CLXHCD5zHCO 5H 7KO dzDrO. e5 HLEc DzusKLO, 57zDzoHDz, 5H TKOXHdzD V7s5 KO VsL5zT rc 57KO azDusL V7H VDK5zO C6HL SH7zuKsL 6s6zD sLT 6DzozDO VzsDKLl s usOU 5H O7HVKLl 7KO osXz. 3LT 7zDz 7z XHuzO, Ko e su LH5 uKO5sUzL, 5H DzOHEdz sEE HCD THCr5O.”

3O 7z O6HUz 57zDz VsO 57z O7sD6 OHCLT Ho 7HDOzO’ 7HHoO sLT lDs5KLl V7zzEO slsKLO5 57z XCDr, oHEEHVzT rc s O7sD6 6CEE s5 57z rzEE. nHEuzO V7KO5EzT.

“3 6sKD, rc 57z OHCLT,” OsKT 7z. “0zO,” 7z XHL5KLCzT, lEsLXKLl HC5 Ho 57z VKLTHV. “3 LKXz EK55Ez rDHCl7su sLT s 6sKD Ho rzsC5KzO. 3 7CLTDzT sLT oKo5c lCKLzsO s6KzXz. 87zDz’O uHLzc KL 57KO XsOz, Bs5OHL, Ko 57zDz KO LH57KLl zEOz.”

“e 57KLU 57s5 e 7sT rz55zD lH, nHEuzO.”

“YH5 s rK5, pHX5HD. f5sc V7zDz cHC sDz. e su EHO5 VK57HC5 uc SHOVzEE. 3LT 57KO 6DHuKOzO 5H rz KL5zDzO5KLl. e5 VHCET rz s 6K5c 5H uKOO K5.”

“SC5 cHCD XEKzL5—”

“YzdzD uKLT 7Ku. e usc VsL5 cHCD 7zE6, sLT OH usc 7z. nzDz 7z XHuzO. fK5 THVL KL 57s5 sDuX7sKD, pHX5HD, sLT lKdz CO cHCD rzO5 s55zL5KHL.”

3 OEHV sLT 7zsdc O5z6, V7KX7 7sT rzzL 7zsDT C6HL 57z O5sKDO sLT KL 57z 6sOOslz, 6sCOzT KuuzTKs5zEc HC5OKTz 57z THHD. 87zL 57zDz VsO s EHCT sLT sC57HDK5s5Kdz 5s6.

“JHuz KL!” OsKT nHEuzO.

3 usL zL5zDzT V7H XHCET 7sDTEc 7sdz rzzL EzOO 57sL OKg ozz5 OKg KLX7zO KL 7zKl75, VK57 57z X7zO5 sLT EKurO Ho s nzDXCEzO. nKO TDzOO VsO DKX7 VK57 s DKX7LzOO V7KX7 VHCET, KL ILlEsLT, rz EHHUzT C6HL sO sUKL 5H rsT 5sO5z. nzsdc rsLTO Ho sO5DsU7sL VzDz OEsO7zT sXDHOO 57z OEzzdzO sLT oDHL5O Ho 7KO THCrEz-rDzsO5zT XHs5, V7KEz 57z Tzz6 rECz XEHsU V7KX7 VsO 57DHVL HdzD 7KO O7HCETzDO VsO EKLzT VK57 oEsuz-XHEHCDzT OKEU sLT OzXCDzT s5 57z LzXU VK57 s rDHHX7 V7KX7 XHLOKO5zT Ho s OKLlEz oEsuKLl rzDcE. SHH5O V7KX7 zg5zLTzT 7sEoVsc C6 7KO XsEdzO, sLT V7KX7 VzDz 5DKuuzT s5 57z 5H6O VK57 DKX7 rDHVL oCD, XHu6Ez5zT 57z Ku6DzOOKHL Ho rsDrsDKX H6CEzLXz V7KX7 VsO OCllzO5zT rc 7KO V7HEz s66zsDsLXz. nz XsDDKzT s rDHsT-rDKuuzT 7s5 KL 7KO 7sLT, V7KEz 7z VHDz sXDHOO 57z C66zD 6sD5 Ho 7KO osXz, zg5zLTKLl THVL 6sO5 57z X7zzUrHLzO, s rEsXU dKMsDT usOU, V7KX7 7z 7sT s66sDzL5Ec sTFCO5zT 57s5 dzDc uHuzL5, oHD 7KO 7sLT VsO O5KEE DsKOzT 5H K5 sO 7z zL5zDzT. WDHu 57z EHVzD 6sD5 Ho 57z osXz 7z s66zsDzT 5H rz s usL Ho O5DHLl X7sDsX5zD, VK57 s 57KXU, 7sLlKLl EK6, sLT s EHLl, O5DsKl75 X7KL OCllzO5Kdz Ho DzOHEC5KHL 6CO7zT 5H 57z EzLl57 Ho HrO5KLsXc.

“0HC 7sT uc LH5z?” 7z sOUzT VK57 s Tzz6 7sDO7 dHKXz sLT s O5DHLlEc usDUzT azDusL sXXzL5. “e 5HET cHC 57s5 e VHCET XsEE.” nz EHHUzT oDHu HLz 5H 57z H57zD Ho CO, sO Ko CLXzD5sKL V7KX7 5H sTTDzOO.

“2Dsc 5sUz s Ozs5,” OsKT nHEuzO. “87KO KO uc oDKzLT sLT XHEEzslCz, pD. Bs5OHL, V7H KO HXXsOKHLsEEc lHHT zLHCl7 5H 7zE6 uz KL uc XsOzO. B7Hu 7sdz e 57z 7HLHCD 5H sTTDzOO?”

“0HC usc sTTDzOO uz sO 57z JHCL5 QHL iDsuu, s SH7zuKsL LHrEzusL. e CLTzDO5sLT 57s5 57KO lzL5EzusL, cHCD oDKzLT, KO s usL Ho 7HLHCD sLT TKOXDz5KHL, V7Hu e usc 5DCO5 VK57 s us55zD Ho 57z uHO5 zg5Dzuz Ku6HD5sLXz. eo LH5, e O7HCET uCX7 6DzozD 5H XHuuCLKXs5z VK57 cHC sEHLz.”

e DHOz 5H lH, rC5 nHEuzO XsCl75 uz rc 57z VDKO5 sLT 6CO7zT uz rsXU KL5H uc X7sKD. “e5 KO rH57, HD LHLz,” OsKT 7z. “0HC usc Osc rzoHDz 57KO lzL5EzusL sLc57KLl V7KX7 cHC usc Osc 5H uz.”

87z JHCL5 O7DCllzT 7KO rDHsT O7HCETzDO. “87zL e uCO5 rzlKL,” OsKT 7z, “rc rKLTKLl cHC rH57 5H srOHEC5z OzXDzXc oHD 5VH czsDO; s5 57z zLT Ho 57s5 5Kuz 57z us55zD VKEE rz Ho LH Ku6HD5sLXz. 35 6DzOzL5 K5 KO LH5 5HH uCX7 5H Osc 57s5 K5 KO Ho OCX7 VzKl75 K5 usc 7sdz sL KLoECzLXz C6HL ICDH6zsL 7KO5HDc.”

“e 6DHuKOz,” OsKT nHEuzO.

“3LT e.”

“0HC VKEE zgXCOz 57KO usOU,” XHL5KLCzT HCD O5DsLlz dKOK5HD. “87z sClCO5 6zDOHL V7H zu6EHcO uz VKO7zO 7KO slzL5 5H rz CLULHVL 5H cHC, sLT e usc XHLozOO s5 HLXz 57s5 57z 5K5Ez rc V7KX7 e 7sdz FCO5 XsEEzT ucOzEo KO LH5 zgsX5Ec uc HVL.”

“e VsO sVsDz Ho K5,” OsKT nHEuzO TDcEc.

“87z XKDXCuO5sLXzO sDz Ho lDzs5 TzEKXsXc, sLT zdzDc 6DzXsC5KHL 7sO 5H rz 5sUzL 5H 1CzLX7 V7s5 uKl75 lDHV 5H rz sL KuuzLOz OXsLTsE sLT OzDKHCOEc XHu6DHuKOz HLz Ho 57z DzKlLKLl osuKEKzO Ho ICDH6z. 8H O6zsU 6EsKLEc, 57z us55zD Ku6EKXs5zO 57z lDzs5 nHCOz Ho vDuO5zKL, 7zDzTK5sDc UKLlO Ho SH7zuKs.”

“e VsO sEOH sVsDz Ho 57s5,” uCDuCDzT nHEuzO, Oz55EKLl 7KuOzEo THVL KL 7KO sDuX7sKD sLT XEHOKLl 7KO zczO.

vCD dKOK5HD lEsLXzT VK57 OHuz s66sDzL5 OCD6DKOz s5 57z EsLlCKT, EHCLlKLl oKlCDz Ho 57z usL V7H 7sT rzzL LH THCr5 Tz6KX5zT 5H 7Ku sO 57z uHO5 KLXKOKdz DzsOHLzD sLT uHO5 zLzDlz5KX slzL5 KL ICDH6z. nHEuzO OEHVEc DzH6zLzT 7KO zczO sLT EHHUzT Ku6s5KzL5Ec s5 7KO lKlsL5KX XEKzL5.

“eo cHCD RsFzO5c VHCET XHLTzOXzLT 5H O5s5z cHCD XsOz,” 7z DzusDUzT, “e O7HCET rz rz55zD srEz 5H sTdKOz cHC.”

87z usL O6DsLl oDHu 7KO X7sKD sLT 6sXzT C6 sLT THVL 57z DHHu KL CLXHL5DHEEsrEz slK5s5KHL. 87zL, VK57 s lzO5CDz Ho TzO6zDs5KHL, 7z 5HDz 57z usOU oDHu 7KO osXz sLT 7CDEzT K5 C6HL 57z lDHCLT. “0HC sDz DKl75,” 7z XDKzT; “e su 57z iKLl. B7c O7HCET e s55zu65 5H XHLXzsE K5?”

“B7c, KLTzzT?” uCDuCDzT nHEuzO. “0HCD RsFzO5c 7sT LH5 O6HUzL rzoHDz e VsO sVsDz 57s5 e VsO sTTDzOOKLl BKE7zEu aH55ODzKX7 fKlKOuHLT dHL vDuO5zKL, aDsLT pCUz Ho JsOOzE-WzEO5zKL, sLT 7zDzTK5sDc iKLl Ho SH7zuKs.”

“SC5 cHC XsL CLTzDO5sLT,” OsKT HCD O5DsLlz dKOK5HD, OK55KLl THVL HLXz uHDz sLT 6sOOKLl 7KO 7sLT HdzD 7KO 7Kl7 V7K5z oHDz7zsT, “cHC XsL CLTzDO5sLT 57s5 e su LH5 sXXCO5HuzT 5H THKLl OCX7 rCOKLzOO KL uc HVL 6zDOHL. 0z5 57z us55zD VsO OH TzEKXs5z 57s5 e XHCET LH5 XHLoKTz K5 5H sL slzL5 VK57HC5 6C55KLl ucOzEo KL 7KO 6HVzD. e 7sdz XHuz KLXHlLK5H oDHu 2DslCz oHD 57z 6CD6HOz Ho XHLOCE5KLl cHC.”

“87zL, 6Dsc XHLOCE5,” OsKT nHEuzO, O7C55KLl 7KO zczO HLXz uHDz.

“87z osX5O sDz rDKzoEc 57zOz: fHuz oKdz czsDO slH, TCDKLl s EzLl57c dKOK5 5H BsDOsV, e usTz 57z sX1CsKL5sLXz Ho 57z VzEE-ULHVL sTdzL5CDzOO, eDzLz 3TEzD. 87z Lsuz KO LH THCr5 osuKEKsD 5H cHC.”

“iKLTEc EHHU 7zD C6 KL uc KLTzg, pHX5HD,” uCDuCDzT nHEuzO VK57HC5 H6zLKLl 7KO zczO. WHD usLc czsDO 7z 7sT sTH65zT s OcO5zu Ho THXUz5KLl sEE 6sDslDs67O XHLXzDLKLl uzL sLT 57KLlO, OH 57s5 K5 VsO TKooKXCE5 5H Lsuz s OCrFzX5 HD s 6zDOHL HL V7KX7 7z XHCET LH5 s5 HLXz oCDLKO7 KLoHDus5KHL. eL 57KO XsOz e oHCLT 7zD rKHlDs67c OsLTVKX7zT KL rz5VzzL 57s5 Ho s nzrDzV DsrrK sLT 57s5 Ho s O5soo-XHuusLTzD V7H 7sT VDK55zL s uHLHlDs67 C6HL 57z Tzz6-Ozs oKO7zO.

“9z5 uz Ozz!” OsKT nHEuzO. “nCu! SHDL KL YzV ZzDOzc KL 57z czsD q4h4. JHL5DsE5H—7Cu! 9s fXsEs, 7Cu! 2DKus THLLs eu6zDKsE v6zDs Ho BsDOsV—czO! yz5KDzT oDHu H6zDs5KX O5slz—7s! 9KdKLl KL 9HLTHL—1CK5z OH! 0HCD RsFzO5c, sO e CLTzDO5sLT, rzXsuz zL5sLlEzT VK57 57KO cHCLl 6zDOHL, VDH5z 7zD OHuz XHu6DHuKOKLl Ez55zDO, sLT KO LHV TzOKDHCO Ho lz55KLl 57HOz Ez55zDO rsXU.”

“2DzXKOzEc OH. SC5 7HV—”

“BsO 57zDz s OzXDz5 usDDKslz?”

“YHLz.”

“YH EzlsE 6s6zDO HD XzD5KoKXs5zO?”

“YHLz.”

“87zL e osKE 5H oHEEHV cHCD RsFzO5c. eo 57KO cHCLl 6zDOHL O7HCET 6DHTCXz 7zD Ez55zDO oHD rEsXUusKEKLl HD H57zD 6CD6HOzO, 7HV KO O7z 5H 6DHdz 57zKD sC57zL5KXK5c?”

“87zDz KO 57z VDK5KLl.”

“2HH7, 6HH7! WHDlzDc.”

“Rc 6DKds5z LH5z-6s6zD.”

“f5HEzL.”

“Rc HVL OzsE.”

“euK5s5zT.”

“Rc 67H5HlDs67.”

“SHCl75.”

“Bz VzDz rH57 KL 57z 67H5HlDs67.”

“v7, TzsD! 87s5 KO dzDc rsT! 0HCD RsFzO5c 7sO KLTzzT XHuuK55zT sL KLTKOXDz5KHL.”

“e VsO usT—KLOsLz.”

“0HC 7sdz XHu6DHuKOzT cHCDOzEo OzDKHCOEc.”

“e VsO HLEc JDHVL 2DKLXz 57zL. e VsO cHCLl. e su rC5 57KD5c LHV.”

“e5 uCO5 rz DzXHdzDzT.”

“Bz 7sdz 5DKzT sLT osKEzT.”

“0HCD RsFzO5c uCO5 6sc. e5 uCO5 rz rHCl75.”

“f7z VKEE LH5 OzEE.”

“f5HEzL, 57zL.”

“WKdz s55zu65O 7sdz rzzL usTz. 8VKXz rCDlEsDO KL uc 6sc DsLOsXUzT 7zD 7HCOz. vLXz Vz TKdzD5zT 7zD ECllslz V7zL O7z 5DsdzEEzT. 8VKXz O7z 7sO rzzL VscEsKT. 87zDz 7sO rzzL LH DzOCE5.”

“YH OKlL Ho K5?”

“3rOHEC5zEc LHLz.”

nHEuzO EsCl7zT. “e5 KO 1CK5z s 6Dz55c EK55Ez 6DHrEzu,” OsKT 7z.

“SC5 s dzDc OzDKHCO HLz 5H uz,” Dz5CDLzT 57z iKLl Dz6DHsX7oCEEc.

“QzDc, KLTzzT. 3LT V7s5 THzO O7z 6DH6HOz 5H TH VK57 57z 67H5HlDs67?”

“8H DCKL uz.”

“SC5 7HV?”

“e su srHC5 5H rz usDDKzT.”

“fH e 7sdz 7zsDT.”

“8H JEH5KETz 9H57usL dHL fsgz-RzLKLlzL, OzXHLT TsCl75zD Ho 57z iKLl Ho fXsLTKLsdKs. 0HC usc ULHV 57z O5DKX5 6DKLXK6EzO Ho 7zD osuKEc. f7z KO 7zDOzEo 57z dzDc OHCE Ho TzEKXsXc. 3 O7sTHV Ho s THCr5 sO 5H uc XHLTCX5 VHCET rDKLl 57z us55zD 5H sL zLT.”

“3LT eDzLz 3TEzD?”

“87Dzs5zLO 5H OzLT 57zu 57z 67H5HlDs67. 3LT O7z VKEE TH K5. e ULHV 57s5 O7z VKEE TH K5. 0HC TH LH5 ULHV 7zD, rC5 O7z 7sO s OHCE Ho O5zzE. f7z 7sO 57z osXz Ho 57z uHO5 rzsC5KoCE Ho VHuzL, sLT 57z uKLT Ho 57z uHO5 DzOHEC5z Ho uzL. ys57zD 57sL e O7HCET usDDc sLH57zD VHusL, 57zDz sDz LH EzLl57O 5H V7KX7 O7z VHCET LH5 lH—LHLz.”

“0HC sDz OCDz 57s5 O7z 7sO LH5 OzL5 K5 cz5?”

“e su OCDz.”

“3LT V7c?”

“SzXsCOz O7z 7sO OsKT 57s5 O7z VHCET OzLT K5 HL 57z Tsc V7zL 57z rz5DH57sE VsO 6CrEKXEc 6DHXEsKuzT. 87s5 VKEE rz Lzg5 RHLTsc.”

“v7, 57zL Vz 7sdz 57Dzz TscO cz5,” OsKT nHEuzO VK57 s csVL. “87s5 KO dzDc oHD5CLs5z, sO e 7sdz HLz HD 5VH us55zDO Ho Ku6HD5sLXz 5H EHHU KL5H FCO5 s5 6DzOzL5. 0HCD RsFzO5c VKEE, Ho XHCDOz, O5sc KL 9HLTHL oHD 57z 6DzOzL5?”

“JzD5sKLEc. 0HC VKEE oKLT uz s5 57z 9sLl7su CLTzD 57z Lsuz Ho 57z JHCL5 QHL iDsuu.”

“87zL e O7sEE TDH6 cHC s EKLz 5H Ez5 cHC ULHV 7HV Vz 6DHlDzOO.”

“2Dsc TH OH. e O7sEE rz sEE sLgKz5c.”

“87zL, sO 5H uHLzc?”

“0HC 7sdz XsD5z rEsLX7z.”

“3rOHEC5zEc?”

“e 5zEE cHC 57s5 e VHCET lKdz HLz Ho 57z 6DHdKLXzO Ho uc UKLlTHu 5H 7sdz 57s5 67H5HlDs67.”

“3LT oHD 6DzOzL5 zg6zLOzO?”

87z iKLl 5HHU s 7zsdc X7suHKO Ezs57zD rsl oDHu CLTzD 7KO XEHsU sLT EsKT K5 HL 57z 5srEz.

“87zDz sDz 57Dzz 7CLTDzT 6HCLTO KL lHET sLT OzdzL 7CLTDzT KL LH5zO,” 7z OsKT.

nHEuzO OXDKrrEzT s DzXzK65 C6HL s O7zz5 Ho 7KO LH5z-rHHU sLT 7sLTzT K5 5H 7Ku.

“3LT RsTzuHKOzEEz’O sTTDzOO?” 7z sOUzT.

“eO SDKHLc 9HTlz, fzD6zL5KLz 3dzLCz, f5. ZH7L’O BHHT.”

nHEuzO 5HHU s LH5z Ho K5. “vLz H57zD 1CzO5KHL,” OsKT 7z. “BsO 57z 67H5HlDs67 s XsrKLz5?”

“e5 VsO.”

“87zL, lHHT-LKl75, cHCD RsFzO5c, sLT e 5DCO5 57s5 Vz O7sEE OHHL 7sdz OHuz lHHT LzVO oHD cHC. 3LT lHHT-LKl75, Bs5OHL,” 7z sTTzT, sO 57z V7zzEO Ho 57z DHcsE rDHCl7su DHEEzT THVL 57z O5Dzz5. “eo cHC VKEE rz lHHT zLHCl7 5H XsEE 5H-uHDDHV so5zDLHHL s5 57Dzz H’XEHXU e O7HCET EKUz 5H X7s5 57KO EK55Ez us55zD HdzD VK57 cHC.”

ee.


35 57Dzz H’XEHXU 6DzXKOzEc e VsO s5 SsUzD f5Dzz5, rC5 nHEuzO 7sT LH5 cz5 Dz5CDLzT. 87z EsLTEsTc KLoHDuzT uz 57s5 7z 7sT Ezo5 57z 7HCOz O7HD5Ec so5zD zKl75 H’XEHXU KL 57z uHDLKLl. e Os5 THVL rzOKTz 57z oKDz, 7HVzdzD, VK57 57z KL5zL5KHL Ho sVsK5KLl 7Ku, 7HVzdzD EHLl 7z uKl75 rz. e VsO sEDzsTc Tzz6Ec KL5zDzO5zT KL 7KO KL1CKDc, oHD, 57HCl7 K5 VsO OCDDHCLTzT rc LHLz Ho 57z lDKu sLT O5DsLlz ozs5CDzO V7KX7 VzDz sOOHXKs5zT VK57 57z 5VH XDKuzO V7KX7 e 7sdz sEDzsTc DzXHDTzT, O5KEE, 57z Ls5CDz Ho 57z XsOz sLT 57z zgsE5zT O5s5KHL Ho 7KO XEKzL5 lsdz K5 s X7sDsX5zD Ho K5O HVL. eLTzzT, s6sD5 oDHu 57z Ls5CDz Ho 57z KLdzO5Kls5KHL V7KX7 uc oDKzLT 7sT HL 7sLT, 57zDz VsO OHuz57KLl KL 7KO usO5zDEc lDsO6 Ho s OK5Cs5KHL, sLT 7KO UzzL, KLXKOKdz DzsOHLKLl, V7KX7 usTz K5 s 6EzsOCDz 5H uz 5H O5CTc 7KO OcO5zu Ho VHDU, sLT 5H oHEEHV 57z 1CKXU, OCr5Ez uz57HTO rc V7KX7 7z TKOzL5sLlEzT 57z uHO5 KLzg5DKXsrEz ucO5zDKzO. fH sXXCO5HuzT VsO e 5H 7KO KLdsDKsrEz OCXXzOO 57s5 57z dzDc 6HOOKrKEK5c Ho 7KO osKEKLl 7sT XzsOzT 5H zL5zD KL5H uc 7zsT.

e5 VsO XEHOz C6HL oHCD rzoHDz 57z THHD H6zLzT, sLT s TDCLUzL-EHHUKLl lDHHu, KEE-Uzu65 sLT OKTz-V7KOUzDzT, VK57 sL KLoEsuzT osXz sLT TKODz6C5srEz XEH57zO, VsEUzT KL5H 57z DHHu. 3XXCO5HuzT sO e VsO 5H uc oDKzLT’O susMKLl 6HVzDO KL 57z COz Ho TKOlCKOzO, e 7sT 5H EHHU 57Dzz 5KuzO rzoHDz e VsO XzD5sKL 57s5 K5 VsO KLTzzT 7z. BK57 s LHT 7z dsLKO7zT KL5H 57z rzTDHHu, V7zLXz 7z zuzDlzT KL oKdz uKLC5zO 5VzzT-OCK5zT sLT DzO6zX5srEz, sO Ho HET. 2C55KLl 7KO 7sLTO KL5H 7KO 6HXUz5O, 7z O5Dz5X7zT HC5 7KO EzlO KL oDHL5 Ho 57z oKDz sLT EsCl7zT 7zsD5KEc oHD OHuz uKLC5zO.

“BzEE, DzsEEc!” 7z XDKzT, sLT 57zL 7z X7HUzT sLT EsCl7zT slsKL CL5KE 7z VsO HrEKlzT 5H EKz rsXU, EKu6 sLT 7zE6EzOO, KL 57z X7sKD.

“B7s5 KO K5?”

“e5’O 1CK5z 5HH oCLLc. e su OCDz cHC XHCET LzdzD lCzOO 7HV e zu6EHczT uc uHDLKLl, HD V7s5 e zLTzT rc THKLl.”

“e XsL’5 KuslKLz. e OC66HOz 57s5 cHC 7sdz rzzL Vs5X7KLl 57z 7srK5O, sLT 6zD7s6O 57z 7HCOz, Ho RKOO eDzLz 3TEzD.”

“tCK5z OH; rC5 57z Oz1CzE VsO Ds57zD CLCOCsE. e VKEE 5zEE cHC, 7HVzdzD. e Ezo5 57z 7HCOz s EK55Ez so5zD zKl75 H’XEHXU 57KO uHDLKLl KL 57z X7sDsX5zD Ho s lDHHu HC5 Ho VHDU. 87zDz KO s VHLTzDoCE Ocu6s57c sLT oDzzusOHLDc suHLl 7HDOzc uzL. Sz HLz Ho 57zu, sLT cHC VKEE ULHV sEE 57s5 57zDz KO 5H ULHV. e OHHL oHCLT SDKHLc 9HTlz. e5 KO s rKFHC dKEEs, VK57 s lsDTzL s5 57z rsXU, rC5 rCKE5 HC5 KL oDHL5 DKl75 C6 5H 57z DHsT, 5VH O5HDKzO. J7Crr EHXU 5H 57z THHD. 9sDlz OK55KLl-DHHu HL 57z DKl75 OKTz, VzEE oCDLKO7zT, VK57 EHLl VKLTHVO sEuHO5 5H 57z oEHHD, sLT 57HOz 6Dz6HO5zDHCO ILlEKO7 VKLTHV osO5zLzDO V7KX7 s X7KET XHCET H6zL. Sz7KLT 57zDz VsO LH57KLl DzusDUsrEz, Osdz 57s5 57z 6sOOslz VKLTHV XHCET rz DzsX7zT oDHu 57z 5H6 Ho 57z XHsX7-7HCOz. e VsEUzT DHCLT K5 sLT zgsuKLzT K5 XEHOzEc oDHu zdzDc 6HKL5 Ho dKzV, rC5 VK57HC5 LH5KLl sLc57KLl zEOz Ho KL5zDzO5.

“e 57zL EHCLlzT THVL 57z O5Dzz5 sLT oHCLT, sO e zg6zX5zT, 57s5 57zDz VsO s uzVO KL s EsLz V7KX7 DCLO THVL rc HLz VsEE Ho 57z lsDTzL. e EzL5 57z HO5EzDO s 7sLT KL DCrrKLl THVL 57zKD 7HDOzO, sLT DzXzKdzT KL zgX7sLlz 5VH6zLXz, s lEsOO Ho 7sEo-sLT-7sEo, 5VH oKEEO Ho O7sl 5HrsXXH, sLT sO uCX7 KLoHDus5KHL sO e XHCET TzOKDz srHC5 RKOO 3TEzD, 5H Osc LH57KLl Ho 7sEo s THMzL H57zD 6zH6Ez KL 57z LzKl7rHCD7HHT KL V7Hu e VsO LH5 KL 57z EzsO5 KL5zDzO5zT, rC5 V7HOz rKHlDs67KzO e VsO XHu6zEEzT 5H EKO5zL 5H.”

“3LT V7s5 Ho eDzLz 3TEzD?” e sOUzT.

“v7, O7z 7sO 5CDLzT sEE 57z uzL’O 7zsTO THVL KL 57s5 6sD5. f7z KO 57z TsKL5KzO5 57KLl CLTzD s rHLLz5 HL 57KO 6EsLz5. fH Osc 57z fzD6zL5KLz-uzVO, 5H s usL. f7z EKdzO 1CKz5Ec, OKLlO s5 XHLXzD5O, TDKdzO HC5 s5 oKdz zdzDc Tsc, sLT Dz5CDLO s5 OzdzL O7sD6 oHD TKLLzD. fzETHu lHzO HC5 s5 H57zD 5KuzO, zgXz65 V7zL O7z OKLlO. nsO HLEc HLz usEz dKOK5HD, rC5 s lHHT TzsE Ho 7Ku. nz KO TsDU, 7sLTOHuz, sLT TsO7KLl, LzdzD XsEEO EzOO 57sL HLXz s Tsc, sLT Ho5zL 5VKXz. nz KO s RD. aHToDzc YHD5HL, Ho 57z eLLzD 8zu6Ez. fzz 57z sTdsL5slzO Ho s XsrusL sO s XHLoKTsL5. 87zc 7sT TDKdzL 7Ku 7Huz s THMzL 5KuzO oDHu fzD6zL5KLz-uzVO, sLT ULzV sEE srHC5 7Ku. B7zL e 7sT EKO5zLzT 5H sEE 57zc 7sT 5H 5zEE, e rzlsL 5H VsEU C6 sLT THVL LzsD SDKHLc 9HTlz HLXz uHDz, sLT 5H 57KLU HdzD uc 6EsL Ho Xsu6sKlL.

“87KO aHToDzc YHD5HL VsO zdKTzL5Ec sL Ku6HD5sL5 osX5HD KL 57z us55zD. nz VsO s EsVczD. 87s5 OHCLTzT HuKLHCO. B7s5 VsO 57z DzEs5KHL rz5VzzL 57zu, sLT V7s5 57z HrFzX5 Ho 7KO Dz6zs5zT dKOK5O? BsO O7z 7KO XEKzL5, 7KO oDKzLT, HD 7KO uKO5DzOO? eo 57z oHDuzD, O7z 7sT 6DHrsrEc 5DsLOozDDzT 57z 67H5HlDs67 5H 7KO Uzz6KLl. eo 57z Es55zD, K5 VsO EzOO EKUzEc. vL 57z KOOCz Ho 57KO 1CzO5KHL Tz6zLTzT V7z57zD e O7HCET XHL5KLCz uc VHDU s5 SDKHLc 9HTlz, HD 5CDL uc s55zL5KHL 5H 57z lzL5EzusL’O X7surzDO KL 57z 8zu6Ez. e5 VsO s TzEKXs5z 6HKL5, sLT K5 VKTzLzT 57z oKzET Ho uc KL1CKDc. e ozsD 57s5 e rHDz cHC VK57 57zOz Tz5sKEO, rC5 e 7sdz 5H Ez5 cHC Ozz uc EK55Ez TKooKXCE5KzO, Ko cHC sDz 5H CLTzDO5sLT 57z OK5Cs5KHL.”

“e su oHEEHVKLl cHC XEHOzEc,” e sLOVzDzT.

“e VsO O5KEE rsEsLXKLl 57z us55zD KL uc uKLT V7zL s 7sLOHu Xsr TDHdz C6 5H SDKHLc 9HTlz, sLT s lzL5EzusL O6DsLl HC5. nz VsO s DzusDUsrEc 7sLTOHuz usL, TsDU, s1CKEKLz, sLT uHCO5sX7zT—zdKTzL5Ec 57z usL Ho V7Hu e 7sT 7zsDT. nz s66zsDzT 5H rz KL s lDzs5 7CDDc, O7HC5zT 5H 57z XsrusL 5H VsK5, sLT rDCO7zT 6sO5 57z usKT V7H H6zLzT 57z THHD VK57 57z sKD Ho s usL V7H VsO 57HDHCl7Ec s5 7Huz.

“nz VsO KL 57z 7HCOz srHC5 7sEo sL 7HCD, sLT e XHCET Xs5X7 lEKu6OzO Ho 7Ku KL 57z VKLTHVO Ho 57z OK55KLl-DHHu, 6sXKLl C6 sLT THVL, 5sEUKLl zgXK5zTEc, sLT VsdKLl 7KO sDuO. vo 7zD e XHCET Ozz LH57KLl. 2DzOzL5Ec 7z zuzDlzT, EHHUKLl zdzL uHDz oECDDKzT 57sL rzoHDz. 3O 7z O5z66zT C6 5H 57z Xsr, 7z 6CEEzT s lHET Vs5X7 oDHu 7KO 6HXUz5 sLT EHHUzT s5 K5 zsDLzO5Ec, ‘pDKdz EKUz 57z TzdKE,’ 7z O7HC5zT, ‘oKDO5 5H aDHOO & nsLUzc’O KL yzlzL5 f5Dzz5, sLT 57zL 5H 57z J7CDX7 Ho f5. RHLKXs KL 57z ITlzVsDz yHsT. nsEo s lCKLzs Ko cHC TH K5 KL 5VzL5c uKLC5zO!’

“3Vsc 57zc VzL5, sLT e VsO FCO5 VHLTzDKLl V7z57zD e O7HCET LH5 TH VzEE 5H oHEEHV 57zu V7zL C6 57z EsLz Xsuz s Lzs5 EK55Ez EsLTsC, 57z XHsX7usL VK57 7KO XHs5 HLEc 7sEo-rC55HLzT, sLT 7KO 5Kz CLTzD 7KO zsD, V7KEz sEE 57z 5slO Ho 7KO 7sDLzOO VzDz O5KXUKLl HC5 Ho 57z rCXUEzO. e5 7sTL’5 6CEEzT C6 rzoHDz O7z O7H5 HC5 Ho 57z 7sEE THHD sLT KL5H K5. e HLEc XsCl75 s lEKu6Oz Ho 7zD s5 57z uHuzL5, rC5 O7z VsO s EHdzEc VHusL, VK57 s osXz 57s5 s usL uKl75 TKz oHD.

“ ‘87z J7CDX7 Ho f5. RHLKXs, ZH7L,’ O7z XDKzT, ‘sLT 7sEo s OHdzDzKlL Ko cHC DzsX7 K5 KL 5VzL5c uKLC5zO.’

“87KO VsO 1CK5z 5HH lHHT 5H EHOz, Bs5OHL. e VsO FCO5 rsEsLXKLl V7z57zD e O7HCET DCL oHD K5, HD V7z57zD e O7HCET 6zDX7 rz7KLT 7zD EsLTsC V7zL s Xsr Xsuz 57DHCl7 57z O5Dzz5. 87z TDKdzD EHHUzT 5VKXz s5 OCX7 s O7srrc osDz, rC5 e FCu6zT KL rzoHDz 7z XHCET HrFzX5. ‘87z J7CDX7 Ho f5. RHLKXs,’ OsKT e, ‘sLT 7sEo s OHdzDzKlL Ko cHC DzsX7 K5 KL 5VzL5c uKLC5zO.’ e5 VsO 5VzL5c-oKdz uKLC5zO 5H 5VzEdz, sLT Ho XHCDOz K5 VsO XEzsD zLHCl7 V7s5 VsO KL 57z VKLT.

“Rc Xsrrc TDHdz osO5. e THL’5 57KLU e zdzD TDHdz osO5zD, rC5 57z H57zDO VzDz 57zDz rzoHDz CO. 87z Xsr sLT 57z EsLTsC VK57 57zKD O5zsuKLl 7HDOzO VzDz KL oDHL5 Ho 57z THHD V7zL e sDDKdzT. e 6sKT 57z usL sLT 7CDDKzT KL5H 57z X7CDX7. 87zDz VsO LH5 s OHCE 57zDz Osdz 57z 5VH V7Hu e 7sT oHEEHVzT sLT s OCD6EKXzT XEzDlcusL, V7H OzzuzT 5H rz zg6HO5CEs5KLl VK57 57zu. 87zc VzDz sEE 57Dzz O5sLTKLl KL s ULH5 KL oDHL5 Ho 57z sE5sD. e EHCLlzT C6 57z OKTz sKOEz EKUz sLc H57zD KTEzD V7H 7sO TDH66zT KL5H s X7CDX7. fCTTzLEc, 5H uc OCD6DKOz, 57z 57Dzz s5 57z sE5sD osXzT DHCLT 5H uz, sLT aHToDzc YHD5HL Xsuz DCLLKLl sO 7sDT sO 7z XHCET 5HVsDTO uz.

“ ‘87sLU aHT,’ 7z XDKzT. ‘0HC’EE TH. JHuz! JHuz!’

“ ‘B7s5 57zL?’ e sOUzT.

“ ‘JHuz, usL, XHuz, HLEc 57Dzz uKLC5zO, HD K5 VHL’5 rz EzlsE.’

“e VsO 7sEo-TDsllzT C6 5H 57z sE5sD, sLT rzoHDz e ULzV V7zDz e VsO e oHCLT ucOzEo uCurEKLl DzO6HLOzO V7KX7 VzDz V7KO6zDzT KL uc zsD, sLT dHCX7KLl oHD 57KLlO Ho V7KX7 e ULzV LH57KLl, sLT lzLzDsEEc sOOKO5KLl KL 57z OzXCDz 5cKLl C6 Ho eDzLz 3TEzD, O6KLO5zD, 5H aHToDzc YHD5HL, rsX7zEHD. e5 VsO sEE THLz KL sL KLO5sL5, sLT 57zDz VsO 57z lzL5EzusL 57sLUKLl uz HL 57z HLz OKTz sLT 57z EsTc HL 57z H57zD, V7KEz 57z XEzDlcusL rzsuzT HL uz KL oDHL5. e5 VsO 57z uHO5 6Dz6HO5zDHCO 6HOK5KHL KL V7KX7 e zdzD oHCLT ucOzEo KL uc EKoz, sLT K5 VsO 57z 57HCl75 Ho K5 57s5 O5sD5zT uz EsCl7KLl FCO5 LHV. e5 OzzuO 57s5 57zDz 7sT rzzL OHuz KLoHDusEK5c srHC5 57zKD EKXzLOz, 57s5 57z XEzDlcusL srOHEC5zEc DzoCOzT 5H usDDc 57zu VK57HC5 s VK5LzOO Ho OHuz OHD5, sLT 57s5 uc ECXUc s66zsDsLXz OsdzT 57z rDKTzlDHHu oDHu 7sdKLl 5H OsEEc HC5 KL5H 57z O5Dzz5O KL OzsDX7 Ho s rzO5 usL. 87z rDKTz lsdz uz s OHdzDzKlL, sLT e uzsL 5H VzsD K5 HL uc Vs5X7 X7sKL KL uzuHDc Ho 57z HXXsOKHL.”

“87KO KO s dzDc CLzg6zX5zT 5CDL Ho soosKDO,” OsKT e; “sLT V7s5 57zL?”

“BzEE, e oHCLT uc 6EsLO dzDc OzDKHCOEc uzLsXzT. e5 EHHUzT sO Ko 57z 6sKD uKl75 5sUz sL KuuzTKs5z Tz6sD5CDz, sLT OH LzXzOOK5s5z dzDc 6DHu65 sLT zLzDlz5KX uzsOCDzO HL uc 6sD5. 35 57z X7CDX7 THHD, 7HVzdzD, 57zc Oz6sDs5zT, 7z TDKdKLl rsXU 5H 57z 8zu6Ez, sLT O7z 5H 7zD HVL 7HCOz. ‘e O7sEE TDKdz HC5 KL 57z 6sDU s5 oKdz sO COCsE,’ O7z OsKT sO O7z Ezo5 7Ku. e 7zsDT LH uHDz. 87zc TDHdz sVsc KL TKoozDzL5 TKDzX5KHLO, sLT e VzL5 Hoo 5H usUz uc HVL sDDsLlzuzL5O.”

“B7KX7 sDz?”

“fHuz XHET rzzo sLT s lEsOO Ho rzzD,” 7z sLOVzDzT, DKLlKLl 57z rzEE. “e 7sdz rzzL 5HH rCOc 5H 57KLU Ho oHHT, sLT e su EKUzEc 5H rz rCOKzD O5KEE 57KO zdzLKLl. Sc 57z Vsc, pHX5HD, e O7sEE VsL5 cHCD XH-H6zDs5KHL.”

“e O7sEE rz TzEKl75zT.”

“0HC THL’5 uKLT rDzsUKLl 57z EsV?”

“YH5 KL 57z EzsO5.”

“YHD DCLLKLl s X7sLXz Ho sDDzO5?”

“YH5 KL s lHHT XsCOz.”

“v7, 57z XsCOz KO zgXzEEzL5!”

“87zL e su cHCD usL.”

“e VsO OCDz 57s5 e uKl75 DzEc HL cHC.”

“SC5 V7s5 KO K5 cHC VKO7?”

“B7zL RDO. 8CDLzD 7sO rDHCl75 KL 57z 5Dsc e VKEE usUz K5 XEzsD 5H cHC. YHV,” 7z OsKT sO 7z 5CDLzT 7CLlDKEc HL 57z OKu6Ez osDz 57s5 HCD EsLTEsTc 7sT 6DHdKTzT, “e uCO5 TKOXCOO K5 V7KEz e zs5, oHD e 7sdz LH5 uCX7 5Kuz. e5 KO LzsDEc oKdz LHV. eL 5VH 7HCDO Vz uCO5 rz HL 57z OXzLz Ho sX5KHL. RKOO eDzLz, HD RsTsuz, Ds57zD, Dz5CDLO oDHu 7zD TDKdz s5 OzdzL. Bz uCO5 rz s5 SDKHLc 9HTlz 5H uzz5 7zD.”

“3LT V7s5 57zL?”

“0HC uCO5 Ezsdz 57s5 5H uz. e 7sdz sEDzsTc sDDsLlzT V7s5 KO 5H HXXCD. 87zDz KO HLEc HLz 6HKL5 HL V7KX7 e uCO5 KLOKO5. 0HC uCO5 LH5 KL5zDozDz, XHuz V7s5 usc. 0HC CLTzDO5sLT?”

“e su 5H rz LzC5DsE?”

“8H TH LH57KLl V7s5zdzD. 87zDz VKEE 6DHrsrEc rz OHuz OusEE CL6EzsOsL5LzOO. pH LH5 FHKL KL K5. e5 VKEE zLT KL uc rzKLl XHLdzczT KL5H 57z 7HCOz. WHCD HD oKdz uKLC5zO so5zDVsDTO 57z OK55KLl-DHHu VKLTHV VKEE H6zL. 0HC sDz 5H O5s5KHL cHCDOzEo XEHOz 5H 57s5 H6zL VKLTHV.”

“0zO.”

“0HC sDz 5H Vs5X7 uz, oHD e VKEE rz dKOKrEz 5H cHC.”

“0zO.”

“3LT V7zL e DsKOz uc 7sLT—OH—cHC VKEE 57DHV KL5H 57z DHHu V7s5 e lKdz cHC 5H 57DHV, sLT VKEE, s5 57z Osuz 5Kuz, DsKOz 57z XDc Ho oKDz. 0HC 1CK5z oHEEHV uz?”

“IL5KDzEc.”

“e5 KO LH57KLl dzDc oHDuKTsrEz,” 7z OsKT, 5sUKLl s EHLl XKlsD-O7s6zT DHEE oDHu 7KO 6HXUz5. “e5 KO sL HDTKLsDc 6ECurzD’O OuHUz-DHXUz5, oK55zT VK57 s Xs6 s5 zK57zD zLT 5H usUz K5 OzEo-EKl75KLl. 0HCD 5sOU KO XHLoKLzT 5H 57s5. B7zL cHC DsKOz cHCD XDc Ho oKDz, K5 VKEE rz 5sUzL C6 rc 1CK5z s LCurzD Ho 6zH6Ez. 0HC usc 57zL VsEU 5H 57z zLT Ho 57z O5Dzz5, sLT e VKEE DzFHKL cHC KL 5zL uKLC5zO. e 7H6z 57s5 e 7sdz usTz ucOzEo XEzsD?”

“e su 5H DzusKL LzC5DsE, 5H lz5 LzsD 57z VKLTHV, 5H Vs5X7 cHC, sLT s5 57z OKlLsE 5H 57DHV KL 57KO HrFzX5, 57zL 5H DsKOz 57z XDc Ho oKDz, sLT 5H VsK5 cHC s5 57z XHDLzD Ho 57z O5Dzz5.”

“2DzXKOzEc.”

“87zL cHC usc zL5KDzEc DzEc HL uz.”

“87s5 KO zgXzEEzL5. e 57KLU, 6zD7s6O, K5 KO sEuHO5 5Kuz 57s5 e 6Dz6sDz oHD 57z LzV DHEz e 7sdz 5H 6Esc.”

nz TKOs66zsDzT KL5H 7KO rzTDHHu sLT Dz5CDLzT KL s ozV uKLC5zO KL 57z X7sDsX5zD Ho sL suKsrEz sLT OKu6Ez-uKLTzT YHLXHLoHDuKO5 XEzDlcusL. nKO rDHsT rEsXU 7s5, 7KO rsllc 5DHCOzDO, 7KO V7K5z 5Kz, 7KO Ocu6s57z5KX OuKEz, sLT lzLzDsE EHHU Ho 6zzDKLl sLT rzLzdHEzL5 XCDKHOK5c VzDz OCX7 sO RD. ZH7L nsDz sEHLz XHCET 7sdz z1CsEEzT. e5 VsO LH5 uzDzEc 57s5 nHEuzO X7sLlzT 7KO XHO5Cuz. nKO zg6DzOOKHL, 7KO usLLzD, 7KO dzDc OHCE OzzuzT 5H dsDc VK57 zdzDc oDzO7 6sD5 57s5 7z sOOCuzT. 87z O5slz EHO5 s oKLz sX5HD, zdzL sO OXKzLXz EHO5 sL sXC5z DzsOHLzD, V7zL 7z rzXsuz s O6zXKsEKO5 KL XDKuz.

e5 VsO s 1CsD5zD 6sO5 OKg V7zL Vz Ezo5 SsUzD f5Dzz5, sLT K5 O5KEE VsL5zT 5zL uKLC5zO 5H 57z 7HCD V7zL Vz oHCLT HCDOzEdzO KL fzD6zL5KLz 3dzLCz. e5 VsO sEDzsTc TCOU, sLT 57z Esu6O VzDz FCO5 rzKLl EKl75zT sO Vz 6sXzT C6 sLT THVL KL oDHL5 Ho SDKHLc 9HTlz, VsK5KLl oHD 57z XHuKLl Ho K5O HXXC6sL5. 87z 7HCOz VsO FCO5 OCX7 sO e 7sT 6KX5CDzT K5 oDHu f7zDEHXU nHEuzO’ OCXXKLX5 TzOXDK65KHL, rC5 57z EHXsEK5c s66zsDzT 5H rz EzOO 6DKds5z 57sL e zg6zX5zT. vL 57z XHL5DsDc, oHD s OusEE O5Dzz5 KL s 1CKz5 LzKl7rHCD7HHT, K5 VsO DzusDUsrEc sLKus5zT. 87zDz VsO s lDHC6 Ho O7srrKEc TDzOOzT uzL OuHUKLl sLT EsCl7KLl KL s XHDLzD, s OXKOOHDO-lDKLTzD VK57 7KO V7zzE, 5VH lCsDTOuzL V7H VzDz oEKD5KLl VK57 s LCDOz-lKDE, sLT OzdzDsE VzEE-TDzOOzT cHCLl uzL V7H VzDz EHCLlKLl C6 sLT THVL VK57 XKlsDO KL 57zKD uHC57O.

“0HC Ozz,” DzusDUzT nHEuzO, sO Vz 6sXzT 5H sLT oDH KL oDHL5 Ho 57z 7HCOz, “57KO usDDKslz Ds57zD OKu6EKoKzO us55zDO. 87z 67H5HlDs67 rzXHuzO s THCrEz-zTlzT Vzs6HL LHV. 87z X7sLXzO sDz 57s5 O7z VHCET rz sO sdzDOz 5H K5O rzKLl OzzL rc RD. aHToDzc YHD5HL, sO HCD XEKzL5 KO 5H K5O XHuKLl 5H 57z zczO Ho 7KO 6DKLXzOO. YHV 57z 1CzO5KHL KO, B7zDz sDz Vz 5H oKLT 57z 67H5HlDs67?”

“B7zDz, KLTzzT?”

“e5 KO uHO5 CLEKUzEc 57s5 O7z XsDDKzO K5 srHC5 VK57 7zD. e5 KO XsrKLz5 OKMz. 8HH EsDlz oHD zsOc XHLXzsEuzL5 srHC5 s VHusL’O TDzOO. f7z ULHVO 57s5 57z iKLl KO Xs6srEz Ho 7sdKLl 7zD VscEsKT sLT OzsDX7zT. 8VH s55zu65O Ho 57z OHD5 7sdz sEDzsTc rzzL usTz. Bz usc 5sUz K5, 57zL, 57s5 O7z THzO LH5 XsDDc K5 srHC5 VK57 7zD.”

“B7zDz, 57zL?”

“nzD rsLUzD HD 7zD EsVczD. 87zDz KO 57s5 THCrEz 6HOOKrKEK5c. SC5 e su KLXEKLzT 5H 57KLU LzK57zD. BHuzL sDz Ls5CDsEEc OzXDz5Kdz, sLT 57zc EKUz 5H TH 57zKD HVL OzXDz5KLl. B7c O7HCET O7z 7sLT K5 HdzD 5H sLcHLz zEOz? f7z XHCET 5DCO5 7zD HVL lCsDTKsLO7K6, rC5 O7z XHCET LH5 5zEE V7s5 KLTKDzX5 HD 6HEK5KXsE KLoECzLXz uKl75 rz rDHCl75 5H rzsD C6HL s rCOKLzOO usL. SzOKTzO, DzuzurzD 57s5 O7z 7sT DzOHEdzT 5H COz K5 VK57KL s ozV TscO. e5 uCO5 rz V7zDz O7z XsL Esc 7zD 7sLTO C6HL K5. e5 uCO5 rz KL 7zD HVL 7HCOz.”

“SC5 K5 7sO 5VKXz rzzL rCDlEzT.”

“2O7sV! 87zc TKT LH5 ULHV 7HV 5H EHHU.”

“SC5 7HV VKEE cHC EHHU?”

“e VKEE LH5 EHHU.”

“B7s5 57zL?”

“e VKEE lz5 7zD 5H O7HV uz.”

“SC5 O7z VKEE DzoCOz.”

“f7z VKEE LH5 rz srEz 5H. SC5 e 7zsD 57z DCurEz Ho V7zzEO. e5 KO 7zD XsDDKslz. YHV XsDDc HC5 uc HDTzDO 5H 57z Ez55zD.”

3O 7z O6HUz 57z lEzsu Ho 57z OKTzEKl75O Ho s XsDDKslz Xsuz DHCLT 57z XCDdz Ho 57z sdzLCz. e5 VsO s OusD5 EK55Ez EsLTsC V7KX7 Ds55EzT C6 5H 57z THHD Ho SDKHLc 9HTlz. 3O K5 6CEEzT C6, HLz Ho 57z EHsoKLl uzL s5 57z XHDLzD TsO7zT oHDVsDT 5H H6zL 57z THHD KL 57z 7H6z Ho zsDLKLl s XH66zD, rC5 VsO zErHVzT sVsc rc sLH57zD EHsozD, V7H 7sT DCO7zT C6 VK57 57z Osuz KL5zL5KHL. 3 oKzDXz 1CsDDzE rDHUz HC5, V7KX7 VsO KLXDzsOzT rc 57z 5VH lCsDTOuzL, V7H 5HHU OKTzO VK57 HLz Ho 57z EHCLlzDO, sLT rc 57z OXKOOHDO-lDKLTzD, V7H VsO z1CsEEc 7H5 C6HL 57z H57zD OKTz. 3 rEHV VsO O5DCXU, sLT KL sL KLO5sL5 57z EsTc, V7H 7sT O5z66zT oDHu 7zD XsDDKslz, VsO 57z XzL5Dz Ho s EK55Ez ULH5 Ho oECO7zT sLT O5DCllEKLl uzL, V7H O5DCXU OsdslzEc s5 zsX7 H57zD VK57 57zKD oKO5O sLT O5KXUO. nHEuzO TsO7zT KL5H 57z XDHVT 5H 6DH5zX5 57z EsTc; rC5, FCO5 sO 7z DzsX7zT 7zD, 7z lsdz s XDc sLT TDH66zT 5H 57z lDHCLT, VK57 57z rEHHT DCLLKLl oDzzEc THVL 7KO osXz. 35 7KO osEE 57z lCsDTOuzL 5HHU 5H 57zKD 7zzEO KL HLz TKDzX5KHL sLT 57z EHCLlzDO KL 57z H57zD, V7KEz s LCurzD Ho rz55zD TDzOOzT 6zH6Ez, V7H 7sT Vs5X7zT 57z OXCooEz VK57HC5 5sUKLl 6sD5 KL K5, XDHVTzT KL 5H 7zE6 57z EsTc sLT 5H s55zLT 5H 57z KLFCDzT usL. eDzLz 3TEzD, sO e VKEE O5KEE XsEE 7zD, 7sT 7CDDKzT C6 57z O5z6O; rC5 O7z O5HHT s5 57z 5H6 VK57 7zD OC6zDr oKlCDz HC5EKLzT slsKLO5 57z EKl75O Ho 57z 7sEE, EHHUKLl rsXU KL5H 57z O5Dzz5.

“eO 57z 6HHD lzL5EzusL uCX7 7CD5?” O7z sOUzT.

“nz KO TzsT,” XDKzT OzdzDsE dHKXzO.

“YH, LH, 57zDz’O EKoz KL 7Ku!” O7HC5zT sLH57zD. “SC5 7z’EE rz lHLz rzoHDz cHC XsL lz5 7Ku 5H 7HO6K5sE.”

“nz’O s rDsdz ozEEHV,” OsKT s VHusL. “87zc VHCET 7sdz 7sT 57z EsTc’O 6CDOz sLT Vs5X7 Ko K5 7sTL’5 rzzL oHD 7Ku. 87zc VzDz s lsLl, sLT s DHCl7 HLz, 5HH. 37, 7z’O rDzs57KLl LHV.”

“nz XsL’5 EKz KL 57z O5Dzz5. Rsc Vz rDKLl 7Ku KL, usDu?”

“fCDzEc. SDKLl 7Ku KL5H 57z OK55KLl-DHHu. 87zDz KO s XHuoHD5srEz OHos. 87KO Vsc, 6EzsOz!”

fEHVEc sLT OHEzuLEc 7z VsO rHDLz KL5H SDKHLc 9HTlz sLT EsKT HC5 KL 57z 6DKLXK6sE DHHu, V7KEz e O5KEE HrOzDdzT 57z 6DHXzzTKLlO oDHu uc 6HO5 rc 57z VKLTHV. 87z Esu6O 7sT rzzL EK5, rC5 57z rEKLTO 7sT LH5 rzzL TDsVL, OH 57s5 e XHCET Ozz nHEuzO sO 7z Esc C6HL 57z XHCX7. e TH LH5 ULHV V7z57zD 7z VsO OzKMzT VK57 XHu6CLX5KHL s5 57s5 uHuzL5 oHD 57z 6sD5 7z VsO 6EscKLl, rC5 e ULHV 57s5 e LzdzD ozE5 uHDz 7zsD5KEc sO7suzT Ho ucOzEo KL uc EKoz 57sL V7zL e OsV 57z rzsC5KoCE XDzs5CDz slsKLO5 V7Hu e VsO XHLO6KDKLl, HD 57z lDsXz sLT UKLTEKLzOO VK57 V7KX7 O7z VsK5zT C6HL 57z KLFCDzT usL. 3LT cz5 K5 VHCET rz 57z rEsXUzO5 5DzsX7zDc 5H nHEuzO 5H TDsV rsXU LHV oDHu 57z 6sD5 V7KX7 7z 7sT KL5DCO5zT 5H uz. e 7sDTzLzT uc 7zsD5, sLT 5HHU 57z OuHUz-DHXUz5 oDHu CLTzD uc CEO5zD. 3o5zD sEE, e 57HCl75, Vz sDz LH5 KLFCDKLl 7zD. Bz sDz rC5 6DzdzL5KLl 7zD oDHu KLFCDKLl sLH57zD.

nHEuzO 7sT Os5 C6 C6HL 57z XHCX7, sLT e OsV 7Ku uH5KHL EKUz s usL V7H KO KL LzzT Ho sKD. 3 usKT DCO7zT sXDHOO sLT 57DzV H6zL 57z VKLTHV. 35 57z Osuz KLO5sL5 e OsV 7Ku DsKOz 7KO 7sLT sLT s5 57z OKlLsE e 5HOOzT uc DHXUz5 KL5H 57z DHHu VK57 s XDc Ho “WKDz!” 87z VHDT VsO LH OHHLzD HC5 Ho uc uHC57 57sL 57z V7HEz XDHVT Ho O6zX5s5HDO, VzEE TDzOOzT sLT KEE—lzL5EzuzL, HO5EzDO, sLT OzDdsL5 usKTO—FHKLzT KL s lzLzDsE O7DKzU Ho “WKDz!” 87KXU XEHCTO Ho OuHUz XCDEzT 57DHCl7 57z DHHu sLT HC5 s5 57z H6zL VKLTHV. e XsCl75 s lEKu6Oz Ho DCO7KLl oKlCDzO, sLT s uHuzL5 Es5zD 57z dHKXz Ho nHEuzO oDHu VK57KL sOOCDKLl 57zu 57s5 K5 VsO s osEOz sEsDu. fEK66KLl 57DHCl7 57z O7HC5KLl XDHVT e usTz uc Vsc 5H 57z XHDLzD Ho 57z O5Dzz5, sLT KL 5zL uKLC5zO VsO DzFHKXzT 5H oKLT uc oDKzLT’O sDu KL uKLz, sLT 5H lz5 sVsc oDHu 57z OXzLz Ho C6DHsD. nz VsEUzT OVKo5Ec sLT KL OKEzLXz oHD OHuz ozV uKLC5zO CL5KE Vz 7sT 5CDLzT THVL HLz Ho 57z 1CKz5 O5Dzz5O V7KX7 EzsT 5HVsDTO 57z ITlzVsDz yHsT.

“0HC TKT K5 dzDc LKXzEc, pHX5HD,” 7z DzusDUzT. “YH57KLl XHCET 7sdz rzzL rz55zD. e5 KO sEE DKl75.”

“0HC 7sdz 57z 67H5HlDs67?”

“e ULHV V7zDz K5 KO.”

“3LT 7HV TKT cHC oKLT HC5?”

“f7z O7HVzT uz, sO e 5HET cHC O7z VHCET.”

“e su O5KEE KL 57z TsDU.”

“e TH LH5 VKO7 5H usUz s ucO5zDc,” OsKT 7z, EsCl7KLl. “87z us55zD VsO 6zDozX5Ec OKu6Ez. 0HC, Ho XHCDOz, OsV 57s5 zdzDcHLz KL 57z O5Dzz5 VsO sL sXXHu6EKXz. 87zc VzDz sEE zLlslzT oHD 57z zdzLKLl.”

“e lCzOOzT sO uCX7.”

“87zL, V7zL 57z DHV rDHUz HC5, e 7sT s EK55Ez uHKO5 DzT 6sKL5 KL 57z 6sEu Ho uc 7sLT. e DCO7zT oHDVsDT, ozEE THVL, XEs66zT uc 7sLT 5H uc osXz, sLT rzXsuz s 6K5zHCO O6zX5sXEz. e5 KO sL HET 5DKXU.”

“87s5 sEOH e XHCET os57Hu.”

“87zL 57zc XsDDKzT uz KL. f7z VsO rHCLT 5H 7sdz uz KL. B7s5 zEOz XHCET O7z TH? 3LT KL5H 7zD OK55KLl-DHHu, V7KX7 VsO 57z dzDc DHHu V7KX7 e OCO6zX5zT. e5 Esc rz5VzzL 57s5 sLT 7zD rzTDHHu, sLT e VsO Tz5zDuKLzT 5H Ozz V7KX7. 87zc EsKT uz HL s XHCX7, e uH5KHLzT oHD sKD, 57zc VzDz XHu6zEEzT 5H H6zL 57z VKLTHV, sLT cHC 7sT cHCD X7sLXz.”

“nHV TKT 57s5 7zE6 cHC?”

“e5 VsO sEE-Ku6HD5sL5. B7zL s VHusL 57KLUO 57s5 7zD 7HCOz KO HL oKDz, 7zD KLO5KLX5 KO s5 HLXz 5H DCO7 5H 57z 57KLl V7KX7 O7z dsECzO uHO5. e5 KO s 6zDozX5Ec HdzD6HVzDKLl Ku6CEOz, sLT e 7sdz uHDz 57sL HLXz 5sUzL sTdsL5slz Ho K5. eL 57z XsOz Ho 57z psDEKLl5HL fCrO5K5C5KHL fXsLTsE K5 VsO Ho COz 5H uz, sLT sEOH KL 57z 3DLOVHD57 JsO5Ez rCOKLzOO. 3 usDDKzT VHusL lDsrO s5 7zD rsrc; sL CLusDDKzT HLz DzsX7zO oHD 7zD FzVzE-rHg. YHV K5 VsO XEzsD 5H uz 57s5 HCD EsTc Ho 5H-Tsc 7sT LH57KLl KL 57z 7HCOz uHDz 6DzXKHCO 5H 7zD 57sL V7s5 Vz sDz KL 1CzO5 Ho. f7z VHCET DCO7 5H OzXCDz K5. 87z sEsDu Ho oKDz VsO sTuKDsrEc THLz. 87z OuHUz sLT O7HC5KLl VzDz zLHCl7 5H O7sUz LzDdzO Ho O5zzE. f7z DzO6HLTzT rzsC5KoCEEc. 87z 67H5HlDs67 KO KL s DzXzOO rz7KLT s OEKTKLl 6sLzE FCO5 srHdz 57z DKl75 rzEE-6CEE. f7z VsO 57zDz KL sL KLO5sL5, sLT e XsCl75 s lEKu6Oz Ho K5 sO O7z 7sEo TDzV K5 HC5. B7zL e XDKzT HC5 57s5 K5 VsO s osEOz sEsDu, O7z Dz6EsXzT K5, lEsLXzT s5 57z DHXUz5, DCO7zT oDHu 57z DHHu, sLT e 7sdz LH5 OzzL 7zD OKLXz. e DHOz, sLT, usUKLl uc zgXCOzO, zOXs6zT oDHu 57z 7HCOz. e 7zOK5s5zT V7z57zD 5H s55zu65 5H OzXCDz 57z 67H5HlDs67 s5 HLXz; rC5 57z XHsX7usL 7sT XHuz KL, sLT sO 7z VsO Vs5X7KLl uz LsDDHVEc, K5 OzzuzT OsozD 5H VsK5. 3 EK55Ez HdzD-6DzXK6K5sLXz usc DCKL sEE.”

“3LT LHV?” e sOUzT.

“vCD 1CzO5 KO 6DsX5KXsEEc oKLKO7zT. e O7sEE XsEE VK57 57z iKLl 5H-uHDDHV, sLT VK57 cHC, Ko cHC XsDz 5H XHuz VK57 CO. Bz VKEE rz O7HVL KL5H 57z OK55KLl-DHHu 5H VsK5 oHD 57z EsTc, rC5 K5 KO 6DHrsrEz 57s5 V7zL O7z XHuzO O7z usc oKLT LzK57zD CO LHD 57z 67H5HlDs67. e5 uKl75 rz s Os5KOosX5KHL 5H 7KO RsFzO5c 5H DzlsKL K5 VK57 7KO HVL 7sLTO.”

“3LT V7zL VKEE cHC XsEE?”

“35 zKl75 KL 57z uHDLKLl. f7z VKEE LH5 rz C6, OH 57s5 Vz O7sEE 7sdz s XEzsD oKzET. SzOKTzO, Vz uCO5 rz 6DHu65, oHD 57KO usDDKslz usc uzsL s XHu6Ez5z X7sLlz KL 7zD EKoz sLT 7srK5O. e uCO5 VKDz 5H 57z iKLl VK57HC5 TzEsc.”

Bz 7sT DzsX7zT SsUzD f5Dzz5 sLT 7sT O5H66zT s5 57z THHD. nz VsO OzsDX7KLl 7KO 6HXUz5O oHD 57z Uzc V7zL OHuzHLz 6sOOKLl OsKT:

“aHHT-LKl75, RKO5zD f7zDEHXU nHEuzO.”

87zDz VzDz OzdzDsE 6zH6Ez HL 57z 6sdzuzL5 s5 57z 5Kuz, rC5 57z lDzz5KLl s66zsDzT 5H XHuz oDHu s OEKu cHC57 KL sL CEO5zD V7H 7sT 7CDDKzT rc.

“e’dz 7zsDT 57s5 dHKXz rzoHDz,” OsKT nHEuzO, O5sDKLl THVL 57z TKuEc EK5 O5Dzz5. “YHV, e VHLTzD V7H 57z TzCXz 57s5 XHCET 7sdz rzzL.”

eee.


e OEz65 s5 SsUzD f5Dzz5 57s5 LKl75, sLT Vz VzDz zLlslzT C6HL HCD 5HsO5 sLT XHoozz KL 57z uHDLKLl V7zL 57z iKLl Ho SH7zuKs DCO7zT KL5H 57z DHHu.

“0HC 7sdz DzsEEc lH5 K5!” 7z XDKzT, lDsO6KLl f7zDEHXU nHEuzO rc zK57zD O7HCETzD sLT EHHUKLl zslzDEc KL5H 7KO osXz.

“YH5 cz5.”

“SC5 cHC 7sdz 7H6zO?”

“e 7sdz 7H6zO.”

“87zL, XHuz. e su sEE Ku6s5KzLXz 5H rz lHLz.”

“Bz uCO5 7sdz s Xsr.”

“YH, uc rDHCl7su KO VsK5KLl.”

“87zL 57s5 VKEE OKu6EKoc us55zDO.” Bz TzOXzLTzT sLT O5sD5zT Hoo HLXz uHDz oHD SDKHLc 9HTlz.

“eDzLz 3TEzD KO usDDKzT,” DzusDUzT nHEuzO.

“RsDDKzT! B7zL?”

“0zO5zDTsc.”

“SC5 5H V7Hu?”

“8H sL ILlEKO7 EsVczD LsuzT YHD5HL.”

“SC5 O7z XHCET LH5 EHdz 7Ku.”

“e su KL 7H6zO 57s5 O7z THzO.”

“3LT V7c KL 7H6zO?”

“SzXsCOz K5 VHCET O6sDz cHCD RsFzO5c sEE ozsD Ho oC5CDz sLLHcsLXz. eo 57z EsTc EHdzO 7zD 7COrsLT, O7z THzO LH5 EHdz cHCD RsFzO5c. eo O7z THzO LH5 EHdz cHCD RsFzO5c, 57zDz KO LH DzsOHL V7c O7z O7HCET KL5zDozDz VK57 cHCD RsFzO5c’O 6EsL.”

“e5 KO 5DCz. 3LT cz5—! BzEE! e VKO7 O7z 7sT rzzL Ho uc HVL O5s5KHL! B7s5 s 1CzzL O7z VHCET 7sdz usTz!” nz DzEs6OzT KL5H s uHHTc OKEzLXz, V7KX7 VsO LH5 rDHUzL CL5KE Vz TDzV C6 KL fzD6zL5KLz 3dzLCz.

87z THHD Ho SDKHLc 9HTlz VsO H6zL, sLT sL zETzDEc VHusL O5HHT C6HL 57z O5z6O. f7z Vs5X7zT CO VK57 s OsDTHLKX zcz sO Vz O5z66zT oDHu 57z rDHCl7su.

“RD. f7zDEHXU nHEuzO, e rzEKzdz?” OsKT O7z.

“e su RD. nHEuzO,” sLOVzDzT uc XHu6sLKHL, EHHUKLl s5 7zD VK57 s 1CzO5KHLKLl sLT Ds57zD O5sD5EzT lsMz.

“eLTzzT! Rc uKO5DzOO 5HET uz 57s5 cHC VzDz EKUzEc 5H XsEE. f7z Ezo5 57KO uHDLKLl VK57 7zD 7COrsLT rc 57z h:qh 5DsKL oDHu J7sDKLl JDHOO oHD 57z JHL5KLzL5.”

“B7s5!” f7zDEHXU nHEuzO O5sllzDzT rsXU, V7K5z VK57 X7slDKL sLT OCD6DKOz. “pH cHC uzsL 57s5 O7z 7sO Ezo5 ILlEsLT?”

“YzdzD 5H Dz5CDL.”

“3LT 57z 6s6zDO?” sOUzT 57z iKLl 7HsDOzEc. “3EE KO EHO5.”

“Bz O7sEE Ozz.” nz 6CO7zT 6sO5 57z OzDdsL5 sLT DCO7zT KL5H 57z TDsVKLl-DHHu, oHEEHVzT rc 57z iKLl sLT ucOzEo. 87z oCDLK5CDz VsO OXs55zDzT srHC5 KL zdzDc TKDzX5KHL, VK57 TKOusL5EzT O7zEdzO sLT H6zL TDsVzDO, sO Ko 57z EsTc 7sT 7CDDKzTEc DsLOsXUzT 57zu rzoHDz 7zD oEKl75. nHEuzO DCO7zT s5 57z rzEE-6CEE, 5HDz rsXU s OusEE OEKTKLl O7C55zD, sLT, 6ECLlKLl KL 7KO 7sLT, 6CEEzT HC5 s 67H5HlDs67 sLT s Ez55zD. 87z 67H5HlDs67 VsO Ho eDzLz 3TEzD 7zDOzEo KL zdzLKLl TDzOO, 57z Ez55zD VsO OC6zDOXDKrzT 5H “f7zDEHXU nHEuzO, IO1. 8H rz Ezo5 5KEE XsEEzT oHD.” Rc oDKzLT 5HDz K5 H6zL, sLT Vz sEE 57Dzz DzsT K5 5Hlz57zD. e5 VsO Ts5zT s5 uKTLKl75 Ho 57z 6DzXzTKLl LKl75 sLT DsL KL 57KO Vsc:

“R0 pI3y Ry. fnIy9vJi nv9RIf,—0HC DzsEEc TKT K5 dzDc VzEE. 0HC 5HHU uz KL XHu6Ez5zEc. GL5KE so5zD 57z sEsDu Ho oKDz, e 7sT LH5 s OCO6KXKHL. SC5 57zL, V7zL e oHCLT 7HV e 7sT rz5DsczT ucOzEo, e rzlsL 5H 57KLU. e 7sT rzzL VsDLzT slsKLO5 cHC uHL57O slH. e 7sT rzzL 5HET 57s5, Ko 57z iKLl zu6EHczT sL slzL5, K5 VHCET XzD5sKLEc rz cHC. 3LT cHCD sTTDzOO 7sT rzzL lKdzL uz. 0z5, VK57 sEE 57KO, cHC usTz uz DzdzsE V7s5 cHC VsL5zT 5H ULHV. IdzL so5zD e rzXsuz OCO6KXKHCO, e oHCLT K5 7sDT 5H 57KLU zdKE Ho OCX7 s TzsD, UKLT HET XEzDlcusL. SC5, cHC ULHV, e 7sdz rzzL 5DsKLzT sO sL sX5DzOO ucOzEo. RsEz XHO5Cuz KO LH57KLl LzV 5H uz. e Ho5zL 5sUz sTdsL5slz Ho 57z oDzzTHu V7KX7 K5 lKdzO. e OzL5 ZH7L, 57z XHsX7usL, 5H Vs5X7 cHC, DsL C6O5sKDO, lH5 KL5H uc VsEUKLl XEH57zO, sO e XsEE 57zu, sLT Xsuz THVL FCO5 sO cHC Tz6sD5zT.

“BzEE, e oHEEHVzT cHC 5H cHCD THHD, sLT OH usTz OCDz 57s5 e VsO DzsEEc sL HrFzX5 Ho KL5zDzO5 5H 57z XzEzrDs5zT RD. f7zDEHXU nHEuzO. 87zL e, Ds57zD Ku6DCTzL5Ec, VKO7zT cHC lHHT-LKl75, sLT O5sD5zT oHD 57z 8zu6Ez 5H Ozz uc 7COrsLT.

“Bz rH57 57HCl75 57z rzO5 DzOHCDXz VsO oEKl75, V7zL 6CDOCzT rc OH oHDuKTsrEz sL sL5slHLKO5; OH cHC VKEE oKLT 57z LzO5 zu65c V7zL cHC XsEE 5H-uHDDHV. 3O 5H 57z 67H5HlDs67, cHCD XEKzL5 usc DzO5 KL 6zsXz. e EHdz sLT su EHdzT rc s rz55zD usL 57sL 7z. 87z iKLl usc TH V7s5 7z VKEE VK57HC5 7KLTDsLXz oDHu HLz V7Hu 7z 7sO XDCzEEc VDHLlzT. e Uzz6 K5 HLEc 5H OsozlCsDT ucOzEo, sLT 5H 6DzOzDdz s Vzs6HL V7KX7 VKEE sEVscO OzXCDz uz oDHu sLc O5z6O V7KX7 7z uKl75 5sUz KL 57z oC5CDz. e Ezsdz s 67H5HlDs67 V7KX7 7z uKl75 XsDz 5H 6HOOzOO; sLT e DzusKL, TzsD RD. f7zDEHXU nHEuzO,


“QzDc 5DCEc cHCDO,              
“eyIYI Yvy8vY, Léz 3p9Iy.”


“B7s5 s VHusL—H7, V7s5 s VHusL!” XDKzT 57z iKLl Ho SH7zuKs, V7zL Vz 7sT sEE 57Dzz DzsT 57KO z6KO5Ez. “pKT e LH5 5zEE cHC 7HV 1CKXU sLT DzOHEC5z O7z VsO? BHCET O7z LH5 7sdz usTz sL sTuKDsrEz 1CzzL? eO K5 LH5 s 6K5c 57s5 O7z VsO LH5 HL uc EzdzE?”

“WDHu V7s5 e 7sdz OzzL Ho 57z EsTc, O7z OzzuO, KLTzzT, 5H rz HL s dzDc TKoozDzL5 EzdzE 5H cHCD RsFzO5c,” OsKT nHEuzO XHETEc. “e su OHDDc 57s5 e 7sdz LH5 rzzL srEz 5H rDKLl cHCD RsFzO5c’O rCOKLzOO 5H s uHDz OCXXzOOoCE XHLXECOKHL.”

“vL 57z XHL5DsDc, uc TzsD OKD,” XDKzT 57z iKLl; “LH57KLl XHCET rz uHDz OCXXzOOoCE. e ULHV 57s5 7zD VHDT KO KLdKHEs5z. 87z 67H5HlDs67 KO LHV sO Osoz sO Ko K5 VzDz KL 57z oKDz.”

“e su lEsT 5H 7zsD cHCD RsFzO5c Osc OH.”

“e su KuuzLOzEc KLTzr5zT 5H cHC. 2Dsc 5zEE uz KL V7s5 Vsc e XsL DzVsDT cHC. 87KO DKLl—” nz OEK66zT sL zuzDsET OLsUz DKLl oDHu 7KO oKLlzD sLT 7zET K5 HC5 C6HL 57z 6sEu Ho 7KO 7sLT.

“0HCD RsFzO5c 7sO OHuz57KLl V7KX7 e O7HCET dsECz zdzL uHDz 7Kl7Ec,” OsKT nHEuzO.

“0HC 7sdz rC5 5H Lsuz K5.”

“87KO 67H5HlDs67!”

87z iKLl O5sDzT s5 7Ku KL susMzuzL5.

“eDzLz’O 67H5HlDs67!” 7z XDKzT. “JzD5sKLEc, Ko cHC VKO7 K5.”

“e 57sLU cHCD RsFzO5c. 87zL 57zDz KO LH uHDz 5H rz THLz KL 57z us55zD. e 7sdz 57z 7HLHCD 5H VKO7 cHC s dzDc lHHT uHDLKLl.” nz rHVzT, sLT, 5CDLKLl sVsc VK57HC5 HrOzDdKLl 57z 7sLT V7KX7 57z iKLl 7sT O5Dz5X7zT HC5 5H 7Ku, 7z Oz5 Hoo KL uc XHu6sLc oHD 7KO X7surzDO.

3LT 57s5 VsO 7HV s lDzs5 OXsLTsE 57Dzs5zLzT 5H soozX5 57z UKLlTHu Ho SH7zuKs, sLT 7HV 57z rzO5 6EsLO Ho RD. f7zDEHXU nHEuzO VzDz rzs5zL rc s VHusL’O VK5. nz COzT 5H usUz uzDDc HdzD 57z XEzdzDLzOO Ho VHuzL, rC5 e 7sdz LH5 7zsDT 7Ku TH K5 Ho Es5z. 3LT V7zL 7z O6zsUO Ho eDzLz 3TEzD, HD V7zL 7z DzozDO 5H 7zD 67H5HlDs67, K5 KO sEVscO CLTzD 57z 7HLHCDsrEz 5K5Ez Ho 57z VHusL.


Djfjfke
· Repost
0
Adding a test note
· Repost
1
add a test reply
2 years ago
Its funny how the top of the books is all highlighted, probably by shear mistake :)
· Repost
0
For those who have seen the BBC's Sherlock, I hear the voice of Benedict Cumberbatch saying "THE woman" at the end of episode 1 (season 2). Perfect stress on "the", great performance. This is the only woman who matters to Sherlock
· Repost
0
Ididkdjfjdjdjdjdjxbd djdndjdjdjd
· Repost
1
Test note
1 year ago
Public note testo skdidndnskand
· Repost
0

Sign up to keep going!

Sign up to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

Or
  Email
  First Name
  Last Name
  Username
  Password

  Sign in to keep going!

  Sign in to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

  Or
   Username
   Password
   I have forgotten my password