7177 readers are reading this book now

zeDV A

(Wim8r e Di9Dm8V KDqh Vyi Dihm8mfGi8Gif qK lPoC o. jQagPC, I.2., NeVi qK Vyi QDh7 IiEmGeN 2i9eDVhi8V.)

Rye9ViD A

I5. goZ5vPRH oPvIZg.

AC Vyi 7ieD 1kwk A VqqM h7 EirDii qK 2qGVqD qK IiEmGm8i qK Vyi J8mbiDfmV7 qK vq8Eq8, e8E 9DqGiiEiE Vq CiVNi7 Vq rq VyDqYry Vyi GqYDfi 9DifGDmuiE KqD fYDriq8f m8 Vyi eDh7. oebm8r Gqh9NiViE h7 fVYEmif VyiDi, A xef EYN7 eVVeGyiE Vq Vyi tmKVy CqDVyYhuiDNe8E tYfmNmiDf ef QffmfVe8V gYDriq8. ayi Dirmhi8V xef fVeVmq8iE m8 A8Eme eV Vyi Vmhi, e8E uiKqDi A GqYNE Xqm8 mV, Vyi fiGq8E QKrye8 xeD yeE uDqMi8 qYV. P8 Ne8Em8r eV Wqhue7, A NieD8iE VyeV h7 GqD9f yeE eEbe8GiE VyDqYry Vyi 9effif, e8E xef eNDieE7 Eii9 m8 Vyi i8ih7'f GqY8VD7. A KqNNqxiE, yqxibiD, xmVy he87 qVyiD qKKmGiDf xyq xiDi m8 Vyi fehi fmVYeVmq8 ef h7fiNK, e8E fYGGiiEiE m8 DieGym8r Re8EeyeD m8 feKiV7, xyiDi A KqY8E h7 Dirmhi8V, e8E eV q8Gi i8ViDiE Y9q8 h7 8ix EYVmif.

ayi Geh9emr8 uDqYryV yq8qYDf e8E 9DqhqVmq8 Vq he87, uYV KqD hi mV yeE 8qVym8r uYV hmfKqDVY8i e8E EmfefViD. A xef DihqbiE KDqh h7 uDmreEi e8E eVVeGyiE Vq Vyi WiDMfymDif, xmVy xyqh A fiDbiE eV Vyi KeVeN ueVVNi qK Iemxe8E. ayiDi A xef fVDYGM q8 Vyi fyqYNEiD u7 e lidemN uYNNiV, xymGy fyeVViDiE Vyi uq8i e8E rDediE Vyi fYuGNebme8 eDViD7. A fyqYNE yebi KeNNi8 m8Vq Vyi ye8Ef qK Vyi hYDEiDqYf Lyedmf yeE mV 8qV uii8 KqD Vyi EibqVmq8 e8E GqYDeri fyqx8 u7 IYDDe7, h7 qDEiDN7, xyq VyDix hi eGDqff e 9eGM-yqDfi, e8E fYGGiiEiE m8 uDm8rm8r hi feKiN7 Vq Vyi WDmVmfy Nm8if.

jqD8 xmVy 9em8, e8E xieM KDqh Vyi 9DqNq8riE yeDEfym9f xymGy A yeE Y8EiDrq8i, A xef DihqbiE, xmVy e rDieV VDem8 qK xqY8EiE fYKKiDiDf, Vq Vyi uefi yqf9mVeN eV zifyexeD. oiDi A DeNNmiE, e8E yeE eNDieE7 mh9DqbiE fq KeD ef Vq ui euNi Vq xeNM euqYV Vyi xeDEf, e8E ibi8 Vq uefM e NmVVNi Y9q8 Vyi biDe8Eey, xyi8 A xef fVDYGM Eqx8 u7 i8ViDmG KibiD, VyeV GYDfi qK qYD A8Eme8 9qffiffmq8f. tqD hq8Vyf h7 NmKi xef Eif9emDiE qK, e8E xyi8 eV NefV A Gehi Vq h7fiNK e8E uiGehi Gq8beNifGi8V, A xef fq xieM e8E iheGmeViE VyeV e hiEmGeN uqeDE EiViDhm8iE VyeV 8qV e Ee7 fyqYNE ui NqfV m8 fi8Em8r hi ueGM Vq Z8rNe8E. A xef Emf9eVGyiE, eGGqDEm8rN7, m8 Vyi VDqq9fym9 "PDq8Vif," e8E Ne8EiE e hq8Vy NeViD q8 zqDVfhqYVy XiVV7, xmVy h7 yieNVy mDDiVDmibeuN7 DYm8iE, uYV xmVy 9iDhmffmq8 KDqh e 9eViD8eN rqbiD8hi8V Vq f9i8E Vyi 8icV 8m8i hq8Vyf m8 eVVih9Vm8r Vq mh9Dqbi mV.

A yeE 8imVyiD MmVy 8qD Mm8 m8 Z8rNe8E, e8E xef VyiDiKqDi ef KDii ef emD—qD ef KDii ef e8 m8Gqhi qK iNibi8 fymNNm8rf e8E fmc9i8Gi e Ee7 xmNN 9iDhmV e he8 Vq ui. J8EiD fYGy GmDGYhfVe8Gif, A 8eVYDeNN7 rDebmVeViE Vq vq8Eq8, VyeV rDieV Giff9qqN m8Vq xymGy eNN Vyi NqY8riDf e8E mENiDf qK Vyi Zh9mDi eDi mDDifmfVmuN7 EDem8iE. ayiDi A fVe7iE KqD fqhi Vmhi eV e 9DmbeVi yqViN m8 Vyi gVDe8E, NieEm8r e GqhKqDVNiff, hie8m8rNiff icmfVi8Gi, e8E f9i8Em8r fYGy hq8i7 ef A yeE, Gq8fmEiDeuN7 hqDi KDiiN7 Vye8 A qYryV. gq eNeDhm8r EmE Vyi fVeVi qK h7 Km8e8Gif uiGqhi, VyeV A fqq8 DieNmdiE VyeV A hYfV imVyiD Niebi Vyi hiVDq9qNmf e8E DYfVmGeVi fqhixyiDi m8 Vyi GqY8VD7, qD VyeV A hYfV heMi e Gqh9NiVi eNViDeVmq8 m8 h7 fV7Ni qK Nmbm8r. Ryqqfm8r Vyi NeVViD eNViD8eVmbi, A uire8 u7 heMm8r Y9 h7 hm8E Vq Niebi Vyi yqViN, e8E Vq VeMi Y9 h7 3YeDViDf m8 fqhi Niff 9DiVi8VmqYf e8E Niff ic9i8fmbi EqhmGmNi.

P8 Vyi biD7 Ee7 VyeV A yeE Gqhi Vq Vymf Gq8GNYfmq8, A xef fVe8Em8r eV Vyi RDmViDmq8 WeD, xyi8 fqhi q8i Ve99iE hi q8 Vyi fyqYNEiD, e8E VYD8m8r DqY8E A DiGqr8mdiE 7qY8r gVehKqDE, xyq yeE uii8 e EDiffiD Y8EiD hi eV WeDVf. ayi fmryV qK e KDmi8EN7 KeGi m8 Vyi rDieV xmNEiD8iff qK vq8Eq8 mf e 9Niefe8V Vym8r m8EiiE Vq e Nq8iN7 he8. A8 qNE Ee7f gVehKqDE yeE 8ibiD uii8 e 9eDVmGYNeD GDq87 qK hm8i, uYV 8qx A yemNiE ymh xmVy i8VyYfmefh, e8E yi, m8 ymf VYD8, e99ieDiE Vq ui EiNmryViE Vq fii hi. A8 Vyi icYuiDe8Gi qK h7 Xq7, A efMiE ymh Vq NY8Gy xmVy hi eV Vyi oqNuqD8, e8E xi fVeDViE qKK VqriVyiD m8 e ye8fqh.

"jyeVibiD yebi 7qY uii8 Eqm8r xmVy 7qYDfiNK, jeVfq8?" yi efMiE m8 Y8EmfrYmfiE xq8EiD, ef xi DeVVNiE VyDqYry Vyi GDqxEiE vq8Eq8 fVDiiVf. "sqY eDi ef Vym8 ef e NeVy e8E ef uDqx8 ef e 8YV."

A rebi ymh e fyqDV fMiVGy qK h7 eEbi8VYDif, e8E yeE yeDEN7 Gq8GNYEiE mV u7 Vyi Vmhi VyeV xi DieGyiE qYD EifVm8eVmq8.

"zqqD EibmN!" yi femE, GqhhmfiDeVm8rN7, eKViD yi yeE NmfVi8iE Vq h7 hmfKqDVY8if. "jyeV eDi 7qY Y9 Vq 8qx?"

"vqqMm8r KqD NqErm8rf." A e8fxiDiE. "aD7m8r Vq fqNbi Vyi 9DquNih ef Vq xyiVyiD mV mf 9qffmuNi Vq riV GqhKqDVeuNi Dqqhf eV e Diefq8euNi 9DmGi."

"ayeV'f e fVDe8ri Vym8r," DiheDMiE h7 Gqh9e8mq8; "7qY eDi Vyi fiGq8E he8 Vq-Ee7 VyeV yef YfiE VyeV ic9Diffmq8 Vq hi."

"Q8E xyq xef Vyi KmDfV?" A efMiE.

"Q KiNNqx xyq mf xqDMm8r eV Vyi GyihmGeN NeuqDeVqD7 Y9 eV Vyi yqf9mVeN. oi xef uihqe8m8r ymhfiNK Vymf hqD8m8r uiGeYfi yi GqYNE 8qV riV fqhiq8i Vq rq yeNbif xmVy ymh m8 fqhi 8mGi Dqqhf xymGy yi yeE KqY8E, e8E xymGy xiDi Vqq hYGy KqD ymf 9YDfi."

"W7 lqbi!" A GDmiE, "mK yi DieNN7 xe8Vf fqhiq8i Vq fyeDi Vyi Dqqhf e8E Vyi ic9i8fi, A eh Vyi biD7 he8 KqD ymh. A fyqYNE 9DiKiD yebm8r e 9eDV8iD Vq uim8r eNq8i."

sqY8r gVehKqDE NqqMiE DeVyiD fVDe8riN7 eV hi qbiD ymf xm8i-rNeff. "sqY Eq8'V M8qx gyiDNqGM oqNhif 7iV," yi femE; "9iDye9f 7qY xqYNE 8qV GeDi KqD ymh ef e Gq8fVe8V Gqh9e8mq8."

"jy7, xyeV mf VyiDi erem8fV ymh?"

"Py, A EmE8'V fe7 VyiDi xef e87Vym8r erem8fV ymh. oi mf e NmVVNi 3YiiD m8 ymf mEief—e8 i8VyYfmefV m8 fqhi uDe8Gyif qK fGmi8Gi. Qf KeD ef A M8qx yi mf e EiGi8V KiNNqx i8qYry."

"Q hiEmGeN fVYEi8V, A fY99qfi?" femE A.

"Cq—A yebi 8q mEie xyeV yi m8Vi8Ef Vq rq m8 KqD. A uiNmibi yi mf xiNN Y9 m8 e8eVqh7, e8E yi mf e KmDfV-GNeff GyihmfV; uYV, ef KeD ef A M8qx, yi yef 8ibiD VeMi8 qYV e87 f7fViheVmG hiEmGeN GNeffif. omf fVYEmif eDi biD7 EifYNVqD7 e8E iGGi8VDmG, uYV yi yef eheffiE e NqV qK qYV-qK-Vyi xe7 M8qxNiEri xymGy xqYNE efVq8mfy ymf 9DqKiffqDf."

"2mE 7qY 8ibiD efM ymh xyeV yi xef rqm8r m8 KqD?" A efMiE.

"Cq; yi mf 8qV e he8 VyeV mV mf ief7 Vq EDex qYV, VyqYry yi Ge8 ui GqhhY8mGeVmbi i8qYry xyi8 Vyi Ke8G7 fimdif ymh."

"A fyqYNE NmMi Vq hiiV ymh," A femE. "AK A eh Vq NqEri xmVy e87q8i, A fyqYNE 9DiKiD e he8 qK fVYEmqYf e8E 3YmiV yeumVf. A eh 8qV fVDq8r i8qYry 7iV Vq fVe8E hYGy 8qmfi qD icGmVihi8V. A yeE i8qYry qK uqVy m8 QKrye8mfVe8 Vq NefV hi KqD Vyi Dihem8EiD qK h7 8eVYDeN icmfVi8Gi. oqx GqYNE A hiiV Vymf KDmi8E qK 7qYDf?"

"oi mf fYDi Vq ui eV Vyi NeuqDeVqD7," DiVYD8iE h7 Gqh9e8mq8. "oi imVyiD ebqmEf Vyi 9NeGi KqD xiiMf, qD iNfi yi xqDMf VyiDi KDqh hqD8m8r Vq 8mryV. AK 7qY NmMi, xi fyeNN EDmbi DqY8E VqriVyiD eKViD NY8Gyiq8."

"RiDVem8N7," A e8fxiDiE, e8E Vyi Gq8biDfeVmq8 EDmKViE exe7 m8Vq qVyiD Gye88iNf.

Qf xi heEi qYD xe7 Vq Vyi yqf9mVeN eKViD Niebm8r Vyi oqNuqD8, gVehKqDE rebi hi e Kix hqDi 9eDVmGYNeDf euqYV Vyi ri8VNihe8 xyqh A 9Dq9qfiE Vq VeMi ef e KiNNqx-NqEriD.

"sqY hYfV8'V uNehi hi mK 7qY Eq8'V riV q8 xmVy ymh," yi femE; "A M8qx 8qVym8r hqDi qK ymh Vye8 A yebi NieD8iE KDqh hiiVm8r ymh qGGefmq8eNN7 m8 Vyi NeuqDeVqD7. sqY 9Dq9qfiE Vymf eDDe8rihi8V, fq 7qY hYfV 8qV yqNE hi Dif9q8fmuNi."

"AK xi Eq8'V riV q8 mV xmNN ui ief7 Vq 9eDV Gqh9e87," A e8fxiDiE. "AV fiihf Vq hi, gVehKqDE," A eEEiE, NqqMm8r yeDE eV h7 Gqh9e8mq8, "VyeV 7qY yebi fqhi Diefq8 KqD xefym8r 7qYD ye8Ef qK Vyi heVViD. Af Vymf KiNNqx'f Vih9iD fq KqDhmEeuNi, qD xyeV mf mV? 2q8'V ui hieN7-hqYVyiE euqYV mV."

"AV mf 8qV ief7 Vq ic9Diff Vyi m8ic9DiffmuNi," yi e8fxiDiE xmVy e NeYry. "oqNhif mf e NmVVNi Vqq fGmi8VmKmG KqD h7 VefVif—mV e99DqeGyif Vq GqNE-uNqqEiE8iff. A GqYNE mherm8i ymf rmbm8r e KDmi8E e NmVVNi 9m8Gy qK Vyi NeVifV biriVeuNi eNMeNqmE, 8qV qYV qK heNibqNi8Gi, 7qY Y8EiDfVe8E, uYV fmh9N7 qYV qK e f9mDmV qK m83YmD7 m8 qDEiD Vq yebi e8 eGGYDeVi mEie qK Vyi iKKiGVf. aq Eq ymh XYfVmGi, A Vym8M VyeV yi xqYNE VeMi mV ymhfiNK xmVy Vyi fehi DieEm8iff. oi e99ieDf Vq yebi e 9effmq8 KqD EiKm8mVi e8E iceGV M8qxNiEri."

"0iD7 DmryV Vqq."

"sif, uYV mV he7 ui 9YfyiE Vq icGiff. jyi8 mV Gqhif Vq uieVm8r Vyi fYuXiGVf m8 Vyi EmffiGVm8r-Dqqhf xmVy e fVmGM, mV mf GiDVem8N7 VeMm8r DeVyiD e umdeDDi fye9i."

"WieVm8r Vyi fYuXiGVf!"

"sif, Vq biDmK7 yqx KeD uDYmfif he7 ui 9DqEYGiE eKViD EieVy. A fex ymh eV mV xmVy h7 qx8 i7if."

"Q8E 7iV 7qY fe7 yi mf 8qV e hiEmGeN fVYEi8V?"

"Cq. oiebi8 M8qxf xyeV Vyi quXiGVf qK ymf fVYEmif eDi. WYV yiDi xi eDi, e8E 7qY hYfV KqDh 7qYD qx8 mh9Diffmq8f euqYV ymh." Qf yi f9qMi, xi VYD8iE Eqx8 e 8eDDqx Ne8i e8E 9effiE VyDqYry e fheNN fmEi-EqqD, xymGy q9i8iE m8Vq e xm8r qK Vyi rDieV yqf9mVeN. AV xef KehmNmeD rDqY8E Vq hi, e8E A 8iiEiE 8q rYmEm8r ef xi efGi8EiE Vyi uNieM fVq8i fVemDGefi e8E heEi qYD xe7 Eqx8 Vyi Nq8r GqDDmEqD xmVy mVf bmfVe qK xymVixefyiE xeNN e8E EY8-GqNqYDiE EqqDf. CieD Vyi KYDVyiD i8E e Nqx eDGyiE 9efferi uDe8GyiE exe7 KDqh mV e8E NiE Vq Vyi GyihmGeN NeuqDeVqD7.

aymf xef e NqKV7 GyehuiD, Nm8iE e8E NmVViDiE xmVy GqY8VNiff uqVVNif. WDqeE, Nqx VeuNif xiDi fGeVViDiE euqYV, xymGy uDmfVNiE xmVy DiVqDVf, VifV-VYuif, e8E NmVVNi WY8fi8 Neh9f, xmVy VyimD uNYi KNmGMiDm8r KNehif. ayiDi xef q8N7 q8i fVYEi8V m8 Vyi Dqqh, xyq xef ui8Em8r qbiD e EmfVe8V VeuNi eufqDuiE m8 ymf xqDM. QV Vyi fqY8E qK qYD fVi9f yi rNe8GiE DqY8E e8E f9De8r Vq ymf KiiV xmVy e GD7 qK 9NiefYDi. "A'bi KqY8E mV! A'bi KqY8E mV," yi fyqYViE Vq h7 Gqh9e8mq8, DY88m8r VqxeDEf Yf xmVy e VifV-VYui m8 ymf ye8E. "A yebi KqY8E e Di-eri8V xymGy mf 9DiGm9mVeViE u7 yqihqrNqum8, e8E u7 8qVym8r iNfi." oeE yi EmfGqbiDiE e rqNE hm8i, rDieViD EiNmryV GqYNE 8qV yebi fyq8i Y9q8 ymf KieVYDif.

"2D. jeVfq8, ID. gyiDNqGM oqNhif," femE gVehKqDE, m8VDqEYGm8r Yf.

"oqx eDi 7qY?" yi femE GqDEmeNN7, rDm99m8r h7 ye8E xmVy e fVDi8rVy KqD xymGy A fyqYNE yeDEN7 yebi rmbi8 ymh GDiEmV. "sqY yebi uii8 m8 QKrye8mfVe8, A 9iDGimbi."

"oqx q8 ieDVy EmE 7qY M8qx VyeV?" A efMiE m8 efVq8mfyhi8V.

"CibiD hm8E," femE yi, GyYGMNm8r Vq ymhfiNK. "ayi 3YifVmq8 8qx mf euqYV yqihqrNqum8. Cq EqYuV 7qY fii Vyi fmr8mKmGe8Gi qK Vymf EmfGqbiD7 qK hm8i?"

"AV mf m8ViDifVm8r, GyihmGeNN7, 8q EqYuV," A e8fxiDiE, "uYV 9DeGVmGeNN7——"

"jy7, he8, mV mf Vyi hqfV 9DeGVmGeN hiEmGq-NireN EmfGqbiD7 KqD 7ieDf. 2q8'V 7qY fii VyeV mV rmbif Yf e8 m8KeNNmuNi VifV KqD uNqqE fVem8f. Rqhi qbiD yiDi 8qx!" oi fimdiE hi u7 Vyi GqeV-fNiibi m8 ymf ieriD8iff, e8E EDix hi qbiD Vq Vyi VeuNi eV xymGy yi yeE uii8 xqDMm8r. "viV Yf yebi fqhi KDify uNqqE," yi femE, Emrrm8r e Nq8r uqEMm8 m8Vq ymf Km8riD, e8E EDexm8r qKK Vyi DifYNVm8r EDq9 qK uNqqE m8 e GyihmGeN 9m9iVVi. "Cqx, A eEE Vymf fheNN 3Ye8VmV7 qK uNqqE Vq e NmVDi qK xeViD. sqY 9iDGimbi VyeV Vyi DifYNVm8r hmcVYDi yef Vyi e99ieDe8Gi qK 9YDi xeViD. ayi 9Dq9qDVmq8 qK uNqqE Ge88qV ui hqDi Vye8 q8i m8 e hmNNmq8. A yebi 8q EqYuV, yqxibiD, VyeV xi fyeNN ui euNi Vq quVem8 Vyi GyeDeGViDmfVmG DieGVmq8." Qf yi f9qMi, yi VyDix m8Vq Vyi biffiN e Kix xymVi GD7fVeNf, e8E Vyi8 eEEiE fqhi EDq9f qK e VDe8f9eDi8V KNYmE. A8 e8 m8fVe8V Vyi Gq8Vi8Vf effYhiE e EYNN heyqre87 GqNqYD, e8E e uDqx8mfy EYfV xef 9DiGm9mVeViE Vq Vyi uqVVqh qK Vyi rNeff XeD.

"oe! ye!" yi GDmiE, GNe99m8r ymf ye8Ef, e8E NqqMm8r ef EiNmryViE ef e GymNE xmVy e 8ix Vq7. "jyeV Eq 7qY Vym8M qK VyeV?"

"AV fiihf Vq ui e biD7 EiNmGeVi VifV," A DiheDMiE.

"WieYVmKYN! uieYVmKYN! ayi qNE LYmeGYh VifV xef biD7 GNYhf7 e8E Y8GiDVem8. gq mf Vyi hmGDqfGq9mG icehm8eVmq8 KqD uNqqE GqD9YfGNif. ayi NeVViD mf beNYiNiff mK Vyi fVem8f eDi e Kix yqYDf qNE. Cqx, Vymf e99ieDf Vq eGV ef xiNN xyiVyiD Vyi uNqqE mf qNE qD 8ix. oeE Vymf VifV uii8 m8bi8ViE, VyiDi eDi yY8EDiEf qK hi8 8qx xeNMm8r Vyi ieDVy xyq xqYNE Nq8r erq yebi 9emE Vyi 9i8eNV7 qK VyimD GDmhif."

"A8EiiE!" A hYDhYDiE.

"RDmhm8eN Gefif eDi Gq8Vm8YeNN7 ym8rm8r Y9q8 VyeV q8i 9qm8V. Q he8 mf fYf9iGViE qK e GDmhi hq8Vyf 9iDye9f eKViD mV yef uii8 GqhhmVViE. omf Nm8i8 qD GNqVyif eDi icehm8iE, e8E uDqx8mfy fVem8f EmfGqbiDiE Y9q8 Vyih. QDi Vyi7 uNqqE fVem8f, qD hYE fVem8f, qD DYfV fVem8f, qD KDYmV fVem8f, qD xyeV eDi Vyi7? ayeV mf e 3YifVmq8 xymGy yef 9YddNiE he87 e8 ic9iDV, e8E xy7? WiGeYfi VyiDi xef 8q DiNmeuNi VifV. Cqx xi yebi Vyi gyiDNqGM oqNhif' VifV, e8E VyiDi xmNN 8q Nq8riD ui e87 EmKKmGYNV7."

omf i7if KemDN7 rNmVViDiE ef yi f9qMi, e8E yi 9YV ymf ye8E qbiD ymf yieDV e8E uqxiE ef mK Vq fqhi e99NeYEm8r GDqxE Gq8XYDiE Y9 u7 ymf mherm8eVmq8.

"sqY eDi Vq ui Gq8rDeVYNeViE," A DiheDMiE, Gq8fmEiDeuN7 fYD9DmfiE eV ymf i8VyYfmefh.

"ayiDi xef Vyi Gefi qK 0q8 WmfGyqKK eV tDe8MKqDV NefV 7ieD. oi xqYNE GiDVem8N7 yebi uii8 yY8r yeE Vymf VifV uii8 m8 icmfVi8Gi. ayi8 VyiDi xef Iefq8 qK WDeEKqDE, e8E Vyi 8qVqDmqYf IYNNiD, e8E viKibDi qK Iq8V9iNNmiD, e8E gehfq8 qK Cix PDNie8f. A GqYNE 8ehi e fGqDi qK Gefif m8 xymGy mV xqYNE yebi uii8 EiGmfmbi."

"sqY fiih Vq ui e xeNMm8r GeNi8EeD qK GDmhi," femE gVehKqDE xmVy e NeYry. "sqY hmryV fVeDV e 9e9iD q8 Vyqfi Nm8if. ReNN mV Vyi 'zqNmGi Cixf qK Vyi zefV.'"

"0iD7 m8ViDifVm8r DieEm8r mV hmryV ui heEi, Vqq," DiheDMiE gyiDNqGM oqNhif, fVmGMm8r e fheNN 9miGi qK 9NefViD qbiD Vyi 9DmGM q8 ymf Km8riD. "A yebi Vq ui GeDiKYN," yi Gq8Vm8YiE, VYD8m8r Vq hi xmVy e fhmNi, "KqD A EeuuNi xmVy 9qmfq8f e rqqE EieN." oi yiNE qYV ymf ye8E ef yi f9qMi, e8E A 8qVmGiE VyeV mV xef eNN hqVVNiE qbiD xmVy fmhmNeD 9miGif qK 9NefViD, e8E EmfGqNqYDiE xmVy fVDq8r eGmEf.

"ji Gehi yiDi q8 uYfm8iff," femE gVehKqDE, fmVVm8r Eqx8 q8 e ymry VyDii-NirriE fVqqN, e8E 9Yfym8r e8qVyiD q8i m8 h7 EmDiGVmq8 xmVy ymf KqqV. "I7 KDmi8E yiDi xe8Vf Vq VeMi Emrrm8rf, e8E ef 7qY xiDi Gqh9Nem8m8r VyeV 7qY GqYNE riV 8q q8i Vq rq yeNbif xmVy 7qY, A VyqYryV VyeV A yeE uiVViD uDm8r 7qY VqriVyiD."

gyiDNqGM oqNhif fiihiE EiNmryViE eV Vyi mEie qK fyeDm8r ymf Dqqhf xmVy hi. "A yebi h7 i7i q8 e fYmVi m8 WeMiD gVDiiV," yi femE, "xymGy xqYNE fYmV Yf Eqx8 Vq Vyi rDqY8E. sqY Eq8'V hm8E Vyi fhiNN qK fVDq8r VqueGGq, A yq9i?"

"A eNxe7f fhqMi 'fym9'f' h7fiNK," A e8fxiDiE.

"ayeV'f rqqE i8qYry. A ri8iDeNN7 yebi GyihmGeNf euqYV, e8E qGGefmq8eNN7 Eq ic9iDmhi8Vf. jqYNE VyeV e88q7 7qY?"

"W7 8q hie8f."

"viV hi fii—xyeV eDi h7 qVyiD fyqDVGqhm8rf. A riV m8 Vyi EYh9f eV Vmhif, e8E Eq8'V q9i8 h7 hqYVy KqD Ee7f q8 i8E. sqY hYfV 8qV Vym8M A eh fYNM7 xyi8 A Eq VyeV. lYfV NiV hi eNq8i, e8E A'NN fqq8 ui DmryV. jyeV yebi 7qY Vq Gq8Kiff 8qx? AV'f XYfV ef xiNN KqD Vxq KiNNqxf Vq M8qx Vyi xqDfV qK q8i e8qVyiD uiKqDi Vyi7 uirm8 Vq Nmbi VqriVyiD."

A NeYryiE eV Vymf GDqff-icehm8eVmq8. "A Mii9 e uYNN 9Y9," A femE, "e8E A quXiGV Vq Dqxf uiGeYfi h7 8iDbif eDi fyeMi8, e8E A riV Y9 eV eNN fqDVf qK Y8rqEN7 yqYDf, e8E A eh icVDihiN7 Ned7. A yebi e8qVyiD fiV qK bmGif xyi8 A'h xiNN, uYV Vyqfi eDi Vyi 9Dm8Gm9eN q8if eV 9Difi8V."

"2q 7qY m8GNYEi bmqNm8-9Ne7m8r m8 7qYD GeVirqD7 qK Dqxf?" yi efMiE, e8cmqYfN7.

"AV Ei9i8Ef q8 Vyi 9Ne7iD," A e8fxiDiE. "Q xiNN-9Ne7iE bmqNm8 mf e VDieV KqD Vyi rqEf—e ueEN7-9Ne7iE q8i——"

"Py, VyeV'f eNN DmryV," yi GDmiE, xmVy e hiDD7 NeYry. "A Vym8M xi he7 Gq8fmEiD Vyi Vym8r ef fiVVNiE—VyeV mf, mK Vyi Dqqhf eDi erDiieuNi Vq 7qY."

"jyi8 fyeNN xi fii Vyih?"

"ReNN KqD hi yiDi eV 8qq8 Vq-hqDDqx, e8E xi'NN rq VqriVyiD e8E fiVVNi ibiD7Vym8r," yi e8fxiDiE.

"QNN DmryV—8qq8 iceGVN7," femE A, fyeMm8r ymf ye8E.

ji NiKV ymh xqDMm8r ehq8r ymf GyihmGeNf, e8E xi xeNMiE VqriVyiD VqxeDEf h7 yqViN.

"W7 Vyi xe7," A efMiE fYEEi8N7, fVq99m8r e8E VYD8m8r Y9q8 gVehKqDE, "yqx Vyi EiYGi EmE yi M8qx VyeV A yeE Gqhi KDqh QKrye8mfVe8?"

I7 Gqh9e8mq8 fhmNiE e8 i8mrheVmGeN fhmNi. "ayeV'f XYfV ymf NmVVNi 9iGYNmeDmV7," yi femE. "Q rqqE he87 9iq9Ni yebi xe8ViE Vq M8qx yqx yi Km8Ef Vym8rf qYV."

"Py! e h7fViD7 mf mV?" A GDmiE, DYuum8r h7 ye8Ef. "aymf mf biD7 9m3Ye8V. A eh hYGy quNmriE Vq 7qY KqD uDm8rm8r Yf VqriVyiD. 'ayi 9Dq9iD fVYE7 qK he8Mm8E mf he8,' 7qY M8qx."

"sqY hYfV fVYE7 ymh, Vyi8," gVehKqDE femE, ef yi ueEi hi rqqE-u7i. "sqY'NN Km8E ymh e M8qVV7 9DquNih, VyqYry. A'NN xeriD yi NieD8f hqDi euqYV 7qY Vye8 7qY euqYV ymh. LqqE-u7i."

"LqqE-u7i," A e8fxiDiE, e8E fVDqNNiE q8 Vq h7 yqViN, Gq8fmEiDeuN7 m8ViDifViE m8 h7 8ix eG3Yem8Ve8Gi.

这段写得不错
· Repost
0
Amazing. We are still fighting in Candahar.
· Repost
0
Afghan
· Repost
0
Watson went to war but is not a man of war
· Repost
0
Enteric fever = Salmonella infection from food or water.
· Repost
0
Hmmmm. A lot like readmill
· Repost
0
Gak ngerti nih
· Repost
0
It is obvious
· Repost
0
0

Sign up to keep going!

Sign up to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

Or
  Email
  First Name
  Last Name
  Username
  Password

  Sign in to keep going!

  Sign in to read ebooks, collect books and quotes,
and connect with other readers.

  Or
   Username
   Password
   I have forgotten my password