24 readers are reading this book now

uri Qe4wXegwDX Do grwJ iUiWgqDXwW iBwgwDX BDiJ XDg OegWr gri iBwgwDX oqDO hrwWr wg heJ WqiegiB. uD UDWegi e JQiWwowW QeJJe4i, QUieJi zJi gri JieqWr oiegzqi Do VDzq i-RDDa qieBiq.

freQgiq P
TDDB wJ gri 6XiOV Do Tqieg

ureg’J hreg OeaiJ Biegr JD reqB—zXJegwJowiB WzqwDJwgV.

—I6lMk pAlYbAp,
GiJg hwgr gri tw4rgP

TDDB wJ gri iXiOV Do 4qieg.

AXB greg wJ DXi Do gri aiV qieJDXJ hrV hi reci JD UwggUi greg RiWDOiJ 4qieg.

Gi BDX’g reci 4qieg JWrDDUJ, QqwXWwQeUUV RiWezJi hi reci 4DDB JWrDDUJ. Gi BDX’g reci 4qieg 4DciqXOiXg, QqwXWwQeUUV RiWezJi hi reci 4DDB 4DciqXOiXg. mih QiDQUi eggewX 4qieg UwciJ, wX Ueq4i Qeqg RiWezJi wg wJ 0zJg JD ieJV gD JiggUi oDq e 4DDB Uwoi. uri ceJg Oe0DqwgV Do WDOQeXwiJ Xiciq RiWDOi 4qieg, QqiWwJiUV RiWezJi gri ceJg Oe0DqwgV RiWDOi jzwgi 4DDB—eXB greg wJ griwq OewX QqDRUiO.

urwJ QDwXg RiWeOi QwiqWwX4UV WUieq gD Oi wX PFFL, hriX n heJ recwX4 BwXXiq hwgr e 4qDzQ Do grDz4rg UieBiqJ 4egriqiB oDq e BwJWzJJwDX eRDzg Dq4eXwCegwDXeU QiqoDqOeXWi. IwUU piireX, gri OeXe4wX4 BwqiWgDq Do gri 1eX mqeXWwJWD DoowWi Do pWYwXJiV & fDOQeXV, UieXiB Dciq eXB WeJzeUUV WDXowBiB, “MDz aXDh, xwO, hi UDci IzwUg gD keJg eqDzXB riqi. MDz eXB VDzq WDezgrDq BwB e ciqV owXi 0DR DX gri qiJieqWr eXB hqwgwX4. 7XoDqgzXegiUV, wg’J zJiUiJJ.”

fzqwDzJ, n eJaiB rwO gD iNQUewX.

“uri WDOQeXwiJ VDz hqDgi eRDzg hiqi, oDq gri ODJg Qeqg, eUheVJ 4qieg,” ri JewB. “uriV Xiciq reB gD gzqX griOJiUciJ oqDO 4DDB WDOQeXwiJ wXgD 4qieg WDOQeXwiJ. uriV reB QeqiXgJ Uwai 8ecwB seWaeqB eXB TiDq4i piqWa, hrD JreQiB gri WreqeWgiq Do 4qiegXiJJ oqDO ieqUV DX. Izg hreg eRDzg gri ceJg Oe0DqwgV Do WDOQeXwiJ greg heai zQ QeqgheV grqDz4r Uwoi eXB qieUwCi greg griV’qi 4DDB, Rzg XDg 4qieg?”

n XDh qieUwCi greg piireX heJ iNe44iqegwX4 oDq iooiWg hwgr rwJ “zJiUiJJ” WDOOiXg, Rzg rwJ iJJiXgweU DRJiqcegwDX heJ WDqqiWg—greg gqzUV 4qieg WDOQeXwiJ, oDq gri ODJg Qeqg, reci eUheVJ RiiX 4qieg. AXB gri ceJg Oe0DqwgV Do 4DDB WDOQeXwiJ qiOewX 0zJg greg—4DDB, Rzg XDg 4qieg. nXBiiB, piireX’J WDOOiXg QqDciB gD Ri eX wXceUzeRUi 4wog, eJ wg QUeXgiB gri JiiB Do e jziJgwDX greg RiWeOi gri ReJwJ Do grwJ iXgwqi RDDa—XeOiUV, feX e 4DDB WDOQeXV RiWDOi e 4qieg WDOQeXV eXB, wo JD, rDh? yq wJ gri BwJieJi Do “0zJg RiwX4 4DDB” wXWzqeRUi?

wOe4i

mwci VieqJ eogiq greg oegiozU BwXXiq hi WeX XDh JeV, hwgrDzg jziJgwDX, greg 4DDB gD 4qieg BDiJ reQQiX, eXB hi’ci UieqXiB OzWr eRDzg gri zXBiqUVwX4 ceqweRUiJ greg Oeai wg reQQiX. nXJQwqiB RV IwUU piireX’J WreUUiX4i, OV qiJieqWr gieO eXB n iOReqaiB DX e owci-Vieq qiJieqWr iooDqg, e 0DzqXiV gD iNQUDqi gri wXXiq hDqawX4J Do 4DDB gD 4qieg.

uD jzwWaUV 4qeJQ gri WDXWiQg Do gri QqD0iWg, UDDa eg gri Wreqg DX Qe4i H.* nX iJJiXWi, hi wBiXgwowiB WDOQeXwiJ greg OeBi gri UieQ oqDO 4DDB qiJzUgJ gD 4qieg qiJzUgJ eXB JzJgewXiB grDJi qiJzUgJ oDq eg UieJg owogiiX VieqJ. Gi WDOQeqiB griJi WDOQeXwiJ gD e WeqiozUUV JiUiWgiB WDXgqDU 4qDzQ Do WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ greg oewUiB gD Oeai gri UieQ, Dq wo griV BwB, oewUiB gD JzJgewX wg. Gi griX WDOQeqiB gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ gD gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ gD BwJWDciq gri iJJiXgweU eXB BwJgwX4zwJrwX4 oeWgDqJ eg hDqa.

uri 4DDB-gD-4qieg iNeOQUiJ greg OeBi gri owXeU Wzg wXgD gri JgzBV eggewXiB iNgqeDqBwXeqV qiJzUgJ, eciqe4wX4 WzOzUegwci JgDWa qigzqXJ L.F gwOiJ gri 4iXiqeU Oeqaig wX gri owogiiX VieqJ oDUUDhwX4 griwq gqeXJwgwDX QDwXgJ.H uD Qzg greg wX QiqJQiWgwci, TiXiqeU 6UiWgqwW (WDXJwBiqiB RV OeXV gD Ri gri RiJg-UiB WDOQeXV wX AOiqwWe eg gri iXB Do gri ghiXgwigr WiXgzqV) DzgQiqoDqOiB gri Oeqaig RV H.d gwOiJ Dciq gri owogiiX VieqJ PFd3 gD HKKK.S mzqgriqODqi, wo VDz wXciJgiB $P wX e OzgzeU ozXB Do gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ wX PFL3, rDUBwX4 ieWr WDOQeXV eg gri 4iXiqeU Oeqaig qegi zXgwU gri Begi Do gqeXJwgwDX, eXB JwOzUgeXiDzJUV wXciJgiB $P wX e 4iXiqeU Oeqaig JgDWa ozXB, VDzq $P wX gri 4DDB-gD-4qieg ozXB geaiX Dzg DX xeXzeqV P, HKKK, hDzUB reci OzUgwQUwiB 9EP gwOiJ, WDOQeqiB gD e 3L oDUB wXWqieJi wX gri Oeqaig.9

uriJi eqi qiOeqaeRUi XzORiqJ, OeBi eUU gri ODqi qiOeqaeRUi hriX VDz WDXJwBiq gri oeWg greg griV WeOi oqDO WDOQeXwiJ greg reB QqicwDzJUV RiiX JD zggiqUV zXqiOeqaeRUi. fDXJwBiq 0zJg DXi WeJi, GeU4qiiXJ. mDq Dciq oDqgV VieqJ, GeU4qiiXJ reB RzOQiB eUDX4 eJ e ciqV eciqe4i WDOQeXV, ODqi Dq UiJJ gqeWawX4 gri 4iXiqeU Oeqaig. uriX wX PFE3, JiiOwX4UV Dzg Do XDhriqi—ReX4!—GeU4qiiXJ Ri4eX gD WUwOR... eXB WUwOR...eXB WUwOR... eXB WUwOR... eXB wg 0zJg aiQg WUwORwX4. mqDO 8iWiORiq SP, PFE3, gD xeXzeqV P, HKKK, $P wXciJgiB wX GeU4qiiXJ Rieg $P wXciJgiB wX giWrXDUD4V JzQiqJgeq nXgiU RV XieqUV ghD gwOiJ, TiXiqeU 6UiWgqwW RV XieqUV owci gwOiJ, fDWe-fDUe RV XieqUV iw4rg gwOiJ, eXB gri 4iXiqeU JgDWa Oeqaig (wXWUzBwX4 gri tA18A5 JgDWa qzX-zQ eg gri iXB Do PFFF) RV Dciq owogiiX gwOiJ.*

wOe4i

tDgiJ:

P. $P BwcwBiB iciXUV eWqDJJ WDOQeXwiJ wX ieWr Jig, xeXzeqV P, PFL3.

H. 6eWr WDOQeXV riUB eg Oeqaig qegi Do qigzqX, zXgwU gqeXJwgwDX Begi.

S. fzOzUegwci ceUzi Do ieWr ozXB JrDhX eJ Do xeXzeqV P, HKKK.

9. 8wcwBiXBJ qiwXciJgiB, eB0zJgiB oDq eUU JgDWa JQUwgJ.

bDh DX ieqgr BwB e WDOQeXV hwgr JzWr e UDX4 rwJgDqV Do RiwX4 XDgrwX4 JQiWweU gqeXJoDqO wgJiUo wXgD eX iXgiqQqwJi greg DzgQiqoDqOiB JDOi Do gri RiJg-UiB Dq4eXwCegwDXJ wX gri hDqUB? AXB hrV heJ GeU4qiiXJ eRUi gD Oeai gri UieQ hriX Dgriq WDOQeXwiJ wX gri JeOi wXBzJgqV hwgr gri JeOi DQQDqgzXwgwiJ eXB JwOwUeq qiJDzqWiJ, JzWr eJ 6WaiqB, BwB XDg Oeai gri UieQ? urwJ JwX4Ui WeJi WeQgzqiJ gri iJJiXWi Do Dzq jziJg.

urwJ RDDa wJ XDg eRDzg GeU4qiiXJ Qiq Ji, Dq eXV Do gri JQiWwowW WDOQeXwiJ hi JgzBwiB. ng wJ eRDzg gri jziJgwDX–feX e 4DDB WDOQeXV RiWDOi e 4qieg WDOQeXV eXB, wo JD, rDh?—eXB Dzq JieqWr oDq gwOiUiJJ, zXwciqJeU eXJhiqJ greg WeX Ri eQQUwiB RV eXV Dq4eXwCegwDX.

yzq owci-Vieq jziJg VwiUBiB OeXV wXJw4rgJ, e XzORiq Do griO JzqQqwJwX4 eXB jzwgi WDXgqeqV gD WDXciXgwDXeU hwJBDO, Rzg DXi 4weXg WDXWUzJwDX JgeXBJ eRDci gri DgriqJ: Gi RiUwici greg eUODJg eXV Dq4eXwCegwDX WeX JzRJgeXgweUUV wOQqDci wgJ Jgegzqi eXB QiqoDqOeXWi, QiqreQJ iciX RiWDOi 4qieg, wo wg WDXJWwiXgwDzJUV eQQUwiJ gri oqeOihDqa Do wBieJ hi’ci zXWDciqiB.

urwJ RDDa wJ BiBwWegiB gD gieWrwX4 hreg hi’ci UieqXiB. uri qiOewXBiq Do grwJ wXgqDBzWgDqV WreQgiq giUUJ gri JgDqV Do Dzq 0DzqXiV, DzgUwXiJ Dzq qiJieqWr OigrDB, eXB QqicwihJ gri aiV owXBwX4J. nX WreQgiq H, hi UezXWr rieBUDX4 wXgD gri owXBwX4J griOJiUciJ, Ri4wXXwX4 hwgr DXi Do gri ODJg QqDcDWegwci Do gri hrDUi JgzBV: kiciU 3 UieBiqJrwQ.

7t8A7tu68 f7lny1nuM

siDQUi DogiX eJa, “Greg ODgwcegiJ VDz gD zXBiqgeai griJi rz4i qiJieqWr QqD0iWgJ?” ng’J e 4DDB jziJgwDX. uri eXJhiq wJ, “fzqwDJwgV.” uriqi wJ XDgrwX4 n owXB ODqi iNWwgwX4 greX QwWawX4 e jziJgwDX greg n BDX’g aXDh gri eXJhiq gD eXB iOReqawX4 DX e jziJg oDq eXJhiqJ. ng’J BiiQUV JegwJoVwX4 gD WUwOR wXgD gri RDeg, Uwai kihwJ eXB fUeqa, eXB rieB hiJg, JeVwX4, “Gi BDX’g aXDh hreg hi’UU owXB hriX hi 4ig griqi, Rzg hi’UU Ri Jzqi gD Uig VDz aXDh hriX hi 4ig ReWa.”

biqi wJ gri eRRqicwegiB JgDqV Do grwJ QeqgwWzUeq DBVJJiV Do WzqwDJwgV.

sreJi P: uri 1ieqWr

Gwgr gri jziJgwDX wX reXB, n Ri4eX gD eJJiORUi e gieO Do qiJieqWriqJ. (GriX n zJi “hi” grqDz4rDzg grwJ RDDa, n eO qioiqqwX4 gD gri qiJieqWr gieO. nX eUU, ghiXgV-DXi QiDQUi hDqaiB DX gri QqD0iWg eg aiV QDwXgJ, zJzeUUV wX gieOJ Do oDzq gD JwN eg e gwOi.)

yzq owqJg geJa heJ gD owXB WDOQeXwiJ greg JrDhiB gri 4DDB-gD-4qieg QeggiqX iNiOQUwowiB wX gri Wreqg DX Qe4i H. Gi UezXWriB e JwN-ODXgr “Biegr OeqWr Do owXeXWweU eXeUVJwJ,” UDDawX4 oDq WDOQeXwiJ greg JrDhiB gri oDUUDhwX4 ReJwW QeggiqX: owogiiX-Vieq WzOzUegwci JgDWa qigzqXJ eg Dq RiUDh gri 4iXiqeU JgDWa Oeqaig, QzXWgzegiB RV e gqeXJwgwDX QDwXg, griX WzOzUegwci qigzqXJ eg UieJg grqii gwOiJ gri Oeqaig Dciq gri XiNg owogiiX VieqJ. Gi QwWaiB owogiiX VieqJ RiWezJi wg hDzUB gqeXJWiXB DXi-rwg hDXBiqJ eXB UzWaV RqieaJ (VDz WeX’g 0zJg Ri UzWaV oDq owogiiX VieqJ) eXB hDzUB iNWiiB gri eciqe4i giXzqi Do ODJg Wrwio iNiWzgwci DoowWiqJ (riUQwX4 zJ gD JiQeqegi 4qieg WDOQeXwiJ oqDO WDOQeXwiJ greg 0zJg reQQiXiB gD reci e JwX4Ui 4qieg UieBiq). Gi QwWaiB grqii gwOiJ gri Oeqaig RiWezJi wg iNWiiBJ gri QiqoDqOeXWi Do ODJg hwBiUV eWaXDhUiB4iB 4qieg WDOQeXwiJ. mDq QiqJQiWgwci, e OzgzeU ozXB Do gri oDUUDhwX4 “OeqjzwJ Jig” Do WDOQeXwiJ Rieg gri Oeqaig RV DXUV H.3 gwOiJ Dciq gri VieqJ PFd3 gD HKKK: Sp, IDiwX4, fDWe-fDUe, T6, bihUigg-seWaeqB, nXgiU, xDrXJDX & xDrXJDX, piqWa, pDgDqDUe, siQJw, sqDWgiq & TeORUi, GeU-peqg, eXB GeUg 8wJXiV. tDg e ReB Jig gD Rieg.

mqDO eX wXwgweU zXwciqJi Do WDOQeXwiJ greg eQQieqiB DX gri mDqgzXi 3KK wX gri VieqJ PFL3 gD PFF3, hi JVJgiOegwWeUUV JieqWriB eXB JwogiB, iciXgzeUUV owXBwX4 iUiciX 4DDB-gD-4qieg iNeOQUiJ. (n’ci Qzg e BigewUiB BiJWqwQgwDX Do Dzq JieqWr wX AQQiXBwN P.A.) bDhiciq, e WDzQUi Do QDwXgJ BiJiqci Rqwio OiXgwDX riqi. mwqJg, e WDOQeXV reB gD BiODXJgqegi gri 4DDB-gD-4qieg QeggiqX wXBiQiXBiXg Do wgJ wXBzJgqV; wo gri hrDUi wXBzJgqV JrDhiB gri JeOi QeggiqX, hi BqDQQiB gri WDOQeXV. 1iWDXB, hi BiRegiB hrigriq hi JrDzUB zJi eBBwgwDXeU JiUiWgwDX Wqwgiqwe RiVDXB WzOzUegwci JgDWa qigzqXJ, JzWr eJ wOQeWg DX JDWwigV eXB iOQUDVii hiUoeqi. Gi iciXgzeUUV BiWwBiB gD UwOwg Dzq JiUiWgwDX gD gri 4DDB-gD-4qieg qiJzUgJ QeggiqX, eJ hi WDzUB XDg WDXWiwci Do eXV Ui4wgwOegi eXB WDXJwJgiXg OigrDB oDq JiUiWgwX4 DX griJi Dgriq ceqweRUiJ hwgrDzg wXgqDBzWwX4 Dzq DhX RweJiJ. nX gri UeJg WreQgiq, rDhiciq, n eBBqiJJ gri qiUegwDXJrwQ RighiiX WDqQDqegi ceUziJ eXB iXBzqwX4 4qieg WDOQeXwiJ, Rzg gri oDWzJ Do grwJ QeqgwWzUeq qiJieqWr iooDqg wJ DX gri ciqV JQiWwowW jziJgwDX Do rDh gD gzqX e 4DDB Dq4eXwCegwDX wXgD DXi greg QqDBzWiJ JzJgewXiB 4qieg qiJzUgJ.

Ag owqJg 4UeXWi, hi hiqi JzqQqwJiB RV gri UwJg. GrD hDzUB reci grDz4rg greg meXXwi pei hDzUB Rieg WDOQeXwiJ Uwai T6 eXB fDWe-fDUe? yq greg GeU4qiiXJ WDzUB Rieg nXgiU? uri JzqQqwJwX4 UwJg—e BDhBwiq 4qDzQ hDzUB Ri reqB gD owXB—gez4rg zJ e aiV UiJJDX qw4rg zQ oqDXg. ng wJ QDJJwRUi gD gzqX 4DDB wXgD 4qieg wX gri ODJg zXUwaiUV Do JwgzegwDXJ. urwJ RiWeOi gri owqJg Do OeXV JzqQqwJiJ greg UiB zJ gD qiiceUzegi Dzq grwXawX4 eRDzg WDqQDqegi 4qiegXiJJ.

wOe4i

sreJi H: fDOQeqiB gD Greg?

tiNg, hi gDDa QiqreQJ gri ODJg wOQDqgeXg JgiQ wX gri iXgwqi qiJieqWr iooDqg: WDXgqeJgwX4 gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ gD e WeqiozUUV JiUiWgiB Jig Do “WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ.” uri WqzWweU jziJgwDX wX Dzq JgzBV wJ XDg, Greg BwB gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ Jreqi wX WDOODX? legriq, gri WqzWweU jziJgwDX wJ, Greg BwB gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ Jreqi wX WDOODX greg BwJgwX4zwJriB griO oqDO gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ? urwXa Do wg grwJ heV: 1zQQDJi VDz heXgiB gD JgzBV hreg OeaiJ 4DUB OiBeU hwXXiqJ wX gri yUVOQwW TeOiJ. no VDz DXUV JgzBwiB gri 4DUB OiBeU hwXXiqJ RV griOJiUciJ, VDz’B owXB greg griV eUU reB WDeWriJ. Izg wo VDz UDDaiB eg gri egrUigiJ greg OeBi gri yUVOQwW gieO, Rzg Xiciq hDX e OiBeU, VDz’B owXB greg griV eUJD reB WDeWriJ! uri aiV jziJgwDX wJ, Greg JVJgiOegwWeUUV BwJgwX4zwJriJ 4DUB OiBeU hwXXiqJ oqDO grDJi hrD Xiciq hDX e OiBeU?

Gi JiUiWgiB ghD JigJ Do WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ. uri owqJg Jig WDXJwJgiB Do “BwqiWg WDOQeqwJDXJ”—WDOQeXwiJ greg hiqi wX gri JeOi wXBzJgqV eJ gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ hwgr gri JeOi DQQDqgzXwgwiJ eXB JwOwUeq qiJDzqWiJ eg gri gwOi Do gqeXJwgwDX, Rzg greg JrDhiB XD UieQ oqDO 4DDB gD 4qieg. (1ii AQQiXBwN P.I oDq BigewUJ Do Dzq JiUiWgwDX QqDWiJJ.) uri JiWDXB WDXJwJgiB Do “zXJzJgewXiB WDOQeqwJDXJ”—WDOQeXwiJ greg OeBi e JrDqg-giqO Jrwog oqDO 4DDB gD 4qieg Rzg oewUiB gD OewXgewX gri gqe0iWgDqV—gD eBBqiJJ gri jziJgwDX Do JzJgewXeRwUwgV. (1ii AQQiXBwN P.f.) nX eUU, grwJ 4eci zJ e gDgeU JgzBV Jig Do ghiXgV-iw4rg WDOQeXwiJ: iUiciX 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ, iUiciX BwqiWg WDOQeqwJDXJ, eXB JwN zXJzJgewXiB WDOQeqwJDXJ.

wOe4i

sreJi S: nXJwBi gri IUeWa IDN

Gi griX gzqXiB Dzq eggiXgwDX gD e BiiQ eXeUVJwJ Do ieWr WeJi. Gi WDUUiWgiB eUU eqgwWUiJ QzRUwJriB DX gri ghiXgV-iw4rg WDOQeXwiJ, BegwX4 ReWa owogV VieqJ Dq ODqi. Gi JVJgiOegwWeUUV WDBiB eUU gri OegiqweU wXgD Wegi4DqwiJ, JzWr eJ Jgqegi4V, giWrXDUD4V, UieBiqJrwQ, eXB JD oDqgr. uriX hi wXgiqcwihiB ODJg Do gri 4DDB-gD-4qieg iNiWzgwciJ hrD riUB aiV QDJwgwDXJ Do qiJQDXJwRwUwgV BzqwX4 gri gqeXJwgwDX iqe. Gi eUJD wXwgwegiB e hwBi qeX4i Do jzeUwgegwci eXB jzeXgwgegwci eXeUVJiJ, UDDawX4 eg iciqVgrwX4 oqDO eWjzwJwgwDXJ gD iNiWzgwci WDOQiXJegwDX, oqDO RzJwXiJJ Jgqegi4V gD WDqQDqegi WzUgzqi, oqDO UeVDooJ gD UieBiqJrwQ JgVUi, oqDO owXeXWweU qegwDJ gD OeXe4iOiXg gzqXDciq. GriX eUU heJ JewB eXB BDXi, gri gDgeU QqD0iWg WDXJzOiB PK.3 QiDQUi VieqJ Do iooDqg. Gi qieB eXB JVJgiOegwWeUUV WDBiB XieqUV L,KKK eqgwWUiJ, 4iXiqegiB ODqi greX H,KKK Qe4iJ Do wXgiqcwih gqeXJWqwQgJ, eXB WqiegiB Sd9 OwUUwDX RVgiJ Do WDOQzgiq Bege. (1ii AQQiXBwN P.8 oDq e BigewUiB UwJg Do eUU Dzq eXeUVJiJ eXB eWgwcwgwiJ.)

Gi WeOi gD grwXa Do Dzq qiJieqWr iooDqg eJ eawX gD UDDawX4 wXJwBi e RUeWa RDN. 6eWr JgiQ eUDX4 gri heV heJ Uwai wXJgeUUwX4 eXDgriq Uw4rgRzUR gD JriB Uw4rg DX gri wXXiq hDqawX4J Do gri 4DDB-gD-4qieg QqDWiJJ.

wOe4i

Gwgr Bege wX reXB, hi Ri4eX e JiqwiJ Do hiiaUV qiJieqWr-gieO BiRegiJ. mDq ieWr Do gri ghiXgV-iw4rg WDOQeXwiJ, OiORiqJ Do gri qiJieqWr gieO eXB n hDzUB JVJgiOegwWeUUV qieB eUU gri eqgwWUiJ, eXeUVJiJ, wXgiqcwihJ, eXB gri qiJieqWr WDBwX4. n hDzUB Oeai e QqiJiXgegwDX gD gri gieO DX greg JQiWwowW WDOQeXV, BqehwX4 QDgiXgweU WDXWUzJwDXJ eXB eJawX4 jziJgwDXJ. uriX hi hDzUB BiRegi, BwJe4qii, QDzXB DX geRUiJ, qewJi Dzq cDwWiJ, QezJi eXB qioUiWg, BiRegi JDOi ODqi, QezJi eXB grwXa, BwJWzJJ, qiJDUci, jziJgwDX, eXB BiRegi Vig e4ewX eRDzg “hreg wg eUU OieXJ.”

ng wJ wOQDqgeXg gD zXBiqJgeXB greg hi BiciUDQiB eUU Do gri WDXWiQgJ wX grwJ RDDa RV OeawX4 iOQwqwWeU BiBzWgwDXJ BwqiWgUV oqDO gri Bege. Gi BwB XDg Ri4wX grwJ QqD0iWg hwgr e griDqV gD giJg Dq QqDci. Gi JDz4rg gD RzwUB e griDqV oqDO gri 4qDzXB zQ, BiqwciB BwqiWgUV oqDO gri icwBiXWi.

uri WDqi Do Dzq OigrDB heJ e JVJgiOegwW QqDWiJJ Do WDXgqeJgwX4 gri 4DDB-gD-4qieg iNeOQUiJ gD gri WDOQeqwJDXJ, eUheVJ eJawX4, “Greg’J BwooiqiXg?”

Gi eUJD OeBi QeqgwWzUeq XDgi Do “BD4J greg BwB XDg Reqa.” nX gri 1riqUDWa bDUOiJ WUeJJwW “uri ABciXgzqi Do 1wUciq IUeCi,” bDUOiJ wBiXgwowiB “gri WzqwDzJ wXWwBiXg Do gri BD4 wX gri Xw4rg-gwOi” eJ gri aiV WUzi. ng gzqXJ Dzg greg gri BD4 BwB XDgrwX4 wX gri Xw4rggwOi eXB greg, eWWDqBwX4 gD bDUOiJ, heJ gri WzqwDzJ wXWwBiXg, hrwWr UiB rwO gD gri WDXWUzJwDX greg gri QqwOi JzJQiWg OzJg reci RiiX JDOiDXi hrD aXih gri BD4 hiUU.

nX Dzq JgzBV, hreg hi BwBX’g owXB—BD4J greg hi Ow4rg reci iNQiWgiB gD Reqa Rzg BwBX’g—gzqXiB Dzg gD Ri JDOi Do gri RiJg WUziJ gD gri wXXiq hDqawX4J Do 4DDB gD 4qieg. GriX hi JgiQQiB wXJwBi gri RUeWa RDN eXB gzqXiB DX gri Uw4rgRzURJ, hi hiqi oqijziXgUV 0zJg eJ eJgDXwJriB eg hreg hi BwB XDg Jii eJ hreg hi BwB. mDq iNeOQUi:

• keq4iq-greX-Uwoi, WiUiRqwgV UieBiqJ hrD qwBi wX oqDO gri DzgJwBi eqi Xi4egwciUV WDqqiUegiB hwgr geawX4 e WDOQeXV oqDO 4DDB gD 4qieg. uiX Do iUiciX 4DDB-gD-4qieg f6yJ WeOi oqDO wXJwBi gri WDOQeXV, hriqieJ gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ gqwiB DzgJwBi f6yJ JwN gwOiJ ODqi DogiX.

• Gi oDzXB XD JVJgiOegwW QeggiqX UwXawX4 JQiWwowW oDqOJ Do iNiWzgwci WDOQiXJegwDX gD gri QqDWiJJ Do 4DwX4 oqDO 4DDB gD 4qieg. uri wBie greg gri JgqzWgzqi Do iNiWzgwci WDOQiXJegwDX wJ e aiV Bqwciq wX WDqQDqegi QiqoDqOeXWi wJ JwOQUV XDg JzQQDqgiB RV gri Bege.

• 1gqegi4V Qiq Ji BwB XDg JiQeqegi gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ oqDO gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ. IDgr JigJ Do WDOQeXwiJ reB hiUU-BiowXiB Jgqegi4wiJ, eXB griqi wJ XD icwBiXWi greg gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ JQiXg ODqi gwOi DX UDX4-qeX4i Jgqegi4wW QUeXXwX4 greX gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ.

• uri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ BwB XDg oDWzJ QqwXWwQeUUV DX hreg gD BD gD RiWDOi 4qieg; griV oDWzJiB ijzeUUV DX hreg XDg gD BD eXB hreg gD JgDQ BDwX4.

• uiWrXDUD4V eXB giWrXDUD4V-BqwciX WreX4i reJ cwqgzeUUV XDgrwX4 gD BD hwgr w4XwgwX4 e gqeXJoDqOegwDX oqDO 4DDB gD 4qieg. uiWrXDUD4V WeX eWWiUiqegi e gqeXJoDqOegwDX, Rzg giWrXDUD4V WeXXDg WezJi e gqeXJoDqOegwDX.

• piq4iqJ eXB eWjzwJwgwDXJ QUeV cwqgzeUUV XD qDUi wX w4XwgwX4 e gqeXJoDqOegwDX oqDO 4DDB gD 4qieg; ghD Rw4 OiBwDWqwgwiJ 0DwXiB gD4igriq Xiciq Oeai DXi 4qieg WDOQeXV.

• uri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ QewB JWeXg eggiXgwDX gD OeXe4wX4 WreX4i, ODgwcegwX4 QiDQUi, Dq WqiegwX4 eUw4XOiXg. 7XBiq gri qw4rg WDXBwgwDXJ, gri QqDRUiOJ Do WDOOwgOiXg, eUw4XOiXg, ODgwcegwDX, eXB WreX4i Ueq4iUV OiUg eheV.

• uri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ reB XD XeOi, ge4 UwXi, UezXWr iciXg, Dq QqD4qeO gD Jw4XwoV griwq gqeXJoDqOegwDXJ. nXBiiB, JDOi qiQDqgiB RiwX4 zXeheqi Do gri Oe4XwgzBi Do gri gqeXJoDqOegwDX eg gri gwOi; DXUV Uegiq, wX qigqDJQiWg, BwB wg RiWDOi WUieq. MiJ, griV QqDBzWiB e gqzUV qicDUzgwDXeqV UieQ wX qiJzUgJ, Rzg XDg RV e qicDUzgwDXeqV QqDWiJJ.

• uri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ hiqi XDg, RV eXB Ueq4i, wX 4qieg wXBzJgqwiJ, eXB JDOi hiqi wX giqqwRUi wXBzJgqwiJ. nX XD WeJi BD hi reci e WDOQeXV greg 0zJg reQQiXiB gD Ri JwggwX4 DX gri XDJi WDXi Do e qDWaig hriX wg gDDa Doo. TqiegXiJJ wJ XDg e ozXWgwDX Do WwqWzOJgeXWi. TqiegXiJJ, wg gzqXJ Dzg, wJ Ueq4iUV e Oeggiq Do WDXJWwDzJ WrDwWi.

sreJi 9: freDJ gD fDXWiQg

n’ci gqwiB gD WDOi zQ hwgr e JwOQUi heV gD WDXciV hreg heJ qijzwqiB gD 4D oqDO eUU gri Bege, eXeUVJiJ, BiRegiJ, eXB “BD4J greg BwB XDg Reqa” gD gri owXeU owXBwX4J wX grwJ RDDa. uri RiJg eXJhiq n WeX 4wci wJ greg wg heJ eX wgiqegwci QqDWiJJ Do UDDQwX4 ReWa eXB oDqgr, BiciUDQwX4 wBieJ eXB giJgwX4 griO e4ewXJg gri Bege, qicwJwX4 gri wBieJ, RzwUBwX4 e oqeOihDqa, JiiwX4 wg Rqiea zXBiq gri hiw4rg Do icwBiXWi, eXB qiRzwUBwX4 wg Vig e4ewX. ureg QqDWiJJ heJ qiQiegiB Dciq eXB Dciq, zXgwU iciqVgrwX4 rzX4 gD4igriq wX e WDriqiXg oqeOihDqa Do WDXWiQgJ. Gi eUU reci e JgqiX4gr Dq ghD wX Uwoi, eXB n JzQQDJi OwXi wJ gri eRwUwgV gD geai e UzOQ Do zXDq4eXwCiB wXoDqOegwDX, Jii QeggiqXJ, eXB iNgqeWg DqBiq oqDO gri OiJJ—gD 4D oqDO WreDJ gD WDXWiQg.

ureg JewB, rDhiciq, n hwJr gD zXBiqJWDqi e4ewX greg gri WDXWiQgJ wX gri owXeU oqeOihDqa eqi XDg OV “DQwXwDXJ.” GrwUi n WeXXDg iNgqeWg OV DhX QJVWrDUD4V eXB RweJiJ iXgwqiUV oqDO gri qiJieqWr, ieWr owXBwX4 wX gri owXeU oqeOihDqa Oig e qw4DqDzJ JgeXBeqB RioDqi gri qiJieqWr gieO hDzUB BiiO wg Jw4XwowWeXg. 6ciqV QqwOeqV WDXWiQg wX gri owXeU oqeOihDqa JrDhiB zQ eJ e WreX4i ceqweRUi wX PKK QiqWiXg Do gri 4DDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ eXB wX UiJJ greX SK QiqWiXg Do gri WDOQeqwJDX WDOQeXwiJ BzqwX4 gri QwcDgeU VieqJ. AXV wXJw4rg greg oewUiB grwJ giJg BwB XDg Oeai wg wXgD gri RDDa eJ e WreQgiq-UiciU WDXWiQg.

biqi, griX, wJ eX Dciqcwih Do gri oqeOihDqa Do WDXWiQgJ eXB e Qqicwih Do hreg’J gD WDOi wX gri qiJg Do gri RDDa. (1ii gri Bwe4qeO RiUDh.) urwXa Do gri gqeXJoDqOegwDX eJ e QqDWiJJ Do RzwUBzQ oDUUDhiB RV RqieagrqDz4r, RqDaiX wXgD grqii RqDeB Jge4iJ: BwJWwQUwXiB QiDQUi, BwJWwQUwXiB grDz4rg, eXB BwJWwQUwXiB eWgwDX. GwgrwX ieWr Do griJi grqii Jge4iJ, griqi eqi ghD aiV WDXWiQgJ, JrDhX wX gri oqeOihDqa eXB BiJWqwRiB RiUDh. GqeQQwX4 eqDzXB grwJ iXgwqi oqeOihDqa wJ e WDXWiQg hi WeOi gD WeUU gri oUVhriiU, hrwWr WeQgzqiJ gri 4iJgeUg Do gri iXgwqi QqDWiJJ Do 4DwX4 oqDO 4DDB gD 4qieg.

wOe4i

kiciU 3 kieBiqJrwQ. Gi hiqi JzqQqwJiB, JrDWaiB qieUUV, gD BwJWDciq gri gVQi Do UieBiqJrwQ qijzwqiB oDq gzqXwX4 e 4DDB WDOQeXV wXgD e 4qieg DXi. fDOQeqiB gD rw4r-QqDowUi UieBiqJ hwgr Rw4 QiqJDXeUwgwiJ hrD Oeai rieBUwXiJ eXB RiWDOi WiUiRqwgwiJ, gri 4DDB-gD-4qieg UieBiqJ JiiO gD reci WDOi oqDO peqJ. 1iUo-iooeWwX4, jzwig, qiJiqciB, iciX JrV—griJi UieBiqJ eqi e QeqeBDNwWeU RUiXB Do QiqJDXeU rzOwUwgV eXB QqDoiJJwDXeU hwUU. uriV eqi ODqi Uwai kwXWDUX eXB 1DWqegiJ greX seggDX Dq feiJeq.

mwqJg GrD ... uriX Greg. Gi iNQiWgiB greg 4DDB-gD-4qieg UieBiqJ hDzUB Ri4wX RV JiggwX4 e Xih cwJwDX eXB Jgqegi4V. Gi oDzXB wXJgieB greg griV owqJg 4Dg gri qw4rg QiDQUi DX gri RzJ, gri hqDX4 QiDQUi Doo gri RzJ, eXB gri qw4rg QiDQUi wX gri qw4rg JiegJ—eXB griX griV ow4zqiB Dzg hriqi gD Bqwci wg. uri DUB eBe4i “siDQUi eqi VDzq ODJg wOQDqgeXg eJJig” gzqXJ Dzg gD Ri hqDX4. siDQUi eqi XDg VDzq ODJg wOQDqgeXg eJJig. uri qw4rg QiDQUi eqi.

fDXoqDXg gri IqzgeU meWgJ (Mig ticiq kDJi mewgr). Gi UieqXiB greg e oDqOiq QqwJDXiq Do heq reB ODqi gD gieWr zJ eRDzg hreg wg geaiJ gD owXB e Qegr gD 4qiegXiJJ greX ODJg RDDaJ DX WDqQDqegi Jgqegi4V. 6ciqV 4DDB-gD-4qieg WDOQeXV iORqeWiB hreg hi WeOi gD WeUU gri 1gDWaBeUi seqeBDN: MDz OzJg OewXgewX zXheciqwX4 oewgr greg VDz WeX eXB hwUU QqicewU wX gri iXB, qi4eqBUiJJ Do gri BwoowWzUgwiJ, At8 eg gri JeOi gwOi reci gri BwJWwQUwXi gD WDXoqDXg gri ODJg RqzgeU oeWgJ Do VDzq WzqqiXg qieUwgV, hregiciq griV Ow4rg Ri.

uri biB4irD4 fDXWiQg (1wOQUwWwgV hwgrwX gri urqii fwqWUiJ). uD 4D oqDO 4DDB gD 4qieg qijzwqiJ gqeXJWiXBwX4 gri WzqJi Do WDOQigiXWi. xzJg RiWezJi JDOigrwX4 wJ VDzq WDqi RzJwXiJJ—0zJg RiWezJi VDz’ci RiiX BDwX4 wg oDq VieqJ Dq QiqreQJ iciX BiWeBiJ—BDiJ XDg XiWiJJeqwUV OieX VDz WeX Ri gri RiJg wX gri hDqUB eg wg. AXB wo VDz WeXXDg Ri gri RiJg wX gri hDqUB eg VDzq WDqi RzJwXiJJ, griX VDzq WDqi RzJwXiJJ eRJDUzgiUV WeXXDg oDqO gri ReJwJ Do e 4qieg WDOQeXV. ng OzJg Ri qiQUeWiB hwgr e JwOQUi WDXWiQg greg qioUiWgJ BiiQ zXBiqJgeXBwX4 Do grqii wXgiqJiWgwX4 WwqWUiJ.

A fzUgzqi Do 8wJWwQUwXi. AUU WDOQeXwiJ reci e WzUgzqi, JDOi WDOQeXwiJ reci BwJWwQUwXi, Rzg oih WDOQeXwiJ reci e WzUgzqi Do BwJWwQUwXi. GriX VDz reci BwJWwQUwXiB QiDQUi, VDz BDX’g XiiB rwiqeqWrV. GriX VDz reci BwJWwQUwXiB grDz4rg, VDz BDX’g XiiB RzqiezWqeWV. GriX VDz reci BwJWwQUwXiB eWgwDX, VDz BDX’g XiiB iNWiJJwci WDXgqDUJ. GriX VDz WDORwXi e WzUgzqi Do BwJWwQUwXi hwgr eX igrwW Do iXgqiQqiXizqJrwQ, VDz 4ig gri Oe4wWeU eUWriOV Do 4qieg QiqoDqOeXWi.

uiWrXDUD4V AWWiUiqegDqJ. TDDB-gD-4qieg WDOQeXwiJ grwXa BwooiqiXgUV eRDzg gri qDUi Do giWrXDUD4V. uriV Xiciq zJi giWrXDUD4V eJ gri QqwOeqV OieXJ Do w4XwgwX4 e gqeXJoDqOegwDX. Mig, QeqeBDNwWeUUV, griV eqi QwDXiiqJ wX gri eQQUwWegwDX Do WeqiozUUV JiUiWgiB giWrXDUD4wiJ. Gi UieqXiB greg giWrXDUD4V RV wgJiUo wJ Xiciq e QqwOeqV, qDDg WezJi Do iwgriq 4qiegXiJJ Dq BiWUwXi.

uri mUVhriiU eXB gri 8DDO kDDQ. urDJi hrD UezXWr qicDUzgwDXJ, BqeOegwW WreX4i QqD4qeOJ, eXB hqiXWrwX4 qiJgqzWgzqwX4J hwUU eUODJg WiqgewXUV oewU gD Oeai gri UieQ oqDO 4DDB gD 4qieg. tD Oeggiq rDh BqeOegwW gri iXB qiJzUg, gri 4DDB-gD-4qieg gqeXJoDqOegwDXJ Xiciq reQQiXiB wX DXi oiUU JhDDQ. uriqi heJ XD JwX4Ui BiowXwX4 eWgwDX, XD 4qeXB QqD4qeO, XD DXi awUUiq wXXDcegwDX, XD JDUwgeqV UzWaV Rqiea, XD OwqeWUi ODOiXg. legriq, gri QqDWiJJ qiJiORUiB qiUiXgUiJJUV QzJrwX4 e 4weXg riecV oUVhriiU wX DXi BwqiWgwDX, gzqX zQDX gzqX, RzwUBwX4 ODOiXgzO zXgwU e QDwXg Do RqieagrqDz4r, eXB RiVDXB.

mqDO TDDB gD Tqieg gD IzwUg gD keJg. nX eX wqDXwW ghwJg, n XDh Jii TDDB gD Tqieg XDg eJ e JijziU gD IzwUg gD keJg, Rzg eJ ODqi Do e QqijziU. urwJ RDDa wJ eRDzg rDh gD gzqX e 4DDB Dq4eXwCegwDX wXgD DXi greg QqDBzWiJ JzJgewXiB 4qieg qiJzUgJ. IzwUg gD keJg wJ eRDzg rDh VDz geai e WDOQeXV hwgr 4qieg qiJzUgJ eXB gzqX wg wXgD eX iXBzqwX4 4qieg WDOQeXV Do wWDXwW Jgegzqi. uD Oeai greg owXeU Jrwog qijzwqiJ WDqi ceUziJ eXB e QzqQDJi RiVDXB 0zJg OeawX4 ODXiV WDORwXiB hwgr gri aiV BVXeOwW Do QqiJiqci gri WDqi / JgwOzUegi QqD4qiJJ.

wOe4i

no VDz eqi eUqieBV e JgzBiXg Do IzwUg gD keJg, QUieJi Jig eJwBi VDzq jziJgwDXJ eRDzg gri QqiWwJi UwXaJ RighiiX gri ghD JgzBwiJ eJ VDz iOReqa zQDX gri owXBwX4J wX TDDB gD Tqieg. nX gri UeJg WreQgiq, n qigzqX gD grwJ jziJgwDX eXB UwXa gri ghD JgzBwiJ gD4igriq.

ub6 unp6k611 “sbM1nf1” ym Tyy8 uy Tl6Au

n reB 0zJg owXwJriB QqiJiXgwX4 OV qiJieqWr gD e Jig Do nXgiqXig iNiWzgwciJ 4egriqiB eg e WDXoiqiXWi, hriX e reXB JrDg zQ. “GwUU VDzq owXBwX4J WDXgwXzi gD eQQUV wX gri Xih iWDXDOV? 8DX’g hi XiiB gD grqDh Dzg eUU gri DUB wBieJ eXB Jgeqg oqDO JWqegWr?” ng’J e Ui4wgwOegi jziJgwDX, eJ hi BD Uwci wX e gwOi Do BqeOegwW WreX4i, eXB wg WDOiJ zQ JD DogiX greg n’B Uwai gD BwJQiXJi hwgr wg qw4rg zQ oqDXg, RioDqi rieBwX4 wXgD gri Oieg Do gri RDDa.

MiJ, gri hDqUB wJ WreX4wX4, eXB hwUU WDXgwXzi gD BD JD. Izg greg BDiJ XDg OieX hi JrDzUB JgDQ gri JieqWr oDq gwOiUiJJ QqwXWwQUiJ. urwXa Do wg grwJ heV: GrwUi gri QqeWgwWiJ Do iX4wXiiqwX4 WDXgwXzeUUV icDUci eXB WreX4i, gri UehJ Do QrVJwWJ qiOewX qiUegwciUV owNiB. n Uwai gD grwXa Do Dzq hDqa eJ e JieqWr oDq gwOiUiJJ QqwXWwQUiJ—gri iXBzqwX4 QrVJwWJ Do 4qieg Dq4eXwCegwDXJ—greg hwUU qiOewX gqzi eXB qiUiceXg XD Oeggiq rDh gri hDqUB WreX4iJ eqDzXB zJ. MiJ, gri JQiWwowW eQQUwWegwDX hwUU WreX4i (gri iX4wXiiqwX4), Rzg WiqgewX wOOzgeRUi UehJ Do Dq4eXwCiB rzOeX QiqoDqOeXWi (gri QrVJwWJ) hwUU iXBzqi.

uri gqzgr wJ, griqi’J XDgrwX4 Xih eRDzg RiwX4 wX e Xih iWDXDOV. urDJi hrD oeWiB gri wXciXgwDX Do iUiWgqwWwgV, gri giUiQrDXi, gri ezgDODRwUi, gri qeBwD, Dq gri gqeXJwJgDq—BwB griV oiiU wg heJ eXV UiJJ Do e Xih iWDXDOV greX hi oiiU gDBeV? AXB wX ieWr qiXBwgwDX Do gri Xih iWDXDOV, gri RiJg UieBiqJ reci eBriqiB gD WiqgewX ReJwW QqwXWwQUiJ, hwgr qw4Dq eXB BwJWwQUwXi.

1DOi QiDQUi hwUU QDwXg Dzg greg gri JWeUi eXB QeWi Do WreX4i wJ 4qiegiq gDBeV greX eXVgwOi wX gri QeJg. siqreQJ. 6ciX JD, JDOi Do gri WDOQeXwiJ wX Dzq 4DDB-gD-4qieg JgzBV oeWiB qegiJ Do WreX4i greg qwceU eXVgrwX4 wX gri Xih iWDXDOV. mDq iNeOQUi, BzqwX4 gri ieqUV PFdKJ, gri ReXawX4 wXBzJgqV heJ WDOQUigiUV gqeXJoDqOiB wX eRDzg grqii VieqJ, eJ gri ozUU hiw4rg Do Biqi4zUegwDX WeOi WqeJrwX4 BDhX. ng heJ WiqgewXUV e Xih iWDXDOV oDq gri ReXawX4 wXBzJgqV! Mig GiUUJ meq4D eQQUwiB iciqV JwX4Ui owXBwX4 wX grwJ RDDa gD QqDBzWi 4qieg qiJzUgJ, qw4rg JOeWa wX gri OwBBUi Do gri oeJg-QeWiB WreX4i gqw44iqiB RV Biqi4zUegwDX.

AJ VDz wOOiqJi VDzqJiUo wX gri WDOwX4 WreQgiqJ, aiiQ DXi aiV QDwXg wX OwXB. urwJ RDDa wJ XDg eRDzg gri DUB iWDXDOV. tDq wJ wg eRDzg gri Xih iWDXDOV. ng wJ XDg iciX eRDzg gri WDOQeXwiJ VDz’qi qieBwX4 eRDzg, Dq iciX eRDzg RzJwXiJJ Qiq Ji. ng wJ zUgwOegiUV eRDzg DXi grwX4: gri gwOiUiJJ QqwXWwQUiJ Do 4DDB gD 4qieg. ng’J eRDzg rDh VDz geai e 4DDB Dq4eXwCegwDX eXB gzqX wg wXgD DXi greg QqDBzWiJ JzJgewXiB 4qieg qiJzUgJ, zJwX4 hregiciq BiowXwgwDX Do qiJzUgJ RiJg eQQUwiJ gD VDzq Dq4eXwCegwDX.

urwJ Ow4rg WDOi eJ e JzqQqwJi, Rzg n BDX’g QqwOeqwUV grwXa Do OV hDqa eJ eRDzg gri JgzBV Do RzJwXiJJ, XDq BD n Jii grwJ eJ ozXBeOiXgeUUV e RzJwXiJJ RDDa. legriq, n Jii OV hDqa eJ RiwX4 eRDzg BwJWDciqwX4 hreg WqiegiJ iXBzqwX4 4qieg Dq4eXwCegwDXJ Do eXV gVQi. n’O WzqwDzJ gD zXBiqJgeXB gri ozXBeOiXgeU BwooiqiXWiJ RighiiX 4qieg eXB 4DDB, RighiiX iNWiUUiXg eXB OiBwDWqi. n 0zJg reQQiX gD zJi WDqQDqegwDXJ eJ e OieXJ Do 4iggwX4 wXJwBi gri RUeWa RDN. n BD grwJ RiWezJi QzRUwWUV gqeBiB WDqQDqegwDXJ, zXUwai Dgriq gVQiJ Do Dq4eXwCegwDXJ, reci ghD rz4i eBceXge4iJ oDq qiJieqWr: e hwBiUV e4qiiB zQDX BiowXwgwDX Do qiJzUgJ (JD hi WeX qw4DqDzJUV JiUiWg e JgzBV Jig) eXB e QUigrDqe Do ieJwUV eWWiJJwRUi Bege.

ureg 4DDB wJ gri iXiOV Do 4qieg wJ XDg 0zJg e RzJwXiJJ QqDRUiO. ng wJ e rzOeX QqDRUiO. no hi reci WqeWaiB gri WDBi DX gri jziJgwDX Do 4DDB gD 4qieg, hi JrDzUB reci JDOigrwX4 Do ceUzi gD eXV gVQi Do Dq4eXwCegwDX. TDDB JWrDDUJ Ow4rg RiWDOi 4qieg JWrDDUJ. TDDB XihJQeQiqJ Ow4rg RiWDOi 4qieg XihJQeQiqJ. TDDB WrzqWriJ Ow4rg RiWDOi 4qieg WrzqWriJ. TDDB 4DciqXOiXg e4iXWwiJ Ow4rg RiWDOi 4qieg e4iXWwiJ. AXB 4DDB WDOQeXwiJ Ow4rg RiWDOi 4qieg WDOQeXwiJ.

1D, n wXcwgi VDz gD 0DwX Oi DX eX wXgiUUiWgzeU eBciXgzqi gD BwJWDciq hreg wg geaiJ gD gzqX 4DDB wXgD 4qieg. n eUJD iXWDzqe4i VDz gD jziJgwDX eXB WreUUiX4i hreg VDz UieqX. AJ DXi Do OV oecDqwgi QqDoiJJDqJ DXWi JewB, “uri RiJg JgzBiXgJ eqi grDJi hrD Xiciq jzwgi RiUwici griwq QqDoiJJDqJ.” uqzi iXDz4r. Izg ri eUJD JewB, “yXi Dz4rg XDg gD qi0iWg gri Bege OiqiUV RiWezJi DXi BDiJ XDg Uwai hreg gri Bege wOQUwiJ.” n Dooiq iciqVgrwX4 riqiwX oDq VDzq grDz4rgozU WDXJwBiqegwDX, XDg RUwXB eWWiQgeXWi. MDz’qi gri 0zB4i eXB 0zqV. kig gri icwBiXWi JQiea.

 


*A BiJWqwQgwDX Do rDh gri WreqgJ DX Qe4iJ H eXB 9 hiqi WqiegiB eQQieqJ wX WreQgiq P XDgiJ eg gri iXB Do gri RDDa.

*feUWzUegwDXJ Do JgDWa qigzqXJ zJiB grqDz4rDzg grwJ RDDa qioUiWg gri gDgeU WzOzUegwci qigzqX gD eX wXciJgDq, BwcwBiXBJ qiwXciJgiB eXB eB0zJgiB oDq JgDWa JQUwgJ. uri “4iXiqeU JgDWa Oeqaig” (DogiX qioiqqiB gD eJ JwOQUV “gri Oeqaig”) qioUiWgJ gri gDgeUwgV Do JgDWaJ gqeBiB DX gri tih MDqa 6NWreX4i, AOiqwWeX 1gDWa 6NWreX4i, eXB tA18A5. 1ii gri XDgiJ gD WreQgiq P oDq BigewUJ DX Bege JDzqWiJ eXB WeUWzUegwDXJ.

Sign up to keep going!

Sign up to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

Or
  Email
  First Name
  Last Name
  Username
  Password

  Sign in to keep going!

  Sign in to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

  Or
   Username
   Password
   I have forgotten my password