6631 readers are reading this book now

Tz5MYog 2

HxFpHK O9 HsF DfpTF rsFxF Of2qFx Hr2KH rpK tOxy pya O9 HsF T2xTScKHpyTFK pHHFya2yb s2K t2xHs

pPBv0 BYzog MhewNJ ehNw7Nv0V Nv 5 JogY5Nv YB6v, 6zNJz 8Bg P5vL go5VBvV NY 6Nww eo Mgh7ovY YB go8g5Nv 8gBP PovYNBvNv0, 5v7 YB 6zNJz 2 6Nww 5VVN0v vB 8NJYNYNBhV v5Po, Yzogo NV Bvo 5vJNovYwL JBPPBv YB PBVY YB6vV, 0go5Y Bg VP5ww: YB 6NY, 5 6Bg1zBhVo; 5v7 Nv YzNV 6Bg1zBhVo 65V eBgv; Bv 5 75L 5v7 75Yo 6zNJz 2 voo7 vBY YgBhewo PLVow8 YB goMo5Y, Nv5VPhJz 5V NY J5v eo B8 vB MBVVNewo JBvVo3hovJo YB Yzo go57og, Nv YzNV VY50o B8 Yzo ehVNvoVV 5Y 5ww oUovYV; Yzo NYoP B8 PBgY5wNYL 6zBVo v5Po NV Mgo8Nmo7 YB Yzo zo57 B8 YzNV Jz5MYog.

9Bg 5 wBv0 YNPo 58Yog NY 65V hVzogo7 NvYB YzNV 6Bgw7 B8 VBggB6 5v7 YgBhewo, eL Yzo M5gNVz Vhg0oBv, NY goP5Nvo7 5 P5YYog B8 JBvVN7og5ewo 7BheY 6zoYzog Yzo JzNw7 6Bhw7 VhgUNUo YB eo5g 5vL v5Po 5Y 5ww; Nv 6zNJz J5Vo NY NV VBPo6z5Y PBgo Yz5v MgBe5ewo Yz5Y YzoVo PoPBNgV 6Bhw7 voUog z5Uo 5MMo5go7; Bg, N8 YzoL z57, Yz5Y eoNv0 JBPMgNVo7 6NYzNv 5 JBhMwo B8 M50oV, YzoL 6Bhw7 z5Uo MBVVoVVo7 Yzo NvoVYNP5ewo PogNY B8 eoNv0 Yzo PBVY JBvJNVo 5v7 85NYz8hw VMoJNPov B8 eNB0g5MzL, omY5vY Nv Yzo wNYog5Yhgo B8 5vL 50o Bg JBhvYgL.

pwYzBh0z 2 5P vBY 7NVMBVo7 YB P5NvY5Nv Yz5Y Yzo eoNv0 eBgv Nv 5 6Bg1zBhVo, NV Nv NYVow8 Yzo PBVY 8BgYhv5Yo 5v7 ovUN5ewo JNgJhPVY5vJo Yz5Y J5v MBVVNewL eo85ww 5 zhP5v eoNv0, 2 7B Po5v YB V5L Yz5Y Nv YzNV M5gYNJhw5g NvVY5vJo, NY 65V Yzo eoVY YzNv0 8Bg OwNUog H6NVY Yz5Y JBhw7 eL MBVVNeNwNYL z5Uo BJJhggo7. Hzo 85JY NV, Yz5Y Yzogo 65V JBvVN7og5ewo 7N88NJhwYL Nv Nv7hJNv0 OwNUog YB Y51o hMBv zNPVow8 Yzo B88NJo B8 goVMNg5YNBv,—5 YgBhewoVBPo Mg5JYNJo, ehY Bvo 6zNJz JhVYBP z5V gov7ogo7 voJoVV5gL YB Bhg o5VL omNVYovJo; 5v7 8Bg VBPo YNPo zo w5L 05VMNv0 Bv 5 wNYYwo 8wBJ1 P5YYgoVV, g5Yzog hvo3h5wwL MBNVo7 eoY6oov YzNV 6Bgw7 5v7 Yzo vomY: Yzo e5w5vJo eoNv0 7oJN7o7wL Nv 85UBhg B8 Yzo w5YYog. yB6, N8, 7hgNv0 YzNV egNo8 MogNB7, OwNUog z57 eoov VhggBhv7o7 eL J5go8hw 0g5v7PBYzogV, 5vmNBhV 5hvYV, omMogNovJo7 vhgVoV, 5v7 7BJYBgV B8 MgB8Bhv7 6NV7BP, zo 6Bhw7 PBVY NvoUNY5ewL 5v7 Nv7heNY5ewL z5Uo eoov 1Nwwo7 Nv vB YNPo. Hzogo eoNv0 vBeB7L eL, zB6oUog, ehY 5 M5hMog Bw7 6BP5v, 6zB 65V gov7ogo7 g5Yzog PNVYL eL 5v hv6BvYo7 5wwB65vJo B8 eoog; 5v7 5 M5gNVz Vhg0oBv 6zB 7N7 VhJz P5YYogV eL JBvYg5JY; OwNUog 5v7 y5Yhgo 8Bh0zY BhY Yzo MBNvY eoY6oov YzoP. Hzo goVhwY 65V, Yz5Y, 58Yog 5 8o6 VYgh00woV, OwNUog ego5Yzo7, VvooZo7, 5v7 MgBJoo7o7 YB 57UogYNVo YB Yzo NvP5YoV B8 Yzo 6Bg1zBhVo Yzo 85JY B8 5 vo6 ehg7ov z5UNv0 eoov NPMBVo7 hMBv Yzo M5gNVz, eL VoYYNv0 hM 5V wBh7 5 JgL 5V JBhw7 go5VBv5ewL z5Uo eoov omMoJYo7 8gBP 5 P5wo Nv85vY 6zB z57 vBY eoov MBVVoVVo7 B8 Yz5Y UogL hVo8hw 5MMov750o, 5 UBNJo, 8Bg 5 PhJz wBv0og VM5Jo B8 YNPo Yz5v Yzgoo PNvhYoV 5v7 5 3h5gYog.

pV OwNUog 05Uo YzNV 8NgVY MgBB8 B8 Yzo 8goo 5v7 MgBMog 5JYNBv B8 zNV whv0V, Yzo M5YJz6Bg1 JBUogwoY 6zNJz 65V J5gowoVVwL 8whv0 BUog Yzo NgBv eo7VYo57, ghVYwo7; Yzo M5wo 85Jo B8 5 LBhv0 6BP5v 65V g5NVo7 8ooewL 8gBP Yzo MNwwB6; 5v7 5 85NvY UBNJo NPMog8oJYwL 5gYNJhw5Yo7 Yzo 6Bg7V, 'foY Po Voo Yzo JzNw7, 5v7 7No.'

Hzo Vhg0oBv z57 eoov VNYYNv0 6NYz zNV 85Jo Yhgvo7 YB65g7V Yzo 8Ngo: 0NUNv0 Yzo M5wPV B8 zNV z5v7V 5 65gP 5v7 5 ghe 5wYogv5YowL. pV Yzo LBhv0 6BP5v VMB1o, zo gBVo, 5v7 57U5vJNv0 YB Yzo eo7'V zo57, V5N7, 6NYz PBgo 1Nv7voVV Yz5v PN0zY z5Uo eoov omMoJYo7 B8 zNP:

'Oz, LBh PhVY vBY Y5w1 5eBhY 7LNv0 LoY.'

'fBg ewoVV zog 7o5g zo5gY, vB!' NvYogMBVo7 Yzo vhgVo, z5VYNwL 7oMBVNYNv0 Nv zog MBJ1oY 5 0goov 0w5VV eBYYwo, Yzo JBvYovYV B8 6zNJz Vzo z57 eoov Y5VYNv0 Nv 5 JBgvog 6NYz oUN7ovY V5YNV85JYNBv.

'fBg ewoVV zog 7o5g zo5gY, 6zov Vzo z5V wNUo7 5V wBv0 5V 2 z5Uo, VNg, 5v7 z57 YzNgYoov JzNw7gov B8 zog B6v, 5v7 5ww Bv 'oP 7o57 omJoMY Y6B, 5v7 YzoP Nv Yzo 6hg1hV 6NYz Po, Vzo'ww 1vB6 eoYYog Yz5v YB Y51o Bv Nv Yz5Y 65L, ewoVV zog 7o5g zo5gY! HzNv1 6z5Y NY NV YB eo 5 PBYzog, Yzogo'V 5 7o5g LBhv0 w5Pe 7B.'

pMM5govYwL YzNV JBvVBw5YBgL MogVMoJYNUo B8 5 PBYzog'V MgBVMoJYV 85Nwo7 Nv MgB7hJNv0 NYV 7ho o88oJY. Hzo M5YNovY VzBB1 zog zo57, 5v7 VYgoYJzo7 BhY zog z5v7 YB65g7V Yzo JzNw7.

Hzo Vhg0oBv 7oMBVNYo7 NY Nv zog 5gPV. Kzo NPMgNvYo7 zog JBw7 6zNYo wNMV M5VVNBv5YowL Bv NYV 8Bgozo57; M5VVo7 zog z5v7V BUog zog 85Jo; 05Zo7 6Nw7wL gBhv7; Vzh77ogo7; 8oww e5J1—5v7 7No7. HzoL Jz58o7 zog ego5VY, z5v7V, 5v7 YoPMwoV; ehY Yzo ewBB7 z57 VYBMMo7 8BgoUog. HzoL Y5w1o7 B8 zBMo 5v7 JBP8BgY. HzoL z57 eoov VYg5v0ogV YBB wBv0.

'2Y'V 5ww BUog, cgV. HzNv0hPPL!' V5N7 Yzo Vhg0oBv 5Y w5VY.

'pz, MBBg 7o5g, VB NY NV!' V5N7 Yzo vhgVo, MNJ1Nv0 hM Yzo JBg1 B8 Yzo 0goov eBYYwo, 6zNJz z57 85wwov BhY Bv Yzo MNwwB6, 5V Vzo VYBBMo7 YB Y51o hM Yzo JzNw7. 'DBBg 7o5g!'

'dBh voo7v'Y PNv7 Vov7Nv0 hM YB Po, N8 Yzo JzNw7 JgNoV, vhgVo,' V5N7 Yzo Vhg0oBv, MhYYNv0 Bv zNV 0wBUoV 6NYz 0go5Y 7owNeog5YNBv. '2Y'V UogL wN1owL NY 6Nww eo YgBhewoVBPo. bNUo NY 5 wNYYwo 0ghow N8 NY NV.' so MhY Bv zNV z5Y, 5v7, M5hVNv0 eL Yzo eo7-VN7o Bv zNV 65L YB Yzo 7BBg, 577o7, 'Kzo 65V 5 0BB7-wBB1Nv0 0Ngw, YBB; 6zogo 7N7 Vzo JBPo 8gBP?'

'Kzo 65V egBh0zY zogo w5VY vN0zY,' goMwNo7 Yzo Bw7 6BP5v, 'eL Yzo BUogVoog'V Bg7og. Kzo 65V 8Bhv7 wLNv0 Nv Yzo VYgooY. Kzo z57 65w1o7 VBPo 7NVY5vJo, 8Bg zog VzBoV 6ogo 6Bgv YB MNoJoV; ehY 6zogo Vzo J5Po 8gBP, Bg 6zogo Vzo 65V 0BNv0 YB, vBeB7L 1vB6V.'

Hzo Vhg0oBv wo5vo7 BUog Yzo eB7L, 5v7 g5NVo7 Yzo wo8Y z5v7. 'Hzo Bw7 VYBgL,' zo V5N7, Vz51Nv0 zNV zo57: 'vB 6o77Nv0-gNv0, 2 Voo. pz! bBB7-vN0zY!'

Hzo Po7NJ5w 0ovYwoP5v 65w1o7 565L YB 7Nvvog; 5v7 Yzo vhgVo, z5UNv0 BvJo PBgo 5MMwNo7 zogVow8 YB Yzo 0goov eBYYwo, V5Y 7B6v Bv 5 wB6 Jz5Ng eo8Bgo Yzo 8Ngo, 5v7 MgBJoo7o7 YB 7goVV Yzo Nv85vY.

rz5Y 5v omJowwovY om5PMwo B8 Yzo MB6og B8 7goVV, LBhv0 OwNUog H6NVY 65V! rg5MMo7 Nv Yzo ew5v1oY 6zNJz z57 zNYzogYB 8BgPo7 zNV BvwL JBUogNv0, zo PN0zY z5Uo eoov Yzo JzNw7 B8 5 vBewoP5v Bg 5 eo005g; NY 6Bhw7 z5Uo eoov z5g7 8Bg Yzo z5h0zYNoVY VYg5v0og YB z5Uo 5VVN0vo7 zNP zNV MgBMog VY5YNBv Nv VBJNoYL. thY vB6 Yz5Y zo 65V ovUowBMo7 Nv Yzo Bw7 J5wNJB gBeoV 6zNJz z57 0gB6v LowwB6 Nv Yzo V5Po VogUNJo, zo 65V e570o7 5v7 YNJ1oYo7, 5v7 8oww NvYB zNV Mw5Jo 5Y BvJo—5 M5gNVz JzNw7—Yzo BgMz5v B8 5 6Bg1zBhVo—Yzo zhPewo, z5w8-VY5gUo7 7gh70o—YB eo Jh88o7 5v7 eh88oYo7 YzgBh0z Yzo 6Bgw7—7oVMNVo7 eL 5ww, 5v7 MNYNo7 eL vBvo.

OwNUog JgNo7 whVYNwL. 28 zo JBhw7 z5Uo 1vB6v Yz5Y zo 65V 5v BgMz5v, wo8Y YB Yzo Yov7og PogJNoV B8 JzhgJz-65g7ovV 5v7 BUogVoogV, Mogz5MV zo 6Bhw7 z5Uo JgNo7 Yzo wBh7og.
Was she a whore?
· Repost
0

Sign up to keep going!

Sign up to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

Or
  Email
  First Name
  Last Name
  Username
  Password

  Sign in to keep going!

  Sign in to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

  Or
   Username
   Password
   I have forgotten my password